Regionledningskontoret

Regionledningskontoret är regionstyrelsens förvaltning. Kontoret stödjer regionstyrelsen och regionfullmäktige i deras uppdrag att effektivt och hållbart leda och samordna hela Region Stockholms verksamhet.

Regionledningskontorets uppdrag är att styra, utveckla, följa upp och samordna regionens verksamhet utifrån regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut. Arbetet görs i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. I uppdraget ingår att säkerställa sunda finanser i regionen på både kort och lång sikt genom en aktiv ekonomistyrning.

Regionledningskontoret är även förvaltning åt klimat- och regionutvecklingsnämnden med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna. Kontoret följer och analyserar Stockholmsregionens utveckling på ett strategiskt plan för att kunna lämna råd och förslag om förbättringar till regionstyrelsen, regionfullmäktige och klimat- och regionutvecklingsnämnden. Regionledningskontoret samordnar stora projekt och ärenden som involverar flera nämnder eller förvaltningar. Kontoret ansvarar även för digitalisering, innovationsarbete, forskning och samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.

Arbetet på regionledningskontoret leds av regiondirektören. Inom kontoret finns tio avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. Till regionledningskontoret hör från 1 maj 2023 också en sjukvårdsdirektör med uppdrag att samordna den hälso- och sjukvård som bedrivs i egen regi.

  • Senast granskad: 20 juli 2023