Patientnämndens förvaltning

Patientnämndens förvaltning genomför de beslut som patientnämnden tar. Förvaltningen ser till att synpunkter eller klagomål på vården besvaras av vårdgivarna, och utser också stödpersoner.

Enligt lag ska det finnas patientnämnder i alla regioner.

Förvaltningen hjälper patienter och närstående att framföra synpunkter och få dessa besvarade och utredda av sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vården, kommunikationen eller bemötandet. Därutöver hanterar förvaltningen frågor som rör viss tandvård.

Patientnämndens förvaltning utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Du kan även vända dig till patientnämndens förvaltning om du önskar statistik från förvaltningens databas.

 Vill du bli eller få stödperson

Kontakta registratorn på patientnämndens förvaltning

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023