Revisionskontoret

Revisionskontoret stödjer Region Stockholms förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. Regionrevisorerna granskar all vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om. 

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, granskar löpande våra förvaltningar och bolag utifrån ekonomi, verksamhetens mål och uppdrag samt intern styrning och kontroll. Detta kallas årlig revision. Utöver detta gör revisionskontoret ett antal fördjupade granskningar och projekt inom olika områden, så kallad verksamhetsrevision.

Granskningarna resulterar varje år i omkring 50 rapporter. I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Större granskningar redo­visas också löpande i projektrapporter.

I revisionsarbetet samarbetar de förtroendevalda revisorerna, Region Stockholms yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer och externt engagerade specialister.

Kontakta Anna Peterson

Konakta Anna Peterson, samordnande administratör vid Revisionskontoret, mailadress anna.peterson@regionstockholm.se eller via det här kontaktformuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Anneli Lagebro

Kontakta revisionsdirektören Anneli Lagebro, via mailadress anneli.lagebro@regionstockholm.se eller direkt i det här kontaktformuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Regionrevisorernas funktionsbrevlåda

Via mailadress regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se eller via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023