EU och internationellt arbete

Region Stockholms internationella arbete stärker utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Vi är en aktiv och tillförlitlig part på internationella arenan. Målet är att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Tillsammans med andra regionala aktörer bevakar vi och driver på frågor som är viktiga för Stockholmsregionen.

Syftet med arbetet är att:

  • maximera inflytande och påverkan i EU-frågor och andra internationella frågor som är viktiga för Stockholmsregionen och/eller Region Stockholm
  • optimera Region Stockholms mervärde av deltagande i EU-arbete samt internationella nätverk och organisationer
  • öka engagemanget för, och kunskapen om, EU-frågor och hur de påverkar Region Stockholms verksamhet​.
  • möjliggöra ett ökat inflöde och nyttjande av EU-medel till Stockholmsregionen
  • hantera aktuella händelser i omvärlden.

För att bevaka och påverka frågor som är viktiga för Region Stockholm deltar vi i flera olika nätverk och sammanhang:

Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel

Region Stockholm är, tillsammans med Stockholms stad och Storsthlm, huvudägare till Stockholmsregionens Europakontor. Europakontoret i Bryssel bevakar frågor som är viktiga för Stockholmsregionen på EU-nivå, arbetar med proaktivt påverkansarbete samt profilerar Stockholmsregionen i Bryssel. Arbetet sker i nära samarbete med aktörerna i regionen.

Läs mer om Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel

Conference of Peripheral and Maritime Regions

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) är en organisation som bevakar och arbetar för att påverka EU:s politik.

Vi samverkar med CPMR:s övriga medlemsregioner i frågor som handlar om bland annat sammanhållningspolitik, transport, energi och klimat samt maritima frågor.

Läs mer om CPMR

Samarbetsavtal med franska Région Île-de-France

Vi har ett samarbetsavtal med Île-de-France/Parisregionen. Avtalet syftar till att främja partnerskap inom bland annat innovation, digital omvandling och gröna lösningar. 

Läs mer om samarbetet med franska Région Île-de-France

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX)

Region Stockholm är medlem i The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX). Genom medlemskapet samverkar Region Stockholm med andra europeiska storstadsregioner och bidrar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte om regionplanering och storstadsfrågor. 

Läs mer om eurometrex  

EU:s sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Syftet är att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden+ (ESF+)

Projekt som får EU-medel från regionalfonden och socialfonden har stor betydelse för den regionala utvecklingen.  Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ansvarar för att prioritera vilka projekt som ska få EU-medel från regionalfonden och socialfonden.  

Här finns aktuella utlysningar inom fonderna och exempel på prioriterade EU-projekt. Region Stockholm har åtta ledamöter i strukturfondspartnerskapet och är värd för partnerskapets sekretariat.

Läs mer om Strukturfondspartnerskapet

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett EU-program inom ramen för sammanhållningspolitiken som ger stöd för projektsamarbete mellan Sverige, Estland, Lettland, Finland inklusive Åland.  

Region Stockholm och Region Östergötland är värdar för nationella kontaktpunkter för Interreg Central Baltic. Kontaktpunkterna är länken mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet i Turku, Finland.

Innehåll