Klimat och energi

Netto noll-utsläpp år 2045, minskad energiförbrukning och ökad elektrifiering inom transportsektorn. Det här är ett par områden där Region Stockholm arbetar för att möta långsiktiga klimat- och energimål.

Målet är att Stockholmsregionen ska vara klimatneutralt senast 2045 och omställningen till ett mer klimatsmart samhälle brådskar. Samtidigt är stora delar av samhället beroende av el och Region Stockholm samverkar med länets aktörer i utvecklingen mot ett mer hållbar energianvändning och energieffektivisering.

Klimat- och energifrågan genomsyrar sedan flera år tillbaka Region Stockholms arbete, där vårt uppdrag är att samverka, samordna och påverka olika aktörer - både regionalt, nationellt och internationellt - för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen och nå målen i Parisavtalet.

Klimatarbetet i Region Stockholm utgår från strategin Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen som lyfter fem strategiska insatsområden:

 1. Forma och förstärk regionens samverkan.
 2. Driv på det nationella och internationella klimatarbetet.
 3. Minska utsläppen för transporter och i byggsektorn.
  Klimatarena Stockholm är ett exempel på vårt arbete för att i samverkan med aktörerna i bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen till följd av byggnationer och anläggningsarbeten i länet
 4. Satsa på systemeffektiva åtgärder.
 5. Värna och stärk regionens konkurrenskraft.

Koldioxidbudget visar förbrukning

Stockholms läns koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid länet som mest kan släppa ut om vi ska kunna uppfylla Stockholmsregionens del i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen.

I dagsläget behöver regionens utsläpp minska med minst 12 procent per år. Om utsläppstakten fortsätter på samma nivåer som idag är länets budget förbrukad inom 7 år. Det skulle betyda att utsläppen av växthusgaser måste upphöra helt efter 2030.

Koldioxidbudgeten tas fram av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län med hjälp av Uppsala universitet. 

Energiförsörjningen viktig för hela Stockholmsregionen

Energiförsörjningen i Stockholmsregionen påverkar bland annat möjligheterna att utveckla transportsystem, näringsliv och bebyggelse samtidigt som Region Stockholm har stora behov för att klara de egna uppdragen inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

För att planera inför ytterligare ökande elbehov samarbetar Region Stockholm bland annat med Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Energikontoret, Stockholms stad, regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) och olika nätägare.

Innehåll

 • Många järnvägsspår till och från Stockholms central

  Rapporter och statistik om klimat och energi

  Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.
 • Klimatarena Stockholm

  På Klimatarena Stockholm samarbetar företag, offentliga aktörer och akademi för att accelerera 
klimatomställningen i Stockholms län.
 • Energiförsörjning

  Vi samverkar för hållbar kraftförsörjning med regionens aktörer och stödjer efterfrågan på el i vår växande region.
 • Projekt inom klimat och energi

  Vi driver och deltar regelbundet olika projekt i syfte att driva på klimat- och energiarbetet. Här finns information om både pågående och avslutade projekt.