Principärenden

Vissa frågor som kommer in till patientnämnden har mer principiell karaktär och används som ett led i kvalitetsutvecklingen inom vården. Efter att nämnden handlagt och analyserat ärendet ska de leda till rutinförbättringar inom vården. 

Principärenden inom akutsjukhus

Bortglömd på akutmottagning (2015)

Bristande information och inhämtande av samtycke (2017)

Bristande rutiner vid dödsfall (2010)

Bristande röntgenlogistik (2010)

Bristande samverkan (2015)

Bristande samverkan inom barnakutsjukvård (2009)

Bristande samverkan på Danderyds sjukhus (2010)

Bristande samverkan på Södersjukhuset - Karolinska (2010)

Bristande sekretess (2012)

Bristande undersökning av funktionshindrat barn (2009)

Brister i hantering av provsvar (2010)

Brister på förlossningskliniker (2009)

Brister vid vidareremittering (2016)

Fallolycka i samband med narkos (2009)

Fick felaktigt cancerbesked (2009)

Gravid kvinnas samtal till gynekologisk akutmottagning journalfördes inte (2019)

Införande av spärrar enligt patientdatalagen (2014)

Inte lyssnad till vid läkemedelsbehandling (2009)

Komplikationer efter förstoppningsbehandling (2010)

Lång väntan att få information om dödsorsak (2011)

Läkare med bristande svenskkunskaper (2010)

Läkemedelsbrist (2019)

Nekades vårdplats på grund av platsbrist (2019)

Nonchalant bemött och ej lyssnad till på kvinnoklinik (2009)

Operation uppskjuten sex gånger under 47 timmar (2010)

Problem till följd av förändrat uppdrag för medicinskt indikerad hårborttagning (2019)  

Provsvar lämnas på telefonsvarare (2009)

Remissförfarande (2009)

Rutiner vid gynekologisk undersökning (2010)

Specialkost på akutsjukhus (2010)

Tillgång till vård inom vårdgarantin (2014)

Utebliven uppföljning efter avbruten läkemedelsstudie (2009)

Utebliven uppföljning efter avbruten läkemedelsstudie (2010)

Vård av patienter med cancersjukdom (2016)

Väntat åtta år på operation (2013)

Mer information

  • Senast granskad: 11 juli 2023