Klimat

Rapporter och statistik om klimatläget i Stockholmsregionen.

Innehåll

  • Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholmsregionen. Här presenteras resultatet för år 2022.

  • Här kan du ta del av vår uppföljning av Klimatfärdplan 2050 för Stockholms län och hur arbetet har gått jämfört med uppsatta mål.
  • Diagrammen visar utsläpp som uppstår inom Stockholmsregionens gränser, och inte konsumtionsbaserade utsläpp, som räknar in utsläpp till följd av produktion och transport av en tjänst eller vara som konsumeras i länet.

  • I Stockholms län står personbilar för en tredjedel av länets utsläpp av växthusgaser. Se statistik om omställningen samt utbyggnad av laddstationer för elbilar.
  • Statistik dels för Stockholmsregionens slutanvändning av energi, dels för installerad effekt och produktion av energi från förnyelsebara energikällor solenergi, vindkraft och biogas.

  • Två pendeltåg möter varandra

    En nulägesanalys av klimatarbetet i Stockholms län, publicerad 2020.