Logopeder i klinisk vård

Som logoped inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från ny logoped till specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för logoped

Ta del av alla steg här.

Steg 1

Du tillämpar logopedisk kunskap i klinisk miljö och utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du söker aktivt kunskap om arbetsplatsen och yrkesrollen. Introduceras i nya arbets­ miljön och det kollegiala beteendet. Du introduceras i ditt specifika område. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Formell kompetens

Legitimerad logoped

Evidensbaserad vård

 • Inhämta kunskap om evidensbaserade metoder av relevans för kliniskt arbete.
 • Känna till och med stöd tillämpa evidensbaserade metoder för logopedisk bedömning, utredning och behandling.

Personcentrerad vård

 • Motverka diskriminering genom ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.
 • Med stöd utveckla din egen förmåga att planera och prioritera logopediska insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens uppdrag.
 • Uppmärksamma patientens rätt till självbestämmande. Uppmuntra och stödja delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Vara medveten om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar bemötande och logopediskt arbete.

Samverkan i team

 • Träna på att synliggöra det logopediska perspektivet och medverka till gott samarbete och öppen dialog med logopeder, andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.
 • Vara uppmärksam på patientens, närståendes, dina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ha kännedom om verksamhetens förbättringsarbeten och följa rutiner för kvalitetsindikatorer och eventuella kvalitetsregister.
 • Vara lyhörd för patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsarbeten.

Säker vård

 • Arbeta utifrån gällande hygienrutiner och förebygga smitta.
 • Arbeta utifrån gällande rutiner så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Med stöd hantera relevant teknisk/medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Följa och vara uppdaterad om relevanta vårdprogram, arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Med stöd använda avvikelserapportering för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
 • Eftersträva gott samarbete och kommunikation med kollegor inom den egna och andra professioner. Med stöd konsultera och samverka med andra professioner och aktörer utifrån verksamhetens ramar.

Informatik

 • Tillämpa riktlinjer och rutiner för dokumentation samt med stöd utveckla dokumentationsförmågan.
 • Inhämta och tillämpa kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi som används inom verksamheten.
 • Utveckla och träna förmågan att identifiera och använda material för relevant information till patienter och närstående.
 • Utveckla förmågan att kommunicera strukturerat för att förmedla adekvat information exempelvis vid möten, behandlingskonferenser, ronder, handledning och i professionellt nätverk.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå. Handledning under introduktion av kollega i lägst Steg 2.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt med vanligt förekommande fall/arbetsuppgifter. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter, självständigt och i samarbete med kollegor. Du bidrar till arbetsplatsens utvecklings­ och förbättringsarbeten. Du bidrar vid handledning av studenter.

Formell kompetens

Legitimerad logoped.

Evidensbaserad vård

 • Vara uppdaterad på evidensbaserade metoder som är relevanta för kliniskt arbete.
 • Självständigt tillämpa evidensbaserade metoder för logopedisk bedömning, utredning och behandling.

Personcentrerad vård

 • Arbeta aktivt med attityder och värderingar för att motverka diskriminering och verka för ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.
 • Självständigt planera och prioritera logopediska insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens
 • Tillämpa metoder och arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Arbeta med egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt som påverkar patientrelationen i det logopediska arbetet.

Samverkan i team

 • Synliggöra det logopediska perspektivet och främja gott samarbete och öppen dialog med logopeder, andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.
 • Ge stöd till patient, närstående och kollegor vid reaktioner före, under och efter svåra situationer.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ha förståelse för och delta i verksamhetens förbätt- ringsarbeten, kvalitetsindikatorer och eventuella kvalitetsregister.
 • Medverka i att systematiskt inhämta patienters och närståendes synpunkter på verksamheten och använda i förbättringsarbeten.

Säker vård

 • Identifiera risker gällande hygienrutiner och smitt­ förebyggande arbete samt vidta adekvata åtgärder.
 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Hantera relevant teknisk/medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Delta vid uppdatering av relevanta vårdprogram, arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och
 • Använda avvikelserapportering för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
 • Konsultera och samverka med andra professioner och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Självständigt använda informations- och kommunikationsteknologi som används inom verksamheten.
 • Kommunicera strukturerat för att förmedla adekvat information exempelvis vid möten, behandlingskonferenser, ronder, handledning och i professionellt nätverk.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens och genomgår utbildning efter överenskommelse med din chef utifrån verksam­ hetens behov. Du får stöd av kollega som befinner sig på lägst Steg 3. Du kan handleda kollega på Steg 1.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3

Du arbetar självständigt med samtliga förekommande fall/arbetsuppgifter. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter, självständigt och i samarbete med kollegor. Du handleder studenter.

Formell kompetens

Legitimerad logoped

Samt:

Handledarutbildning godkänd av lärosäte

Evidensbaserad vård

 • Bidra till att evidensbaserade metoder för logopedisk bedömning, utredning och behandling används i verksamheten.

Personcentrerad vård

 • Bidra vid implementering och utveckling av nya arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Ta ansvar för att det logopediska perspektivet synliggörs i samarbetet och öppna dialogen med andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra i utvecklingen av verksamhetens förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.

Säker vård

 • Introducera nya kollegor i relevant teknisk/medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Initiera och bidra vid uppdatering av relevanta vårdprogram, arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra professioner och aktörer för att säkerställa efter kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Bidra i utvecklingen av riktlinjer och rutiner för dokumentation.
 • Bidra i utvecklingen av strategier och material för relevant information till patienter och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar och fördjupar din kompetens genom kurser, till exempel på högskola/universitet, och hand­ ledning enligt överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du har möjlighet att nätverka med kollega/or som befinner sig på lägst Steg 4.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har ett delansvar i utvecklings­ och förbättringsarbeten, logopediskt och/eller inom verksamheten. Du har en konsultativ roll inom ditt kompetensområde. Du utbildar inom och bidrar till att sprida kunska­ per om ditt kompetensområde.

Formell kompetens

Legitimerad logoped

Evidensbaserad vård

 • Vara delansvarig för utveckling, implementering och utvärdering av evidensbaserade metoder för logopedisk bedömning, utredning och behandling.
 • Medverka vid revidering och utformning av lokala riktlinjer och styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Stödja och handleda kollegor i att planera och prioritera logopediska insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens uppdrag.
 • Vara delansvarig vid implementering och utveckling av nya arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Utifrån logopediskt perspektiv initiera och medverka i utveckling av samarbete och öppen dialog med logopeder, andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Vara delansvarig i utvecklingen av verksamhetens förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Initiera utvärdering av inhämtat resultat på patienters och närståendes synpunkter på verksamheten.

Säker vård

 • Leda arbete med uppdatering av relevanta vårdprogram, arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Identifiera behov av utveckling av rutiner för samverkan inom vårdkedjan för att säkerställa kontinuitet och säkerhet.

Informatik

 • Påtala behov av utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom
 • Bidra i utvecklingen av arbetssätt för strukturerad och adekvat informationsöverföring exempelvis vid möten, behandlingskonferenser, ronder, handledning och i professionellt nätverk.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling, examensarbeten och forskning inom ditt område genom deltagande i till exempel möten seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du utvecklar din kompetens genom att vara och ha mentor. Du deltar och bidrar vid datainsamling till utveckling och/ eller forskning.

Steg 5

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du har ett övergripande ansvar inom ditt kompetensområde. Ansvarar för att integrera forsknings­ resultat i den kliniska verksamheten. Ansvarar för och följer upp att kvalitetssäkrade åtgärder med evidens används.

Formell kompetens

Legitimerad logoped

Samt:

Specialistordning för logopeder

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling, implementering och utvärdering av evidensbaserade metoder för logopedisk bedömning, utredning och behandling.
 • Medverka vid revidering och utformning av relevanta vårdprogram, kliniska riktlinjer och styrdokument.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för implementering och utveckling samt utvärdering av nya arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Leda utveckling och utvärdering av samarbete och öppen dialog med logopeder, andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ansvara för utvecklingen av verksamhetens förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.

Säker vård

 • Vara uppdaterad på relevant teknisk/medicinteknisk utrustning för att identifiera behov av nyinköp eller uppdatering av utrustning.
 • Initiera och leda utveckling av rutiner för samverkan för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Informatik

 • Medverka i utveckling av strukturer och riktlinjer för dokumentation.
 • Delta och samverka i nationell utveckling av informations- och kommunikationsteknologi som kan användas inom verksamheten.
 • Delta och samverka i nationell utveckling av strategier och material för relevant information till patienter och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom din specialisttjänst med klinisk inriktning. Du vidmakthåller din kompetens genom att gå kurser/ utbildningar på avancerad nivå utifrån verksamhetens behov. Du deltar i nationell och internationell utveckling inom ditt specialistområde/uppdrag, till exempel seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du utvecklar din kompetens genom att vara och ha mentor.

Steg 6

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du arbetar strategiskt och ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Du handleder kollegor i master­ och doktorandstudier. Du deltar i/leder nationella och internationella nätverk.

Formell kompetens

Legitimerad logoped med doktorsexamen

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 8 år)

Evidensbaserad vård

 • Initiera, driva och sprida aktuell logopedisk forskning och utveckling.
 • Medverka i arbete med vårdprogram och kliniska riktlinjer på lokal och nationell nivå.

Personcentrerad vård

 • Utveckla och leda arbetet med prioritering av logopediska insatser utifrån evidens, patienters och närståendes behov samt verksamhetens uppdrag.
 • Omvärldsbevaka och utveckla arbetssätt kring patientens delaktighet i vården. Ansvara för implementering och utvärdering av nya metoder och arbetssätt som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Implementera resultat från utvecklings- och utvärderingsarbeten kring samarbete med logopeder, andra yrkesgrupper, vårdtagare, närstående och relevanta interprofessionella team.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, ansvara för och utvärdera verksamhetens förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.

Säker vård

 • Initiera implementering i relation till relevanta vårdprogram, verksamhetens rutiner, riktlinjer och checklistor utifrån aktuell forskning.

Informatik

 • Initiera och leda utvecklingen av strukturer och riktlinjer för dokumentation.
 • Driva och implementera utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi som kan användas inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom din doktors­ tjänst med klinisk inriktning. Du kan bedriva forskning som är kopplad till den kliniska verksamheten. Du utvecklar din kompetens genom att vara och ha mentor. Du kan genomföra forskarhandledningsutbildning för doktorandhandledning.

 • Senast granskad: 8 februari 2024