Infrastruktur och transport

Region Stockholm driver och stödjer utvecklingen för att minska utsläpp av koldioxid, skapa tillgänglighet och effektivisera transporter och resor.

Transportsektorn står för drygt hälften av de totala utsläppen av växthusgaser i Stockholmsregionen. För att minska utsläppen, skapa tillgänglighet och effektivisera transporter och resor, arbetar Region Stockholm strategiskt och långsiktigt för att:
  • Öka andelen resor med kollektivtrafik.
  • Öka möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen, över kommungränserna.
  • Bidra till elektrifieringen av transporter.
  • Minska andelen invånare som upplever besvär till följd av trafikbuller och dålig luftkvalitet.

Cykling

Vi i Region Stockholm arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att det ska bli både enklare och säkrare att cykla i hela Stockholmsregionen.

Stärkt internationell tillgänglighet

Att stärka den internationella tillgängligheten är avgörande för att attrahera besökare, utländska investeringar och arbetskraft till Stockholmsregionen. Tillgängligheten är också viktig för att näringslivet ska ha tillgång till internationella samarbetsmarknader och möjlighet till export.

Region Stockholm bidrar till att stärka den internationella tillgängligheten genom  satsningar på bland annat infrastruktur.

Länsplan för transportinfrastruktur

Region Stockholm ansvarar för Länsplan för transportinfrastruktur som innehåller satsningar på bland annat ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken och förbättrade möjligheter att cykla i regionen.

Bredbandsutbyggnad

Vi inom Region Stockholm verkar för att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i länet ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.

Påverkan för en transporteffektiv region

Region Stockholm tar kontinuerligt fram statistik och rapporter kopplat till olika infrastrukturfrågor och arbetar tillsammans med länets kommuner och andra aktörer för att påverka beslut som är viktiga för hela Stockholmsregionen.

Innehåll

  • Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Region Stockholm arbetar på flera sätt för att stärka och underlätta möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen.

  • I dagens digitala samhälle är det extra viktigt att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i länet har tillgång till bredbandsuppkoppling.
  • Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en investeringsplan för infrastrukturåtgärder och tas fram av oss i Region Stockholm på uppdrag av regeringen. En reviderad plan ska vara färdigställd 2026.