Projektrapporter 2022

På den här sidan har vi samlat revisorernas projektrapporter för 2022. 

Projektrapport 11 - Vårdinformationsmiljön – underhåll och utveckling

Regionen har ett sedan länge identifierat behov av att bland annat ersätta nuvarande huvudjournalsystem. Efter pandemin har arbetet med att utveckla vårdens informationsmiljö återupptagits. Arbetet bedrivs som två större utvecklingsinsatser; ett nytt huvudjournalsystem och ett s.k. vårddatalager. Region-styrelsen behöver tydliggöra förutsättningar och planering för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det gäller framför allt roller, ansvar, finansiering och riskanalys samt hur nödvändigt förberedelsearbete gällande till exempel standardisering av processer, termer och begrepp ska hanteras.

Projektrapport 10 - Underhåll av vårdens fastigheter

Av fullmäktiges budget 2023 framgår att det finns ett till-kommande investeringsbehov för modernisering, upprustning och för robusthöjande insatser i vårdens fastigheter som uppskattas till cirka 23 mdkr, som inte ryms inom full-mäktiges tioåriga investeringsplan. Revisionen har tidigare pekat på en risk för att denna typ av investeringar trängs undan av de stora vårdinvesteringarna, vilket revisionen menar har blivit fallet. I budget 2023 har beslutats om flera aktiviteter och uppdrag som bedöms skapa större förutsättningar för att underhåll och ersättningsinvesteringar i vårdfastigheterna ska kunna prioriteras framöver. Revisionen menar vidare att Locum har uppdaterade underhållsplaner som speglar fastigheternas status på en övergripande systemnivå. Planerna behöver samlas i bolagets förvaltningssystem för att ge bättre förutsättningar för en central planering och samordning av underhålls- och investeringsinsatser i vårdens fastigheter.

Projektrapport 9 - Externa vårdgivares informationssäkerhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden upphandlar vård från drygt 2 000 externa vårdgivare. Det innebär att en betydande del av sjukvården bedrivs utanför regionens organisation. Nämndens krav gällande informationssäkerhet regleras där-för i upphandlingen och i avtalsvillkor. Den systematiska uppföljningen av att villkoren följs bör stärkas så att nämn-den får vetskap om hur väl respektive vårdgivare följer avtalskraven. Dessutom har nämnden då möjlighet att som helhet bedöma eventuella sårbarheter och därmed kunna prioritera insatser.

Projektrapport 8 - Vård för barn och unga med ätstörningar

Inom både den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och den subspecialiserade ätstörningsvården är väntetiderna långa och det saknas en tydlig nivåstrukturering för vård av patienter med ätstörningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte säkerställt tillräcklig kompetens inom respektive omhändertagandenivå bland annat eftersom ingen löpande uppföljning av kompetens för vård av dessa patienter genomförs, inte heller har en tillräcklig tillgänglighet till vår-den inte säkerställts.

Projektrapport 7 - Prioritering av resurser i hälso- sjukvården

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst vårdbehov ges företräde till vården. Det förutsätter att vårdens resurser prioriteras utifrån vårdbehov. Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver efterfråga mer utförliga beslutsunderlag för att säkerställa transparens i beslutsfattandet och att nämnden har tillräckliga underlag för att kunna göra underbyggda prioriteringar utifrån vårdbehov. Vidare behöver hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att det finns en tydlig struktur för prioriteringar av vårdbehov i beredning av ärenden, genom att utveckla formerna för prioriteringsarbetet och tydliggöra grunderna för prioritering mellan olika vårdbehov.

Projektrapport 6 - Regional trafikplanering

Region Stockholm ansvarar enligt lag för regional planering där transportsystemet generellt ingår liksom kollektivtrafiken mer specifikt. Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i regionen för framtagande och uppföljning av centrala styrdokument, men relationen mellan de olika styrdokument som gäller trafikplaneringen behöver förtydligas. Styrningen mot trafikmålen behöver också utvecklas, liksom den kontinuerliga samverkan som organiseras mellan regionen och länets kommuner.

Projektrapport 5 - Kvalitetsuppföljning av vårdval

I Region Stockholm finns vårdval inom ett antal vård-områden enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Avsikten är att vårdgivarna ska konkurrera med kvalitet. Det innebär att invånarna behöver kvalitetsinformation för att kunna göra vårdval. Hälso- och sjukvårdsnämnden samlar in information om kvalitet genom uppföljning av vårdgivarna, men informationen utgår inte i första hand från invånarnas behov. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver göra en tydlig analys av hur kommunikation av kvalitetsmått till invånare på vårdgivarnivå kan och bör hanteras som underlag för hälso- och sjukvårdsnämndens ställningstagande.

Projektrapport 4 - Klimatneutral region

För att nå riksdagens och fullmäktiges mål om nollutsläpp 2045 behöver växthusgasutsläppen minska i snabbare takt än idag. Det gäller framför allt transporter och bebyggelse som fortfarande har stora utsläpp.

Projektrapport 3 - Styrning av barnsjukvården

Barnsjukvård är ett samlingsbegrepp för olika delar av vården som vänder sig till barn. Nya bestämmelser i hälsooch sjukvårdslagen innebär att primärvården ska fungera som ett nav för vården. För att vården av barn och unga ska vara god, nära och sammanhållen behöver tydliga mått och indikatorer utvecklas för att mäta och följa upp vården.

Projektrapport 2 - Robusta sjukhus

Region Stockholm behöver planera för hur behovet av robusta och säkra lokaler ska tillgodoses både i ett vardagsläge och i kris. För att det ska kunna göras på ett effektivt sätt behövs en tydlig bild av vilken vård som ska bedrivas i lokalerna, vilken grad av robusthet som ska eftersträvas samt vilka störningar som kan uppstå och dess konsekvenser.

Projektrapport 1 - Åtgärdsvalsprocessen i investeringsverksamheten

Revisionen har tidigare bedömt att de nya och reviderade styrande dokumenten inom investeringsområdet i stora delar skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv investeringsstyrning, exempelvis genom processen för åtgärdsval. Utifrån en genomgång av tio genomförda åtgärdsval och behovsanalyser för fastigheter och anläggningar inom trafik och vårdområdet bedömer revisionen att åtgärdsvalsmetodiken skapar förutsättningar för en effektiv investeringsstyrning i regionen.

  • Senast granskad: 12 februari 2024