Årlig redogörelse, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Den årliga redogörelsen är en del av revisorernas årliga rapportering till regionfullmäktig. Här redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

  • Senast granskad: 8 mars 2024