Strategier och planer

Region Stockholm tar fram planer, kunskaps- och planeringsunderlag för en hållbar utveckling av hela Stockholmsregionen. 

Innehåll

 • RUFS 2050 är den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som gäller till och med år 2026.
 • Den regionala cykelplanen ger förutsättningar att planera för fler cykelstråk och ökad cykling i Stockholmsregionen.
 • Folkbildningsstrategin för Stockholmsregionen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.
 • Godsstrategin syftar till att skapa samsyn om godshanteringen i Stockholms län. Den är vägledande för aktörer som verkar i länet och ett underlag för fortsatt dialog och samverkan mellan regionala och lokala aktörer i godsfrågor.

 • Idrottsstrategi för Stockholmsregionen ska ge en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor i länet.
 • Klimatfärdplan 2050 vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-noll klimatutsläpp.
 • Kulturstrategi för Stockholmsregionen synliggör hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för länets invånare.
 • Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen stärker bland annat kopplingen mellan stad och land och möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.

 • En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för hållbar utveckling i Stockholms län. Länsplanen innehåller satsningar på bland annat ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken och förbättrade möjligheter att cykla.

 • Ingång till en underjordisk tunnel vid en större byggarbetsplats

  Stora mängder berg- och jordmassor krävs för att bygga nya bostäder och ny infrastruktur i Stockholms län. Masshanteringsstrategin planerar för klimatsmart hantering av dessa massor.

 • Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen har tagits fram av oss i samarbete med regionens kommuner, näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter och inkluderar en forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

 • Programmet ska säkerställa tillgänglighet till kommersiell service för invånare som bor i Stockholmsregionens landsbygds- och skärgårdsområden.
 • Regionerna i östra Mellansverige samverkar för att kunna dra nytta av varandras styrkor och utvecklas optimalt. Den gemensamma strategin har namnet ÖMS 2050.