Medicinsk sekreterare i klinisk vårdadministration

Som medicinsk sekreterare inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av fem steg som beskriver möjlig utveckling från nyutbildad medicinsk sekreterare till speci­ alist. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet.  Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studie­ besök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för medicinsk sekreterare

Ta del av alla steg här.

Steg 1

Individuell inlärningsfas där du ges utrymme till utveckling och fortbildning. Du utvecklas mot själv­ ständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning.

Formell kompetens

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Yrkeshögskoleexamen

Alternativt:

Eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/ medicinsk sekreterare

Evidensbaserad vårdadministration

 • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är relevanta inom det administrativa arbetet med stöd av kollegor.
 • Dela med dig av din kompetens inom kunskapsområdet.

Samverkan i team

 • Tillsammans med kollegorna inom det egna teamet verka för gott samarbete och öppen dialog samt förstå sitt eget beteende.
 • Utifrån mottagarens behov och förutsättningar utforma och framföra information och budskap samt kunna ta till sig information och budskap.
 • Delta vid samordning av det vårdadministrativa arbetet inom det egna teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Uppmärksamma och ta del av kvalitets­ och förbätt­ringsarbeten inom den egna verksamheten.
 • Känna till den egna verksamhetens uppdrag och mål.

Säker vårdadministration

 • Följa gällande riktlinjer och rutiner inom verksamheten.
 • Introduceras i avvikelsehantering och med stöd av kollega rapportera avvikelser.
 • Med stöd av kollega klassificera sjukdomar och vård­ åtgärder inom den egna specialiteten där kodning tillämpas.
 • Följa gällande skrivregler i det svenska språket.
 • Med stöd av kollega introduceras i medicinsk termi­ nologi inom det egna verksamhetsområdet.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för vård­dokumentation.
 • Rimlighetsbedöma innehållet i vårddokumentationen.
 • Ha kännedom om relevanta lagar och regler för en säker vårdadministration.
 • Med stöd av erfaren kollega utföra relevanta priorite­ ringar och bedömningar utifrån den medicinska sekreterarens arbetsområde.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom e­-hälsa och tillämpa dessa kunskaper för att garantera en god och säker vård­
 • Inhämta och tillämpa kunskaper inom gällande informations­ och
 • Inhämta, tillgodogöra sig och återkoppla information som kommuniceras muntligt och skriftligt.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt samt fortsätter att utveckla dina färdigheter i samarbete med kollegor. Du deltar vid utveckling inom ett process­ och/eller ansvarsområde. Du introducerar nyanställda kollegor och bidrar vid handledning av studerande inom verksamheten.

Formell kompetens

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Yrkeshögskoleexamen

Alternativt:

Eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/ medicinsk sekreterare

Evidensbaserad vårdadministraion

 • Självständigt tillämpa relevanta kunskapsunderlag inom det administrativa området.
 • Vara uppdaterad inom kunskapsområdet.

Samverkan i team

 • Medverka till gott samarbete och öppen dialog med kol­ legor och mellan yrkesgrupper i det egna teamet samt se din egen roll i teamet.
 • Delta vid handledning av studerande.
 • Introducera nya medarbetare inom egna teamet gällande arbetsplatsens vårdadministrativa processer.
 • Självständigt, på ett systematiskt sätt, prioritera och samordna det vårdadministrativa arbetet inom det egna teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i den egna verksamhetens kvalitets­ och förbätt­ringsarbeten samt eventuella kvalitetsregister.
 • Ha god kännedom om den egna verksamhetens uppdrag, mål och vision.

Säker vårdadministration

 • Söka efter och vara uppdaterad på gällande riktlinjer och rutiner inom verksamheten.
 • Självständigt använda avvikelserapportering för att synliggöra risker och förbättringsområden.
 • Självständigt klassificera sjukdomar och vårdåtgärder inom den egna specialiteten där kodning tillämpas.
 • Självständigt extrahera data för klassificering inom den egna specialiteten där kodning tillämpas.
 • Söka efter och vara uppdaterad på samt följa gällande skrivregler i det svenska språket.
 • Självständigt hantera medicinsk terminologi inom det egna verksamhetsområdet.
 • Identifiera och hantera risker i vårddokumentationen så att patienten inte drabbas och innehållet inte kan misstolkas.
 • Vara uppdaterad på relevanta lagar och regler för säker vårdadministration.
 • Självständigt utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i teamet utifrån den medicinska sekreterarens arbetsområde.

Informatik

 • Vara uppdaterad inom e-­hälsa och självständigt tillämpa dessa kunskaper i den vårdadministrativa processen.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du genomför en handledarutbildning.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3

Du arbetar självständigt med en fördjupad helhet för vårdadministrativa processer och flöden. Du bidrar aktivt i ett process­ och/eller utvecklingsarbete inom din verksamhet. Du handleder studerande inom verksamheten.

Formell kompetens

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Yrkeshögskoleexamen

Alternativt:

Eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/ medicinsk sekreterare

Samt:

Handledarutbildning

Evidensbaserad vårdadministration

 • Utveckla och fördjupa dina kunskaper inom verksam­ hetens område för att bistå med stöd inom den egna verksamheten.
 • Bidra till utveckling så att relevanta kunskapsunderlag används på arbetsplatsen.

Samverkan i team

 • Bidra aktivt till ett gott samarbete och öppen dialog med kollegor och mellan yrkesgrupper i teamet.
 • Handleda studerande.
 • Självständigt, på ett systematiskt sätt, initiera utveckling inom det vårdadministrativa arbetet i det egna teamet.
 • Bidra i nätverk.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra aktivt i den egna verksamhetens kvalitets­ och förbättringsarbeten samt eventuella kvalitetsregister.
 • Bidra aktivt till att uppdrag och mål uppnås inom egna verksamheten.
 • Initiera till förbättringsarbeten utifrån rapporterade avvikelser.

Säker vårdadministration

 • Bidra till att utarbeta och uppdatera riktlinjer och rutiner inom verksamheten.
 • Självständigt klassificera sjukdomar och vårdåtgärder inom flera specialiteter där kodning tillämpas och där det är möjligt.
 • Självständigt extrahera data för klassificering inom flera specialiteter där kodning tillämpas och det är möjligt.
 • Självständigt hantera medicinsk terminologi inom flera verksamhetsområden eller specialiteter där det är möjligt.
 • Initiera till arbete med kvalitetssäkring av vårddokumentation inom verksamhetsområdet.

Informatik

 • Inhämta, fördjupa och dela med dig av dina kunskaper inom e-­hälsa.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter eller utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du ansvarar för att initiera, leda och utveckla processer på arbetsplatsen. Du ansvarar för ett område inom vårdadministration. Du utbildar inom det specifika process­ och/eller ansvarsområdet inom verksamheten.

Formell kompetens

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Yrkeshögskoleexamen

Alternativt:

Eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/ medicinsk sekreterare

Samt:

Relevant kompletterande/fördjupad utbildning

Evidensbaserad vårdadministration

 • Utveckla och fördjupa dina kunskaper inom verksam­ hetens område för att bistå med stöd även till andra verksamheter.
 • Ansvara för utveckling av kunskapsunderlag inom ditt ansvarsområde.

Samverkan i team

 • Initiera till utveckling för att stödja gott samarbete och öppen dialog med kollegor och mellan yrkesgrupper i teamet.
 • Utifrån verksamhetens behov delta vid utveckling av det vårdadministrativa teamarbetet.
 • Initiera till nätverk inom och/eller utanför den egna verksamheten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i utvecklingen av verksamhetens uppdrag och mål.
 • Initiera, utveckla och följa upp processer inom ansvarsområdet.
 • Utbilda inom det specifika process­ och/eller ansvarsområdet.
 • Delta i förbättringsarbeten utifrån risk­ och händelseanalyser.

Säker vårdadministration

 • Initiera och leda utarbetande och upprättande av riktlinjer och rutiner inom verksamheten.
 • Systematiskt och kritiskt granska, återkoppla och initiera åtgärder utifrån avvikelserapporter.
 • Aktivt bidra vid kvalitetssäkring av vårddokumentation inom verksamhetsområdet.

Informatik

 • Initiera och delta i utveckling som stödjer vårdadmini­ strativa processer inom e-­hälsa.
 • Utveckla arbetssätt för säker informationsöverföring inom verkhsamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fördjupar din kompetens inom ditt ansvarsområde efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs att du uppfyllt de reella och formella kraven som finns beskrivet i Steg 1-5.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att initiera, leda och utveckla processer och/eller ansvarsområden inom yrket. Du har ett övergripande utbildningsansvar inom ansvarsområdet. Du handleder kollegor i projekt­ och utvecklingsarbeten.

Formell kompetens

Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Yrkeshögskoleexamen

Alternativt:

Eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/ medicinsk sekreterare

Samt:

Relevant kompletterande/fördjupad utbildning

Evidensbaserad vårdadministration

 • Delta aktivt i vidareutveckling inom vårdadministration och andra processer utifrån ett patientperspektiv.

Samverkan i team

 • Handleda kollegor i syfte att utveckla vårdadmini­strativa processer, till exempel via projekt, utvecklings­ arbete eller i nätverk.
 • Systematiskt leda utveckling av det vårdadministrativa teamarbetet utifrån verksamhetens behov.
 • Leda nätverk inom och/eller utanför egna verksamheten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, systematiskt utvärdera och dokumentera egna verksamhetens kvalitets-­ och förbättringsarbeten.
 • Initiera till och aktivt bidra i utveckling av verksam­hetens uppdrag och mål.
 • Leda och implementera utveckling inom ansvars­ området.
 • Leda arbetet med risk­ och händelseanalyser.

Säker vårdadministration

 • Leda systematisk kvalitetssäkring av vårddokumen­tation inom verksamhetsområdet.

Informatik

 • Leda utveckling och implementering av e­-hälsa som stödjer vårdadministrativa processer.

Kompetensutveckling och utbildning

Möjlighet ges till fördjupade studier inom ditt ansvars­ område efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

 • Senast granskad: 8 februari 2024