Trendanalys

Trendanalysen lyfter länets framtida utmaningar och är en del i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Beslut som tas om Stockholmsregionens framtid idag, påverkar kommande generationer. Trendanalysen identifierar åtta trender som kan ha stor påverkan på utvecklingen. De utgår från fyra så kallade megatrender: urbanisering, digitalisering, klimat och globalisering.

Åtta trender som påverkar Stockholmsregionen

 1. En ny typ av globalisering
  Ökad protektionism, handelshinder och säkerhetspolitiska spänningar gör att globaliseringen fortsätter att mattas av. Det påverkar Stockholmsregionens näringsliv, som framöver behöver analysera leverantörskedjor och samarbeten även utifrån säkerhetspolitiska aspekter. En ökad hemtagning av produktion till länet är sannolik, men har ingen större påverkan på jobbtillväxten. Privatturismen kommer att utgöra en större andel av besöksnäringen när det globala affärsresandet minskar.

 2. Digitaliseringen förändrar samhället
  Digitaliseringen och utvecklingen av AI påverkar näringslivet, välfärden och människors vardag. På arbetsmarknaden skapas nya yrken medan andra fasas ut. Vården blir digifysisk och städerna mer uppkopplade. Digitaliseringen kan bidra till bättre service och livskvalitet för Stockholmsregionens invånare, samtidigt som frågor om integritet och datadelning ställs på sin spets.

 3. Ett klimat i förändring
  Klimatet i Stockholmsregionen förväntas bli varmare och mer nederbördsrikt. Behovet av klimatanpassning ökar och från EU kommer nya lagförslag och stora satsningar för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Samtidigt blir biologisk mångfald och cirkulär ekonomi allt viktigare. Omställningstrycket i hållbarhetsarbetet påverkar Stockholmsregionens näringsliv som gynnas av att ha ett starkt internationellt varumärke inom hållbarhet och innovation.

 4. Hållbar energiförsörjning för ökad elektrifiering
  Elektrifieringen och energiförsörjningen har seglat upp som en viktig möjliggörare för den gröna omställningen. I Stockholmsregionen är situationen för överföring av el tidvis ansträngd och läget kommer att förvärras i takt med att regionen växer. Konkurrens om stadens gatumark ökar när laddinfrastrukturen byggs ut.

 5. Nya förutsättningar för arbete och boende           
  Distansarbete ökar förutsättningarna för många att bo och arbeta inom ett större geografiskt område. Regionförstoringen förbättrar matchningsmöjligheterna på arbetsmarknaden, men innebär ett ökat resande och behov av smidig pendling även utanför länsgränsen. Parallellt med den storregionala utvecklingen riktas alltmer fokus på det lokala livet i staden för att underlätta vardagslivet och minska bilresandet.

 6. Vi blir fler, äldre och jobbar längre
  Befolkningen i Stockholmsregionen fortsätter att växa. Det innebär en ökad efterfrågan på bostäder, kollektivtrafik och samhällsservice. Välfärden sätts under press när andelen äldre ökar och färre ska försörja fler. Samtidigt växer gruppen ”yngre äldre”, som både är friskare och har en bättre kognitiv förmåga än tidigare generationer. Denna grupp kan bli en tillgång på framtidens arbetsmarknad. 

 7. Skillnader i livsvillkor och hälsa
  Stockholmsregionens invånare har över tid fått bättre hälsa – sjukdomsbördan har minskat och fler lever längre. Livsvillkoren skiljer sig åt mellan områden i regionen och trenden över tid är att mönstret består. Skillnaderna i livsvillkor påverkar både invånarnas möjlighet att leva fullgoda liv och synen på samhället i form av minskad tillit och engagemang.

 8. Ökat fokus på trygghet och säkerhet
  De senaste åren har frågor om trygghet och säkerhet seglat upp som ett par av våra viktigaste samhällsfrågor. Global pandemi, geopolitisk spänning och demokratisk tillbakagång i flera länder leder till ökat fokus på beredskap, motståndskraft och självförsörjning. Både ökad otrygghet och kriminalitet riskerar att påverka Stockholmsregionens attraktionskraft.

Viktigt underlag i den nya regionala utvecklingsplanen

Trendanalysen är ett av flera kunskapsunderlag som ligger till grund för arbetet med att ta fram den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som ska vara klar hösten 2026.

Rapporten är bred och täcker in de områden Region Stockholm bedömer kommer ha stor bäring på den regionala utvecklingen, med ambition att titta långt in i framtiden, mot 2060. Den innehåller inte någon fördjupning i specifika frågor, utan är en utgångspunkt för ytterligare fördjupning och diskussion om vad trenderna betyder för den egna verksamheten.

Analysen baseras på ett kunskapsmaterial inhämtat genom i första hand dokumentstudier, till exempel forskarpublikationer, prognoser, myndighetsrapporter och analyser från företag och branschorganisationer. Trenderna har diskuterats och arbetats fram internt på Region Stockholm inom ramen för arbetet med att ta fram den nya regionala utvecklingsplanen.

Kontakta Emma Andersson

Strateg

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 7 februari 2024