Specialistsjuksköterskor i klinisk vård

Som specialistsjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från ny specialistsjuksköterska till klinisk specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för specialistsjuksköterska

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Individuell inlärningsfas där du får utrymme för kompetensutveckling och utveckling i din roll som specialistsjuksköterska. Du tränar och utvecklar färdigheter som är specifika för specialist­ sjuksköterskans arbete inom specialistområdet, med stöd av erfarna kollegor.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Inhämta och med stöd tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för omvårdnad inom verksamheten, till exempel riktlinjer, vårdprogram.
 • Inhämta kunskap inom omvårdnadsutveckling och forskning kring verksamhetens kunskapsområde.
 • Inhämta och med stöd tillämpa för verksamheten relevanta evidensbaserade metoder för personcentrerad vård.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för patientens integritet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Med stöd identifiera och förutse komplexa omvårdnadsbehov relevanta för patienten.
 • I samråd med patient/närstående upprätta och följa upp individuella vårdplaner och genomförda omvårdnadsåtgärder utifrån symtom, omvårdnadsbehov, önskningar och förväntningar.
 • Med stöd av kollegor främja patientens egna resurser att hantera sin situation och finna vägar till egenvård.
 • Med stöd säkerställa att patienten får och förstår muntlig och skriftlig information utifrån patientens behov och resurser.
 • Uppmärksamma och rapportera diskriminering inom vården genom att identifiera hur attityder och värderingar kring exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kan påverka omvårdnaden.

Samverkan i team

 • Utveckla sin förmåga att planera, prioritera och leda omvårdnadsarbetet inom teamet.
 • Medverka till ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med patienter, närstående och kollegor inom professionen samt andra yrkesgrupper i teamet.
 • Vara en aktiv deltagare i det interprofessionella teamet.
 • Utveckla sin individuella förmåga till kommunikation inom teamet. Med stöd tillämpa strukturerad rapportering.
 • Kan handleda sjuksköterskestudenter på grundutbildningsnivå.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ta del av verksamhetens mål, kvalitets-, utvecklings- och pågående förbättringsarbeten på arbetsplatsen.
 • Tillämpa och vara uppdaterad på arbetsplatsens rutiner, riktlinjer, checklistor för omvårdnad.

Säker vård

 • Tillämpa farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel samt med stöd utveckla kännedom om för verksamheten specifika läkemedel.
 • Med stöd hantera medicintekniska produkter inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Med stöd hantera förekommande sjukvårdstekniska moment utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Med stöd skriva avvikelserapporter och identifiera eventuella risker, tillbud och negativa händelser för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Informatik

 • Inhämta kunskap om och med stöd använda befintliga informations- och kommunikationsverktyg i omvårdnadsarbetet.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation och informationshantering inom enheten för att säkerställa patientsäkerhet.
 • Introduceras till informationsöverföring och samverkan genom hela vårdprocessen, framför allt i vårdens övergångar, för att samordna vården för patienten och uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet.

Kompetensutveckling och utbildning

Din individuella utvecklingsplan påbörjas. Du handleds och introduceras till verksamheten.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du utvecklar och fördjupar dina färdigheter. Du arbetar självständigt som specialistsjuksköterska med stöd i specifika situationer. Du medverkar i det dagliga patientsäkerhets­ och förbättringsarbetet och har förmågan att prioritera ditt eget arbete. Du handleder sjuksköterskestudenter i verksamheter där så är möjligt.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden på arbetsplatsen.
 • Vara uppdaterad på och tillämpa omvårdnadsutveckling och forskning kring verksamhetens kunskapsområde.
 • Vara uppdaterad på och tillämpa för verksamheten relevanta evidensbaserade metoder för personcentrerad vård.
 • Reflektera över erfarenhetsbaserad omvårdnad i förhållande till evidensbaserad omvårdnad.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och förutse komplexa omvårdnadsbehov relevanta för patienten.
 • Självständigt främja patientens egna resurser att hantera sin situation och finna vägar till egenvård.
 • Självständigt säkerställa att patienten får och förstår muntlig och skriftlig information samt möjliggöra delaktighet utifrån patientens/anhörigas behov och resurser.
 • Motverka diskriminering inom vården genom att uppmärksamma hur attityder och värderingar kring exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kan påverka omvårdnaden.  

Samverkan i team

 • Planera, prioritera och leda omvårdnadsarbetet inom teamet.
 • Bidra till ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med patienter, närstående och kollegor inom professionen samt andra yrkesgrupper i teamet.
 • Vara uppmärksam på patientens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra situationer. Utveckla sin individuella förmåga till konflikthantering och problemlösning.
 • Uppmärksamma och identifiera/initiera behov av det interprofessionella teamet.
 • Ha förståelse för den egna betydelsen i teamets kommunikation. Självständigt tillämpa strukturerad
 • Handleda grund- och specialistsjuksköterskestudenter och nyanställda sjuksköterskor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Vara följsam till verksamhetens mål och tillämpa kvalitets- och utvecklingsarbeten i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.
 • Tillämpa och uppmärksamma behov av uppdatering av rutiner och riktlinjer inom arbetsplatsen. Föreslå områden där ytterligare utvecklingsarbete behövs.

Säker vård

 • Ha god kännedom om för verksamheten specifika läkemedel.
 • Självständigt hantera medicintekniska produkter inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Självständigt hantera förekommande sjukvårdstekniska moment utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Självständigt skriva avvikelserapporter och identifiera eventuella risker, tillbud och negativa händelser för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Informatik

 • Självständigt använda informations- och kommunikationsverktyg i omvårdnadsarbetet.
 • Tillämpa adekvat informationsöverföring och samverkan genom hela vårdprocessen, framför allt i vårdens övergångar, för att samordna vården för patienten och uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet.

Kompetensutveckling och utbildning

Uppföljning och avstämning av din individuella utvecklingsplan. Din individuella utvecklingsplan utformas utifrån verksamhetens behov och efter överenskommelse med din chef. Du genomför grundutbildning i handledning – VIL.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du har fördjupade färdigheter och arbetar självständigt. Du bidrar till implementering av ny kunskap och deltar aktivt i förändringsarbete. Du bidrar i utveckling av kliniska vårdområden inom omvårdnad samt introducerar nya kollegor och handleder specialistsjuksköterskestudenter.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för omvårdnaden används på arbetsplatsen.
 • Bidra till implementering av ny kunskap utifrån kunskapsunderlag, omvårdnadsutveckling och forskning.
 • Bidra till att evidensbaserade metoder för personcentrerad vård används inom verksamhetsområdet.
 • Utifrån evidens kritiskt värdera ordinationer, behandlingsformer och omvårdnadsinterventioner.

Personcentrerad vård

 • Hantera komplexa omvårdnadsbehov relevanta för patienten. Handleda medarbetare inom personcentrerad vård.
 • Bidra till att arbetsrutiner finns för att stödja patienter och närståendes förmåga till egenvård och självbestämmande i vård och behandling.
 • Bidra till att förbättra överföring av muntlig och skriftlig information samt verka för delaktighet utifrån patienters/anhörigas behov och resurser.

Samverkan i team

 • Bidra till utveckling av teamarbetet.
 • Delta aktivt i att omhänderta individens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra situationer. Delta konstruktivt i konflikthantering och problemlösning.
 • Främja och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet.
 • Ha kunskap om kommunikationens betydelse för det interprofessionella teamet. Bidra till utveckling av en god kommunikation i teamet.
 • Undervisa och handleda grund- och specialistsjuksköterskestudenter, nyanställda sjuksköterskor och kollegor i det interprofessionella teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Aktivt arbeta med att verksamhetens mål uppnås. Bidra till kvalitets- och utvecklingsarbete på arbetsplatsen.
 • Medverka vid utarbetande/uppdatering av gällande rutiner och riktlinjer inom kliniken/verksamhetsområdet. Bidra till att relevanta rutiner och riktlinjer blir kända i verksamheten.
 • Påvisa kunskaper om och reflektera kring aktuell forsknings betydelse för specialiteten och verksamhetsområdet.

Säker vård

 • Hantera och sköta de mer komplexa sjukvårdstekniska momenten utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Synliggöra risker, tillbud och negativa händelser och initiera förbättringsarbete.

Informatik

 • Handleda kollegor i användandet av informations- och kommunikationsverktyg i omvårdnadsarbetet.
 • Bidra till utveckling av informationsöverföring och samverkan genom hela vårdprocessen, framför allt i vårdens övergångar, för att samordna vården för patienten och uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet.

Kompetensutveckling och utbildning

Uppföljning och avstämning av din individuella utvecklingsplan. Din individuella utvecklingsplan utformas utifrån verksamhetens behov och efter överenskommelse med din chef. Du påbörjar vårdpedagogisk utbildning (7,5 högskole­ poäng), till exempel handledarutbildning och/eller arbetsledning inom omvårdnad.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du ser en fördjupad helhet och planerar för patienten i vårdförloppet. Du hanterar och analyserar komplexa vårdsituationer samt leder utvecklings­ och förbättringsarbete. Du kan fungera som mentor.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för och leda implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade.
 • Delta aktivt i omvårdnadsutveckling och tillämpning av forskning utifrån ett omvårdnadsperspektiv.
 • Driva och ansvara för att evidensbaserade metoder för en personcentrerad vård utvecklas inom verksamhetsområdet.
 • Ta initiativ till och leda reflektion över erfarenhetsbaserad omvårdnad i förhållande till evidensbaserad omvårdnad.

Personcentrerad vård

 • Analysera och hantera komplexa omvårdnadsbehov relevanta för verksamhetsområdet. Bidra till utvecklingen av personcentrerad vård inom verksamhetsområdet.
 • Utveckla arbetsrutiner för att stödja patienter och närståendes förmåga till egenvård och självbestämmande i vård och behandling.
 • Utveckla och förbättra överföring och innehåll i muntlig och skriftlig information samt säkerställa delaktighet utifrån patienters/anhörigas behov och resurser.

Samverkan i team

 • Ansvara för utveckling av teamarbetet.
 • Aktivt delta i utveckling för ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med patienter, närstående och kollegor inom professionen samt andra yrkesgrupper i teamet.
 • Arbeta förebyggande och utveckla goda strukturer för omhändertagande av individens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra Stödja och handleda kollegor/ teamet i konflikthantering och problemlösning.
 • Ha färdighet att leda och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet.
 • Undervisa och handleda inom det interprofessionella teamet såväl inom som utanför sin egen enhet. Kan fungera som mentor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda och ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbeten i olika vårdprocesser inom kliniken/verksamhetsområdet.
 • Initiera, leda och ansvara framtagande och uppdatering av rutiner, riktlinjer och vårdprogram. Ansvara för att relevanta rutiner och riktlinjer är kända i verksamheten.
 • Påvisa och tillämpa fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom specialiteten och verksamhetsområdet.

Säker vård

 • Leda arbetet för säker läkemedelshantering och administrering inom den egna verksamheten.
 • Leda arbetet för säker hantering av medicintekniska produkter inom den egna verksamheten.
 • Aktivt förebygga risker, tillbud och negativa händelser och driva förbättringsarbete för säker vård.

Informatik

 • Planera, utarbeta och skapa förutsättningar för utveckling av informations- och kommunikationsverktyg i omvårdnadsarbetet.
 • Initiera, leda och ansvara för utveckling av dokumentation och informationshantering inom enheten/ verksamhetsområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du ser över dina akademiska meriter och gör upp en plan för fortsatt akademisk kompetensutveckling, utifrån verksamhetens behov och efter överens­ kommelse med din chef.

Steg 5

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du har även ett utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska med magisterexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 5 år)
 • Vårdpedagogik/handledarutbildning (7,5 högskole- poäng)

Evidensbaserad vård

 • Utveckla vården utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt delta i aktuell vårdforskning där så är möjlig.
 • Tillämpa och utvärdera bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i omvårdnad.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Delta i evidensbaserad utveckling och utformning av vårdmiljön.
 • Verka för patientmedverkan i vårdens utveckling.

Personcentrerad vård

 • Leda den övergripande utvecklingen inom sitt definierade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Fördjupat ansvar för att utveckla metoder för att stödja patienten och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Fördjupat ansvar för att leda utvecklingen av patientundervisningen inom definierat vårdområde.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Delta i interprofessionellt samarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Fördjupat ansvar för handledning av studenter och kollegor i det kliniska omvårdnadsarbetet.
 • Främja kontinuitet och skapa dialog för gemensamt lärande, till exempel genom att leda team-/omvårdnadsronder.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete och projekt inom sitt kliniska vårdområde.
 • Delta i förbättringsarbete för att använda/implementera och värdera metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Utvärdera vårdprocesser inom sitt definierade vårdområde samt identifiera kunskapsluckor.
 • Stimulera till att patienter och patientorganisationer deltar i förbättringsarbeten och projekt.
 • Vara uppdaterad om kvalitetsregister relevant för omvårdnad och vårduppdraget.
 • Medverka i utvecklingsarbete för en patientfokuserad, kvalitets- och kostnadseffektiv omvårdnad.

Säker vård

 • Leda uppdatering av rutiner och riktlinjer inom det kliniska vårdområdet.
 • Delta i arbetet med risk- och händelseanalyser.

Informatik

 • Bidra till utveckling av informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Initiera och leda utveckling av riktlinjer och rutiner för dokumentation och kommunikation inom det kliniska vårdområdet.
 • Leda framtagande och uppdatering av patientinformation samt stärka metoder för säker informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom ditt kliniska vårdområde och uppdrag, till exempel genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Steg 6

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du har även ett övergripande utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska med masterexamen eller licentiatexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Analysera och initiera implementering av aktuell vårdforskning.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig
 • Aktivt bidra till evidensbaserad utveckling och utformning av vårdmiljön.
 • Initiera patientmedverkan i vårdens utveckling.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av personcentrerad vård inom sitt definierade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Fördjupat ansvar att utveckla metoder för patientundervisningen.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Verka för interprofessionellt samarbete i klinisk verksamhet.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda kollegor i projekt-, förbättrings- och examensarbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Driva utveckling av metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister relevant för omvårdnad och vårduppdraget, där så är tillämpligt.
 • Bistå och stimulera medarbetarna inom verksamheten att driva utvecklingsarbete och presentera resultaten av sina genomförda projekt, samt söka bidrag för genomförande och presentationer.

Säker vård

 • Utifrån risk- och händelseanalyser identifiera förbättrings- och forskningsområden.

Informatik

 • Implementera och utvärdera metoder för utveckling av informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker vård- och informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling av den kliniska specialisttjänsten. Du genomför forskningsförberedande kurser eller fors­ karutbildning. Du påbörjar eller fortsätter forskning.

Steg 7

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du stärker interaktionen mellan vård, forskning och utbildning inom omvårdnad. Du bistår vid handledning i vårdutveckling och omvårdnadsforskning.

Formell kompetens

Specialistsjuksköterska med doktorsexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Initiera och driva aktuell vårdforskning och utveckling inom omvårdnad.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder i relation till vårdprocessen.
 • Leda utveckling av vård- och omvårdnadsforskningsprogram med patientmedverkan.

Personcentrerad vård

 • Initiera, driva och utvärdera utvecklingen av personcentrerad vård inom sitt definierade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Initiera forskning relaterad till patientundervisningen.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Ansvara för implementering och utveckling av interprofessionellt samarbete samt samarbete mellan klinisk verksamhet och universitet eller högskola.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete och projekt.
 • Initiera, utveckla och utvärdera metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Initiera, leda och utveckla förbättringsarbete.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister och utveckling av indikatorer relevanta för omvårdnad och vårduppdraget, där så är tillämpligt.
 • Bistå och stimulera medarbetarna inom verksamheten att driva utvecklingsarbete och presentera resultaten av sina genomförda projekt, samt söka bidrag för genomförande och presentationer.

Säker vård

 • Utifrån risk­ och händelseanalyser initiera och driva förbättringsarbete och forskning.

Informatik

 • Driva utveckling av och identifiera kunskapsluckor inom informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Säkerställa användning av evidensbaserade metoder för säker vård- och informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du bedriver egen forskning som är kopplad till verksamheten. Du genomför utbildning för utveckling av den kliniska specialisttjänsten.

 • Senast granskad: 12 februari 2024