Primärvårdsnämnden

Primärvårdsnämnden ansvarar för frågor som rör primärvården i Region Stockholm, till exempel den vård som bedrivs på vårdcentraler. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

Primärvårdsnämnden ska se till att vår primärvård utformas efter invånarnas behov. Nämnden styr även vårt folkhälsoarbete och den regionfinansierade tandvården.

Politikerna i nämnden ska också granska och utveckla primärvårdens avtal efter de nationella riktlinjer som finns. De verksamheter som detta gäller för är husläkarmottagningar, 1177 på telefon, läkarinsatser på särskilda boenden för äldre (primärvårdsnivå), barnavårdscentraler, vaccination, ungdomsmottagningar, primärvårdsrehabilitering, sexuell hälsa, synrehabilitering, hörselrehab och logopedi.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i primärvårdsnämnden

  • Senast granskad: 6 februari 2024