Det här gör Region Stockholm

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Vi har också i uppdrag att bidra till kulturlivet.

Region Stockholm finns till för dig som invånare. Vår vision är att vi ska vara en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig region där alla ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet.

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare med 47 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Vi är en politiskt styrd verksamhet som finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Bild på sedlar och mynt i olika valörer

Budget och ekonomi

Den största delen av Region Stockholms intäkter kommer från dig via regionskatten. Det viktigaste styrdokumentet vi har är budgeten.

Läs mer om ekonomi och budget

Hälso- och sjukvård

Vi ansvarar för att du som bor i Stockholms län ska få den hälso- och sjukvård och den tandvård som du behöver. Vår verksamhet omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. En vanlig dag besöker i snitt 13 800 patienter husläkarmottagningarna, 80 barn föds på sjukhusen och det görs 1 300 besök på akutmottagningarna.

Medicinska framsteg och en växande och åldrande befolkning innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar. Vi möter dessa genom att fortsätta att genomföra framtidens hälso- och sjukvård, den största satsningen någonsin på länets gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

Vi utvecklar också förlossningsvården och den avancerade sjukvården i hemmet samt utarbetar en primärvårdsstrategi för en nära vård där vårdcentralerna får en central roll och den psykiatriska vården utvecklas. Även forskning och samarbete med kommuner och näringsliv trappas upp.

Kollektivtrafik

Varje dag gör 700 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Alla som bor i länet, eller kommer på besök, har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och skärgårdsbåtar – samordnas i ett växande trafiknät.

Våra pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor drivs till 100 procent på el från förnybara källor.

Stockholm växer och får allt fler invånare och det är vår uppgift att se till att kollektivtrafiken följer med. Därför görs nu en stor investering i kollektivtrafiken med bland annat utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och Arenastaden.

Regional utveckling

Stockholms län är Europas snabbast växande huvudstadsregion. Vi ansvarar för regional tillväxt och utveckling i länet. Det innebär att skapa de bästa förutsättningarna för att länet ska förbli en ledande, innovativ och hållbar stockholmsregion. Vi ansvarar bland annat för länsplanen, infrastruktur och den regionala utvecklingsplanen för länet (RUFS).

I uppdraget ingår också att vara en röst för länets invånare och den samlande kraften för länets övriga aktörer – kommuner, näringsliv, akademi, och myndigheter. Tillsammans arbetar vi för stockholmsregionens bästa.

Kultur

Vårt kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Vi ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv och är också huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna.

Konst bidrar till att skapa mänskliga och trygga offentliga rum och kan öka välbefinnandet. Konst berikar också mötet med kollektivtrafiken och vårdmiljöerna. Exempel på detta är världens längsta konstutställning - i Stockholms tunnelbana - och den konstsatsning med samtida svenska konstnärer som finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

När Stockholm fortsätter att växa är vårt mål att fortsätta att bidra till ett dynamiskt kulturliv för invånare och besökare.

Det här gör Region Stockholm (teckenspråk)

Mer information

  • Senast granskad: 27 juli 2023

Du kanske också är intresserad av