Dietister i klinisk vård

Som dietist inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från ny dietist till tjänst på Steg 5 och 6. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för dietist

Steg 1

Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina nya kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning, tar del av forskning och utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.

Formell kompetens

Legitimerad dietist

Evidensbaserad vård

 • Läsa och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för nutritionsbehandling på arbetsplatsen, till exempel riktlinjer och vårdprogram.
 • Använda adekvata metoder och standardiserad terminologi genom hela nutritionsbehandlingsprocessen utifrån patientens behov.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för patientens integritet, autonomi, sårbarhet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Kunna tillämpa strategi för att lyssna och att förstå patient och närstående. Skapa förutsättning för att patienten får nutritionsbehandling utifrån patientens behov och resurser.
 • Motverka diskriminering genom ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.
 • Uppmärksamma patientens rätt till självbestämmande. Uppmuntra och stödja delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Kunna reflektera över hur varje yrkesgrupp i vården kan bidra till personcentrerad vård i olika vårdformer och i olika vårdkontext.

Samverkan i team

 • Inhämta och tillämpa kunskap om övriga professioners roll, funktion och ansvarområde. Självständigt ta initiativ till utbyte av kunskap och idéer med annan vårdpersonal på arbetsplatsen.
 • Vara uppmärksam på patientens, närståendes, egna och kollegors reaktioner före, under och efter utmanande situationer.
 • Ansvara för dietetiken i teamarbetet. Med stöd av kollega initiera, prioritera, samordna och utvärdera dietetikarbetet inom teamet i det dagliga arbetet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ha kännedom om och tillämpa verksamhetens förbättringsarbeten, kvalitetsindikatorer och eventuella kvalitetsregister.
 • Ha kännedom om och delta i nätverk.
 • Vara lyhörd för patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsarbete.

Säker vård

 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Med stöd använda avvikelserapportering för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
 • Arbeta utifrån gällande hygienrutiner och förebygga smitta.
 • Med stöd hantera relevant medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Följa och vara uppdaterad om arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • På individnivå kunna utvärdera utförda åtgärder och avbryta åtgärder som inte är till nytta för patienten.
 • Eftersträva gott samarbete och kommunikation med kollegor inom egna och andra professioner. Planera, konsultera och samverka med andra professioner och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Inhämta och tillämpa kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi som används inom verksamheten.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för Tillämpa journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen samt reflektera i dialog med till exempel kollegor, mentor eller dokumentationsansvarig.
 • Inhämta kunskap och utveckla din förmåga i patientsäker kommunikation, genom bland annat strukturerad informationsöverföring.
 • Följa gällande adekvat terminologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå. Handledning under introduktion av kollega i lägst Steg 2  

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt samt fortsätter att utveckla dina färdigheter självständigt och i samarbete med kollegor. Du deltar vid utveckling inom ett process- och/eller kompetensområde. Du introducerar och bidrar vid handledning av nyanställda dietister och studenter på arbetsplatsen.

Formell kompetens

Legitimerad dietist

Samt:

Webbaserad handledarutbildning

Evidensbaserad vård

 • Bidra vid implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta på arbetsplatsen.
 • Bidra vid implementering av evidensbaserade arbetssätt och metoder i relevanta steg i nutritionsbehandlingsprocessen.

Personcentrerad vård

 • Lyssna och förstå patient och närståendes behov, resur- ser och möjligheter och utifrån det anpassa nutritionsbehandlingen.
 • Arbeta aktivt med attityder och värderingar för att motverka diskriminering och verka för ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.
 • Tillämpa metoder och arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling. Kunna belysa medicinska och nutritionella perspektiv på ett sätt som bidrar till att den som söker vård får förståelse för utredning, rekommenderad behandling och konsekvenser av att avstå från dessa.
 • Främja till en miljö som tillåter en relation mellan patient och dietist som är så jämlik som möjligt, både den fysiska miljön och det klimat som uppstår vid mötet.
 • Kunna relatera till kärnkompetensen personcentrerad vård i sin egen professionella vardag i vården och främja arbeten som skapar utrymme för mer personcentrering.

Samverkan i team

 • Arbeta interprofessionellt och introducera nya kollegor i interprofessionell samverkan.
 • Ge stöd till patient, närstående och kollegor vid reaktioner före, under och efter utmanande situationer.
 • Ansvara för dietetiken i teamarbetet. Självständigt initiera, prioritera, samordna och utvärdera dietetikarbetet inom teamet i det dagliga arbetet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i förbättringsarbeten och ha fördjupad förståelse för verksamhetens
 • Delta och bidra i nätverk.
 • Medverka i att systematiskt inhämta patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsarbete.
 • Förmedla och kommunicera förbättrings-/kvalitetsarbeten i verksamheten.

Säker vård

 • Delta i förebyggande patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.
 • Självständigt använda avvikelserapportering för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
 • Identifiera risker gällande hygienrutiner och smitt­ förebyggande arbete och vidta adekvata åtgärder.
 • Självständigt hantera och instruera patient och när- stående i relevant medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Delta vid uppdatering av rutiner, riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.

Informatik

 • Självständigt använda informations- och kommunikationsteknologi i ditt arbete.
 • Introducera kollegor och studenter i journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens och genomgår utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du får stöd av kollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du utvecklar dina färdigheter på djupet och/eller bredden. Du hanterar och analyserar komplexa situationer och frågeställningar. Du bidrar vid utveckling av process- och/eller kompetensområde. Du handleder nyanställda och studenter samt har förmåga att utbilda inom ditt kompetensområde.

Formell kompetens

Legitimerad dietist

Samt:

Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

Evidensbaserad vård

 • Söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Vara delansvarig för implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta på arbetsplatsen.
 • Bidra vid utformning och revidering av relevanta lokala vårdprogram, riktlinjer och andra styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Bidra vid utveckling av metoder och arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Arbeta interprofessionellt och introducera nya kollegor i interprofessionellt lärande.
 • Utifrån dietetikens perspektiv initiera och utveckla interprofessionell samverkan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till utvecklingen av förbättringsarbeten och verksamhetens kvalitetsindikatorer.
 • Vid behov initiera till och ansvara för nätverk.

Säker vård

 • Fortlöpande undersöka, analysera och åtgärda patientsäkerhetsrisker.
 • Arbeta självständigt och systematiskt med avvikelserapportering.
 • Ha fördjupad kunskap om relevant medicinteknisk utrustning och kunna utbilda kollegor.
 • Initiera och bidra vid uppdatering och framtagande av nya rutiner, riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.
 • Initiera till utveckling av samverkan med andra professioner och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Bidra i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi inom ditt ansvarsområde.
 • Bidra i kvalitetsarbete gällande journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Bidra i kvalitetsarbete för patientsäker kommunikation.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar och fördjupar din kompetens genom kurser till exempel på högskola/universitet enligt överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov av kompetens. Du får stöd av kollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har antingen djup och/eller bred kompetens. Du initierar, driver och leder utveckling av processer och/eller kompetensområden inom yrket. Du utbildar inom ditt specifika kompetensområde.

Formell kompetens

Legitimerad dietist med magister/masterexamen eller motsvarande

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år)

Evidensbaserad vård

 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta på arbetsplatsen.
 • Ansvara för utformning och revidering av relevanta lokala vårdprogram, riktlinjer och andra styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för att utveckla metoder och arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling samt hur utvärdera dessa.

Samverkan i team

 • Främja systematisk utvärdering och utveckling av dietetikarbetet inom teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda förbättringsarbete och utveckling av verksamhetens kvalitetsindikatorer.
 • Initiera utvärdering av patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsabete.
 • Förmedla och kommunicera förbättrings-/kvalitetsarbeten lokalt och regionalt.

Säker vård

 • Delta i övergripande förebyggande patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.
 • Kritiskt granska, återkoppla och initiera åtgärder utifrån avvikelserapporter, risk- och händelseanalyser inom verksamheten.
 • Leda uppdatering och framtagande av nya rutiner, riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.
 • På patientgruppnivå kunna utvärdera åtgärder och baserat på utvärderingen bidra till kvalitetsförbättring.
 • Leda utveckling av samverkan med andra professioner och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Initiera och bidra i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Initiera, leda och utvärdera kvalitetsarbete gällande journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Initiera, leda och utvärdera metoder och kvalitetsarbete för patientsäker kommunikation.
 • Identifiera utvecklingsområden gällande terminologi inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling inom ditt område genom deltagande i till exempel möten, seminarier, referensgrupper/sektioner, professionsföreningar och konferenser. Du får stöd av kollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre. Du kan delta och bidra vid datainsamling till utveckling och/eller forskning.

Steg 5

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att initiera, leda och utveckla processer och/eller kompetensområden inom yrket. Du har ett övergripande utbildningsansvar inom kompetensområdet. Du handleder kollegor vid projekt- och utvecklingsarbeten. Du handleder kollegor under specialistutbildning samt projekt- och utvecklingsarbeten.

Formell kompetens

Legitimerad dietist med specialistkompetens

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för att systematiskt och kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta samt utvärdering av resultatet av implementeringen.
 • Ansvara för utveckling, implementering och utvärdering av evidensbaserade arbetssätt och metoder i relevanta steg i nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Ansvara för utformning och revidering av relevanta vårdprogram, riktlinjer och andra styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för patientens integritet, autonomi, sårbarhet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Leda utvecklingen av metoder och arbetssätt inom verksamheten som ökar patienters och närståendes förmåga till delaktighet samt självbestämmande i vård och behandling.
 • Kunna relatera värdegrunden i personcentrerad vård till sin egen professionella vardag i vården och främja arbeten som skapar utrymme för mer personcentrering.

Samverkan i team

 • Utifrån dietetikens perspektiv leda och koordinera interprofessionell samverkan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda och utvärdera förbättringsarbete och utveckling av verksamhetens kvalitetsindikatorer. Verka för ökad kunskapsspridning av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Vara drivande i lokala, regionala och nationella nätverk.
 • Initiera utvärdering av patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsarbete.
 • Förmedla, kommunicera och målgruppsanpassa förbättrings-/kvalitetsarbeten lokalt, regionalt och nationellt.

Säker vård

 • Leda övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
 • Utarbeta och uppdatera rutiner och riktlinjer utifrån avvikelserapportering, risk- och händelseanalyser inom sitt verksamhetsområde.
 • Ansvara för att relevant medicinteknisk utrustning implementeras i verksamhetsområdet.
 • Utveckla och implementera föreskrifter och riktlinjer inom verksamhetsområdet.
 • På patientgruppnivå kunna utvärdera åtgärder och baserat på utvärderingen leda kvalitetsförbättringsarbete.

Informatik

 • Utveckla och implementera informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Utveckla och implementera kvalitetsarbete gällande journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Utveckla och implementera metoder för patientsäker kommunikation inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt område genom deltagande i till exempel möten, seminarier, referensgrupper/sektioner, professionsföreningar och konferenser. Du får stöd av kollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre. Du går kurser och utbildning kopplat till ansvar inom specialisttjänsten.

Steg 6

Doktorstjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du arbetar strategiskt och ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Du ansvarar för utvecklings- och forskningsarbete. Du handleder kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.

Formell kompetens

Legitimerad dietist med doktorsexamen

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 8 år)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta samt utvärdering av resultatet av implementeringen.
 • Ansvara för utveckling, implementering och utvärdering av evidensbaserade arbetssätt och metoder i relevanta steg i nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Delta i arbete med nationella vårdprogram, riktlinjer och andra styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för patientens integritet, autonomi, sårbarhet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Omvärldsbevaka och driva utvecklingen av metoder och arbetssätt inom verksamheten som ökar patienters och närståendes förmåga till delaktighet samt självbestämmande i vård och behandling.
 • Kunna relatera värdegrunden i personcentrerad vård till sin egen professionella vardag i vården och främja arbeten som skapar utrymme för mer personcentrering.

Samverkan i team

 • Utifrån evidens om interprofessionell samverkan med dietetikens perspektiv ansvara för undervisning och handledning i teamets arbetssätt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Vara drivande vid utformning och utvärdering av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer inom verksamheten, nationellt och internationellt.
 • Vara drivande i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk.
 • Leda uppbyggande av forsknings- och utvecklingsprogram med patient- och närståendemedverkan.
 • Förmedla, kommunicera och målgruppsanpassa förbättrings-/kvalitetsarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Säker vård

 • Initiera och driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
 • Ansvara för att relevant medicinteknisk utrustning implementeras i verksamhetsområdet.
 • Bidra vid utveckling av föreskrifter och riktlinjer och implementera inom verksamhetsområdet.
 • På patientgruppnivå kunna utveckla och implementera nya metoder för att utvärdera åtgärder och baserat på utvärderingen leda kvalitetsförbättringsarbete.
 • Driva och implementera utveckling av samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Driva utveckling av informations- och kommunikationsteknologi över verksamhetens gränser.
 • Utveckla och implementera kvalitetsarbete gällande journaldokumentation och standardiserad terminologi enligt nutritionsbehandlingsprocessen.
 • Utveckla och implementera metoder för patientsäker kommunikation.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom ditt område genom deltagande i exem- pelvis möten, seminarier, webbinarier, referensgrupper/ sektioner, professionsföreningar och konferenser. Du får stöd av kollega som befinner sig på samma stegnivå. Du går kurser/utbildning kopplat till ditt ansvar inom doktorstjänsten.

 • Senast granskad: 8 februari 2024