Därför flyttar vi till och från Stockholm

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är fortsatt stark. Under 2022 ökade invånarantalet med 23 000, men fler personer flyttar härifrån än hit. 

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner med stor inflyttning av människor som söker sig hit för arbete och studier. I dagsläget bor drygt 2,4 miljoner invånare i länet, som växte med 23 000 personer under 2022. Ökningen beror framför allt på att det föds många barn och på inflyttning från utlandet.

Sedan 2018 är det fler som flyttar härifrån till andra delar av Sverige än som flyttar hit. Vad beror det på? För att få större kunskap om vad som lockar människor till Stockholms län och vad som gör att man flyttar härifrån, genomförde Region Stockholm en flyttstudie baserad på en enkät som besvarades av 4 000 personer som flyttat in till eller ut från regionen.

Interaktiv flyttstatistik

Laborera utifrån flyttorsaker och ålder.

Flyttstudien viktig del i den regionala utvecklingen

Det är första gången Region Stockholm genomför en flyttstudie som utöver statistik också inkluderar enkätsvar. Alla som svarat på enkäten har bidragit med värdefull kunskap till den framtida planeringen av bostadsområden, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och annan samhällsservice i länet. Kunskapen omsätter Region Stockholm nu bland annat i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen som arbetas fram tillsammans med länets kommuner, näringsliv, organisationer, universitet och högskolor.

Film om flyttstudien

Kontakta Emma Andersson

Strateg på Regionledningskontoret

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 5 februari 2024