Regional utvecklingsplanering

Stockholmsregionen växer snabbt och år 2060 kommer vi att vara drygt 3,3 miljoner invånare. Regional utvecklingsplanering handlar om att planera på ett hållbart sätt för en växande region. 

Det är positivt att Stockholmsregionen växer. Samtidigt innebär det flera utmaningar som kräver både god planering och ett gott samarbete mellan många aktörer i länet, till exempel kring frågor som:

 • Var ska vi bo och hur ska vi resa?
 • Vad behöver vi göra för att säkerställa att människor har rätt kompetens, att det finns utbildningsplatser och jobb?
 • Hur ska vi minska länets klimatpåverkan?
 • Hur kan vi arbeta för att alla invånare ska ha förutsättningar för ett tryggt och jämlikt liv?
 • Vad behöver vi fokusera på för att Stockholmsregionen ska nå visionen att vara en av Europas mest attraktiva storstadsregioner att bo, arbeta i och besöka?

Den regionala utvecklingsplanen

I samverkan med länets kommuner och aktörer tar Region Stockholm fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Förenklat kan planen beskrivas som en gemensam karta till framtidens Stockholmsregion. Planen är ett verktyg för att länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, universitet och högskolor tillsammans ska kunna möta morgondagens utmaningar och ta till vara de styrkor och möjligheter som finns i Stockholms län.

Planeringen utgår från och tar hänsyn till hela Stockholms län och bygger på kunskapsunderlag och analyser av långsiktiga samhällsförändringar och behov.

Om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen

Planen är både en regional utvecklingsstrategi (RUS) enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och en regionplan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Första gången en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen presenterades var 1958.

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen kallas för RUFS 2050 och gäller fram till och med hösten 2026. Under åren 2022-2026 pågår en process för att ta fram en ny regional utvecklingsplan.

Vad innehåller en regional utvecklingsplan?

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen innehåller till exempel:

 • En beskrivning av länets nuläge och utmaningar; bland annat hur många som bor, arbetar och studerar i länet, hur människor mår och har det i sin vardag och hur befolkningstillväxten framåt ser ut. Det finns också en beskrivning av hur det ser ut i vår omvärld och vilka trender som kan påverka utvecklingen i regionen, till exempel globalisering, digitalisering, klimatförändringar och urbanisering.
 • Mål och prioriteringar - vad länets aktörer behöver kraftsamla kring för att möta visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion - att bo, leva och verka i.
 • En plankarta som beskriver länets rumsliga struktur, det vill säga: övergripande infrastruktur och transportsystem, bebyggelse, grönområden och förhållandet mellan stad, landsbygd och skärgård etc.
 • Tematiska områden som pekar ut vad som behöver göras för att utveckla länets transportstruktur, kompetensförsörjning, bebyggelseutveckling, näringslivsutveckling, innovation, klimat och energi etc.

En gång per år presenterar vi rapporten "Läget i Stockholmsregionen", en uppföljning av hur regionen utvecklas över tid.

Innehåll

 • Flygbild över Stockholm. Närmast ser man kungliga slottet och riksdagen.

  Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

  Region Stockholm arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsplan. Det är planerat att den ska antas i Regionfullmäktige i maj 2026.
 • RUFS 2050

  RUFS 2050 är den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som gäller till och med år 2026.
 • Fysisk regionplanering

  Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart.
 • Läget i Stockholmsregionen

  Läget i Stockholmsregionen är en årlig rapport där vi följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen.