Regional utveckling

Region Stockholm leder och samordnar arbetet för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion - att bo, leva och verka i.

  • 3,3miljonerinvånare beräknas bo i Stockholmsregionen år 2060.
  • 43%av Sveriges befolkning bor i östra Mellansverige, där bland annat Stockholmsregionen ingår

Nyheter

Innehåll

  • Vi jobbar med frågor som rör näringsliv, innovation, miljö och klimat, infrastruktur, kollektivtrafik, social hållbarhet, kultur, kompetens och digitalisering.
  • Stockholmsregionen växer snabbt. För att utvecklingen ska vara hållbar, behöver vi ha en gemensam plan där regionens aktörer drar åt samma håll.
  • Vi främjar utvecklingen inom näringsliv, forskning och innovation för att stärka länets tillväxt och attraktionskraft.
  • Vi samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Stockholmsregionen. Målet är ett transporteffektivt samhälle.
  • Stockholmsregionens omställning till ett mer klimatsmart samhälle brådskar. Vi arbetar för en mer hållbar energianvändning och energieffektivisering.
  • Kunskapsunderlag, statistik, kartor och analyser för Stockholmsregionen.
  • Strategier, planer, kunskaps- och planeringsunderlag för en hållbar utveckling i hela Stockholmsregionen. 
  • Företag och organisationer kan söka stöd och finansiering genom oss för projekt som bidrar till att utveckla Stockholmsregionen.