Årsrapporter och delrapporter

På fullmäktiges uppdrag granskar revisionen samtliga nämnder och bolag i den omfattning som följer av god revisionssed. I årsrapporterna sammanfattas all granskning som genomförts under året för regionstyrelsen, övriga nämnder och bolagsstyrelser.