Så här arbetar vi med hållbar regional utveckling

Tillsammans med andra regionala aktörer arbetar vi för en långsiktig och hållbar utveckling av hela länet. Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att bo, leva och verka i.

Stockholmsregionen är unik. Få storstadsregioner kan erbjuda ett pulserande storstadsliv med ett rikt utbud av nöjen, idrott och kultur och stadsnära natur, skärgård och friluftsliv. 

Arbetsmarknaden sysselsätter drygt 1,3 miljoner människor och invånarnas kompetens och utbildningsnivå är hög. Universitet och högskolor är högt rankade och erbjuder bland annat forskningsmiljöer som lockar studenter och forskare från hela världen.

Näringslivet representerar ett brett, ofta innovationsdrivet, branschutbud och många internationella företag väljer att lägga sitt huvudkontor här. Särskilt starka är företag inom life science, miljöteknik, finans, kulturella och kreativa branscher (KKB), besöksnäring och högspecialiserad industriell tillverkning.  

Region Stockholms uppgift

Vi leder och samordnar arbetet för att främja en långsiktig och hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Tillsammans med andra aktörer i regionen skapar vi förutsättningar för ett bättre klimat, ett framgångsrikt näringsliv, tillgång till kompetens, jobb och utbildningstillfällen, stark infrastruktur och kollektivtrafik och goda livsmiljöer. Arbetet utgår från en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Det regionala utvecklingsansvaret är lagstadgat i lagen om regionalt utvecklingsansvar och regleras i förordningen om regionalt tillväxtarbete.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Hållbarhet genomsyrar den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Planen pekar ut viktiga prioriteringar i utvecklingen av en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare. 

Planen är ett verktyg som ger kommuner och andra aktörer i regionen goda förutsättningar att arbeta i en gemensam riktning för hållbar tillväxt och attraktiva livsmiljöer i hela Stockholms län. 

Planer, strategier och remisser

För att skapa tydlighet och riktning kring vilka insatser som behövs på olika områden, tar Region Stockholm fram planer och strategier som är vägledande för kommuner, myndigheter, näringsliv och för den egna verksamheten.

Genom öppna remisser säkerställer vi flera perspektiv.

Rapporter, statistik och analys

Stockholmsregionen är i ständig förändring, befolkningen växer och länet utvecklas i snabb takt. För att förstå och kunna hantera styrkor och utmaningar krävs pålitlig kunskap. Därför tar Region Stockholm regelbundet fram demografiska prognoser, statistik, analyser, kunskapsunderlag och kartor som är tillgängliga för alla. 

Påverkan på nationell och internationell nivå

Vi representerar Stockholmsregionens intressen både på nationell och internationell nivå. Genom en samordnad, regional representation har vi möjlighet att bidra till beslut som påverkar vår region och samarbeta med andra aktörer i olika frågor.

Uppföljning

För att mäta hur utvecklingen i Stockholmsregionen går och säkerställa att vi når våra mål, följer Region Stockholm regelbundet upp och utvärderar arbetet i länet. Uppföljningarna är även ett viktigt verktyg för länets beslutsfattare, kommuner och myndigheter i planeringen och genomförandet av den egna verksamheten.

Stöd och bidrag

Region Stockholm stödjer näringsliv och organisationer som främjar positiv utveckling i länet genom finansiellt stöd, både med egna medel och fördelning av medel från Tillväxtverket.

Samarbeten och nätverk

Genom att delta i internationella sammanhang kan vi samarbeta med andra regioner och dra nytta av varandras erfarenheter. Vi har även specifika samverkansarenor och nätverk för olika områden, som besöksnäringen, klimatfrågor och kompetensförsörjning.

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF+) finns det åtta så kallade strukturfondspartnerskap i Sverige, där Region Stockholm ansvarar för ett.

Region Stockholm samordnar följande arenor och nätverk för samverkan:

  • Näringslivsråd för Stockholmsregionen
  • Besökskraft Stockholmsregionen
  • Klimatarena Stockholm
  • Kompetensarena Stockholm
  • Samverkansmöten och dialog i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan
  • Nätverk för regionala stadskärnor
  • REST - regionalt elförsörjningsforum Stockholms län
  • Senast granskad: 5 juli 2024