Länets befolkning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar fram statistik, prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen, så kallade framskrivningar, för att prognosticera och följa befolkningsutvecklingen över tid.

Demografiska prognoser 

Befolkningsprognoserna bygger på analys av barnafödande, dödlighet och flyttmönster. Prognoserna används bland annat som underlag i Region Stockholms budget- och verksamhetsplanering, för beräkning av skatteutfall och för olika sjukdomsscenarier.

Framskrivningar

Framskrivningar är långsiktiga bedömningar av utvecklingen i regionen. De används i första hand i den regionala utvecklingsplaneringen och planeringen av transportinfrastruktur, i trafikanalyser och för att se kommande bostadsbehov utifrån den förmodade befolkningsökningen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?