Hållbar näringslivsutveckling

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. Region Stockholm främjar utvecklingen inom näringsliv, forskning och innovation för att ytterligare stärka länets tillväxt och attraktionskraft.

Vi samverkar med näringslivet, myndigheter, universitet och högskolor för utveckling av näringslivet och tillväxt i hela länet. Arbetet utgår från ”Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen”.

Innovation och smart specialisering

Stockholmsregionen är en av Europas ledande regioner inom forskning och innovation.

Smart specialisering handlar om att satsa på områden som vi kan bli bäst på och som bidrar till att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. 

Begreppet smart specialisering kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom områden med störst potential. Ett område kan till exempel lösa en samhällsutmaning, vara en viss teknologi eler del av en sektor.

Stockholmsregionens områden utvalda för smart specialisering är:

 • Life science, vård och hälsa
 • IKT, tech och digitalisering
 • Industriell omställning genom hållbar produktion
 • Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling

En stor del av arbetet handlar om att främja och skapa samarbeten mellan företag, forskare och offentliga verksamheter. Region Stockholm samverkar med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, och alla de innovationsmiljöer, science parks, inkubatorer, samverkansplattformar som samlar regionala aktörer och som erbjuder olika former av stöd.

Smart specialisering är en del i EU:s regionalpolitik för att ytterligare stärka europeiska regioner och ett krav för att vi ska kunna ta del av medel från europeiska struktur- och investeringsfonder för att främja företagande och innovation.

  I ”Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering” kan du läsa mer om hur smart specialisering bidrar till att stärka den regionala tillväxten hållbart och långsiktigt.

Konkurrenskraft hos små och medelstora företag

Stockholmsregionen domineras av mikroföretag, små och medelstora företag. Det innebär särskilda utmaningar och Region Stockholm samverkar med olika aktörer i länet för bland annat:

 • enklare regler som underlättar företagande,
 • ökade möjligheter för små och medelstora företag att medverka i offentliga upphandlingar
 • stärkt information, rådgivning och fler mötesplatser för både enskilda företagare och branschorganisationer.

Export, internationalisering och investeringar

Ökad internationalisering skapar förutsättningar för näringslivet i Stockholmsregionen att växa genom export och investeringar. Region Stockholm arbetar för att stärka den internationella tillgängligheten och positionera Stockholmsregionen som ett dynamiskt internationellt centrum för näringsliv och forskning. 

För att stärka förutsättningarna för internationalisering och export erbjuds små och medelstora företag stöd via exportsamverkan Sthlm Global och affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Strategisk kompetensförsörjning

Tillgång till kompetens är avgörande för konkurrenskraften i Stockholmsregionen. Ett av de största hindren för tillväxt är att arbetsgivare inom många branscher har svårt att hitta rätt arbetskraft.

Region Stockholm samverkar med länets aktörer för att förbättra matchningen och stärka samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad, möjliggöra omställning och livslångt lärande och underlätta rekryteringen av internationella talanger.

Kontakta oss

Julika Lamberth
Tillväxtchef
julika.lamberth@regionstockholm.se

Cecilia Lindahl
Strateg
cecilia.lindahl@regionstockholm.se
08-123 144 16

Innehåll

 • Solnedgång över centrala Stockholm och pendelbåten är i hamn

  Besöksnäringen är avgörande för att vi ska nå vår vision om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.
 • Kompetens är en nyckel till fortsatt framgång i Stockholmsregionen. Region Stockholm samarbetar med olika aktörer för att säkra långsiktig kompetensförsörjning och matcha arbetsgivare med rätt arbetskraft.

 • Stockholmsregionens näringsliv är starkt. Här ligger vart fjärde företag i Sverige, nyföretagaranda och innovationskraft driver på.
 • Smart specialisering identifierar och prioriterar ett begränsat antal spetsområden där offentliga medel för forskning och innovation förväntas göra mest nytta.

 • Inom näringslivsutvecklingen i Stockholms län pågår flera projekt, både på EU-nivå, nationellt och regionalt.

 • Foto på stockholmregionens näringslivsråd

  Stockholmsregionens näringslivsråd är ett informellt samrådsorgan som leds och sammankallas av regionstyrelsens ordförande. Rådet ska vara rådgivande och bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i Stockholms län.