Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar det löpande arbetet i Region Stockholms nämnder och bolag. Styrelsen förbereder regionfullmäktiges beslut och ser till att besluten genomförs.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för regionledningskontoret. Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för våra verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige.

Regionstyrelsen har möten en gång i månaden. Dessa möten är inte öppna för allmänheten. Dagordning och handlingar kan du hitta på vår webbplats ungefär tio dagar innan mötet, och inom fjorton dagar publicerar vi även protokollet.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Dina politiker i regionstyrelsen

  • Senast granskad: 6 februari 2024