Samverkan i vård och omsorg

Samverkan och samarbete mellan vård och omsorg är nödvändigt för att möta kraven på en god vård och de rättigheter du har som patient. En väl fungerande samverkan är särskilt viktig för dig som har behov av vård och omsorg från flera aktörer. 

Regionen och kommunerna delar ansvaret 

Region Stockholm har övergripande ansvar för hälso- och sjukvården och ska verka för en god hälsa hos invånarna. För dig som har sammansatta vårdbehov ges delar av din vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kommunerna ansvarar bland annat för hemtjänst, boende med särskild vård och omsorg, viss vård för dig som som har personlig assistans eller som får hjälp via socialpsykiatrin. Regionen ansvarar alltid för den vård som läkare ger.

Överenskommelser om samverkan

I Stockholms län har regionen och kommunerna kommit överens om hur samverkan ska ske inom en rad områden för att underlätta för dig. Det innebär att det finns rutiner för hur du ska komma vidare till en annan vårdaktör eller få stöd av flera vård- och omsorgsgivare samtidigt på ett säkert sätt.  

Överenskommelser finns inom bland annat följande områden: 

  • Hälso- och sjukvård i hemmet
  • Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård 
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Placerade barn och unga
  • Vid in- och utskrivning i slutenvård

Oavsett vem som har huvudansvaret för din vård så ska samverkan och delaktighet säkra att du får den vård, behandling och de hjälpmedel som du har behov av.

Så samarbetar vård och omsorg - 1177.se

Fokus på dig och din delaktighet

Patientens ställning i vården stärktes när patientlagen trädde i kraft 2015. Lagen beskriver bland annat vilken information du ska få om din vård. Informationen ska hjälpa dig att vara med och påverka din egen vård. Formerna för samverkan har utvecklats för att du ska kunna vara delaktig i din vårdresa. Din egen berättelse, dina förutsättningar och resurser har betydelse för hur vård och egenvård utformas. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Att vara delaktig i sin vård är inte detsamma som att du ska samordna din vård. Det är vård- och omsorgsgivarnas ansvar. 

Så blir du delaktig i din egen vård - 1177.se

Patientlagen - 1177.se

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan ska tas fram om någon vårdaktör eller du själv ser ett behov av att planera vårdinsatser. Den individuella planen utgår från dina styrkor, önskemål och behov för att behandling och stöd ska fungera bra för dig. Planen beskriver vad olika vård- och omsorgsaktörer ska göra för insatser i olika faser av din vårdresa.

Samordnad individuell plan - 1177.se