Revisorskollegiet

Revisorskollegiet är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal. Kollegiet består av 11 ledamöter och 10 ersättare som väljs bland förtroendevalda revisorer i Region Stockholm.

Vid revisorskollegiets möten behandlas verksamhetsplan (budget), verksamhetsberättelse (bokslut) samt löpande ekonomiska rapporter (månadsrapport, delårsrapport) och intern kontrollplan. Kollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  Planeringsfrågor, utbildningsfrågor för de förtroendevalda revisorerna och vissa ärenden av policyfrågor ingår i dess uppgifter.                                                                                

Kollegiet ansvarar också för att verka för enhetlighet i revisionens arbete och verka för samordning mellan revisorsgrupperna.                                                      

På uppdrag av fullmäktige upphandlar och föreslå revisorskollegiet auktoriserade revisorer för regionens helägda bolag.   

 

  Ta del av sammanträdeshandlingar

Politiker i revisorskollegiet

  • Senast granskad: 6 februari 2024