Arvodesutskottet

Arvodesutskottet tolkar bestämmelser om arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Region Stockholm.

Arvodesutskottet sammanträder endast vid behov.

  • Senast granskad: 6 november 2023