Så granskas Region Stockholm

Revisorerna granskar årligen all verksamhet inom Region Stockholm för att säkerställa att Region Stockholms verksamheter uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

De förtroendevalda revisorerna har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av Region Stockholms verksamhet. Fullmäktige har utsett 21 revisorer indelade i tre grupper med ansvar för olika revisionsområden. Revisorerna är lekmannarevisorer i de bolag ägda av Region Stockholm som ingår i deras ansvarsområde. För beslut i ärenden om sin förvaltning sammanträder revisorerna i revisorskollegiet, enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

Revisorsgrupp 1

Granskar:

 • Regionstyrelsen
 • Landstingshuset i Stockholm AB
 • Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Förtroendevalda revisorer i revisorsgrupp 1: 

 • Kjell Öhrström Ordförande  
 • Kenneth Strömberg Vice ordförande 
 • Leni Björklund       
 • Åke Wickberg
 • Thomas Magnusson
 • Arnold Boström
 • Anders Bergman             

Revisorskollegiet

Revisorsgrupp 2

Granskar:

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Primärvårdsnämnden
 • Karolinska universitetssjukhuset
 • Södersjukhuset AB
 • Danderyds sjukhus AB
 • S:t Eriks ögonsjukhus AB
 • Södertälje sjukhus AB
 • Patientnämnden
 • Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Folktandvården i Stockholms län AB
 • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
 • Tobiasregistret AB 

Förtroendevalda revisorer revisorsgrupp 2: 

 • Annika Sandström Ordförande
 • Ewa Törngren Vice Ordförande 
 • Anita Johansson
 • Annie Östlund
 • Lena Cronwall Moren
 • Lena Ståhl Ingemarsdotter
 • Jan Erik Nyberg

Revisorskollegiet

Revisorsgrupp 3

Granskar: 

 • Trafiknämnden
 • AB Storstockholms lokaltrafik med dotterbolag
 • Fastighets- och servicenämnden
 • Locum AB med dotterbolag
 • MediCarrier AB
 • Kulturnämnden
 • Filmbolaget AB

Förtroendevalda revisorer revisorsgrupp 3: 

 • Staffan Olsson Ordförande 
 • Anders Lönn Vice ordförande 
 • Alexander Cenusa 
 • Eva Lundberg
 • Hans Peters
 • Gustav Olofsson
 • Michael Stjernström

Revisorskollegiet

All verksamhet granskas

Enligt kommunallagen ska Region Stockholms revisorer varje år granska all verksamhet enligt god revisionssed.

Revisionerna ska pröva:

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om den interna kontrollen, som genomförs av Region Stockholms nämnder, är tillräcklig. 

Med "ändamålsenlig" avses i korthet att verksamheten, oavsett utförare, "fungerar som det är tänkt för dem som det är tänkt".

Så fungerar granskningen

De förtroendevalda revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas. Granskningens inriktning fastställs i den årliga revisionsplanen, som ligger till grund för revisionskontorets arbete.

Revisionen har alltid rätt att få de upplysningar som behövs för granskningen. All granskning bygger på insamling, analys och bedömning av fakta. Det sammanställda faktamaterialet är utgångspunkten för revisorernas slutsatser och bedömning. För att undvika sakfel och missförstånd sker faktaavstämning med granskade verksamheter.

Revisionens förhållande till de granskade

En god kommunikation med de som granskas är en viktig del i revisionens arbete för att bidra till en korrekt redovisning och god ordning i Region Stockholm. Revisionen strävar efter att vara ett aktivt stöd i det förändringsarbete som pågår inom Region Stockholm.

Så redovisas resultaten

Med resultatet av årets granskning som grund, prövar de förtroendevalda revisorerna om nämnder och styrelser har genomfört sitt uppdrag från fullmäktige. Revisorernas bedömningar, som lämnas till fullmäktige, sammanställs i en revisionsberättelse för respektive nämnd och en granskningsrapport för respektive bolagsstyrelse. Till revisionsberättelsen och granskningsrapporten bifogas yrkesrevisorernas rapporter.

Kontakta oss för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du kan prenumerera på nyhetsbrev från regionrevisorerna genom att kontakta oss via det här formuläret eller direkt via regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.