Audionomer i klinisk vård

Som audionom inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från nyexaminerad audionom till klinisk specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för audionom

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina nya kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning, tar del av forskning och utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Du stöder studenters lärande i specifika moment.

Formell kompetens

Legitimerad audionom.

Evidensbaserad vård

 • Med stöd av kollegor inhämta och tillämpa kunskaps- underlag som är evidensbaserade och relevanta inom arbetsplatsen.
 • Med stöd av kollegor inhämta och tillämpa mät-/ anpassningsmetoder och den audiologiska utvecklingen och forskningen.

Personcentrerad vård

 • Ha ett etiskt förhållningssätt och på ett respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och närstående.
 • Med stöd av kollegor främja patientens egna resurser att hantera och förstå sin situation.
 • Bli medveten om patientens och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vården.
 • Med stöd av kollegor samtala med och ge information till patienten och/eller närstående utifrån hens behov och resurser.
 • Uppmärksamma hur diskriminering, attityder samt värderingar kan påverka vården.

Samverkan i team

 • Delta i interprofessionellt teamarbete (planera, konsultera, samverka) för att med stöd av kollega säkerställa patientens vård.
 • Medverka till ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professio- nen och andra yrkesgrupper.
 • Vara uppmärksam och agera på patientens och närståendes reaktioner före, under och efter svåra situationer.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Inhämta kunskap om verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.
 • Introduceras i kvalitetsregister relevant för enheten.

Säker vård

 • Ta del av och följa verksamhetens rutiner, riktlinjer och mål.
 • Tillämpa kunskaper om mätvärden, undersöknings- resultat och vid avvikande resultat i samråd med kollegor vidta lämplig åtgärd.
 • Med stöd av kollega identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Arbeta utifrån gällande hygienrutiner. Vara följsam till gällande handlingsprogram för att förebygga smitta.
 • Med stöd av kollegor hantera medicintekniska produk- ter utifrån gällande författningar och säkerhets- föreskrifter.
 • Med stöd av kollegor använda gällande mät- och anpassningsmetoder.
 • Med stöd av kollega säkerställa undersökning/behand- ling utifrån patientens mående och förutsättningar och vidta adekvata åtgärder.
 • Introduceras i patientsäkerhetsarbete och med stöd av kollegor använda avvikelserapporteringssystem.

Informatik

 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för Ta del av relevant dokumentation och kommunikation samt med stöd kritiskt granska innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Inhämta kunskaper inom verksamhetens aktuella informations- och kommunikationsverktyg. Med stöd av kollega tillämpa dessa kunskaper för att garantera en god och säker vård samt informationsöverföring genom hela vårdprocessen.
 • Ta del av aktuell patientinformation.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du fortsätter att utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt i samarbete med erfarna kollegor. Du reflekterar och granskar resultat och dess rimlighet. Du söker aktivt och använder ny kunskap inom arbetsområdet. Du introducerar nyanställda kollegor och deltar i handledning av studenter, där så är möjligt.

Formell kompetens

Legitimerad audionom.

Evidensbaserad vård

 • Självständigt inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta inom arbetsplatsen.
 • Självständigt tillämpa mät-/anpassningsmetoder och hålla sig uppdaterad inom den audiologiska utvecklingen och forskningen.

Personcentrerad vård

 • Genom ett respektfullt och empatiskt bemötande förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Självständigt främja patientens egna resurser att hantera och förstå sin situation.
 • Stödja patientens och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vården.
 • Självständigt samtala med och ge information till patienten och/eller närstående utifrån hens behov och resurser.
 • Identifiera och rapportera diskriminering inom vården.

Samverkan i team

 • Delta i interprofessionellt teamarbete (planera, konsultera, samverka) för att säkerställa patientens vård.
 • Aktivt arbeta för ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Vara uppmärksam och agera på patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Delta i introduktion av nya kollegor och handledning av studerande, där så är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i och arbeta utifrån verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.
 • Vara uppdaterad på kvalitetsregister relevant för enheten.

Säker vård

 • Självständigt reflektera kring och tolka undersöknings- resultat och dess rimlighet samt vidta lämplig åtgärd.
 • Självständigt identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Identifiera och rapportera risker gällande hygienrutiner
 • Självständigt hantera medicintekniska produkter utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Självständigt använda gällande mät- och anpassningsmetoder.
 • Självständigt säkerställa undersökning/behandling utifrån patientens mående och förutsättningar och vidta adekvata åtgärder.
 • Använda avvikelserapporteringssystem för att synlig- göra risker och förbättringsområden.

Informatik

 • Självständigt kritiskt granska egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Fördjupa och tillämpa kunskaper inom verksamhetens aktuella informations- och kommunikationsverktyg för att garantera en god och säker vård samt informations-överföring genom hela vårdprocessen.
 • Delta vid utformning och uppdatering av patientinformation.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du genomför webbaserad handledarutbildning.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Din erfarenhet och fördjupade kunskap möjliggör att du självständigt kan förstå och agera utifrån patientens vårdbehov i vårdkedjan/teamet. Du söker aktivt och använder ny kunskap inom arbets­ området. Du bidrar till utveckling inom verksamheten samt handleder studenter och kollegor där så är möjligt.

Formell kompetens

Legitimerad audionom.

Evidensbaserad vård

 • Bidra till att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta används på arbetsplatsen.
 • Utifrån evidens kritiskt värdera olika mät-/anpassningsmetoder samt bidra till den audiologiska utvecklingen och/eller forskning.

Personcentrerad vård

 • Vara ett föredöme och stödja kollegor i ett respektfullt och empatiskt bemötande till patienter och närstående.
 • Självständigt vägleda patienten med utökade/komplexa vårdbehov att med sina egna resurser hantera och förstå sin situation.
 • Bidra till att arbetsrutiner finns för att stödja patienten och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vården.

Samverkan i team

 • Uppmärksamma behov av och initiera samverkan (planera, konsultera, samverka) i det interprofessionella teamet
 • Bidra till arbetsrutiner för ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Bidra till förebyggande arbete och utveckling av goda strukturer för omhändertagande av patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Introducera och handleda kollegor samt studerande där så är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Uppmärksamma förbättringspotential och brister i verksamheten. Ta initiativ och delta i kvalitets- och förbättringsarbete.

Säker vård

 • Ta initiativ till nya rutiner och riktlinjer inom verk- samheten samt se behov av uppdatering.
 • Vara ett aktivt stöd för kollegor för att säkerställa korrekt tolkning av undersökningsresultat och dess rimlighet.
 • Förebygga och minimera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Identifiera och rapportera risker gällande hygienrutiner och initiera smittförebyggande arbete.
 • Ta initiativ till uppdatering/alternativt se behov av nya medicintekniska produkter.
 • Ta initiativ till uppdatering av nya mät- och anpassningsmetoder.
 • Bidra till förbättringsförslag utifrån inkomna avvikelse rapporter.

Informatik

 • Vara delaktig i förbättringsarbete som stödjer informations- och kommunikationsverktyg inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens genom enstaka högskole­kurser efter överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har den färdighetskunskap och erfarenhet som krävs för att se helheten kring patientens vårdbehov i vårdkedjan samt utföra den åtgärd som den komplexa vårdsituationen kräver. Du utbildar/föreläser inom ditt specifika yrkesområde både i det interprofessionella teamet och utanför din egen enhet. Du leder kvalitets­ och utvecklingsarbete på din arbetsplats. Du undervisar och handleder, både i det interprofessionella teamet och utanför din egen enhet där så är möjligt.

Formell kompetens

Legitimerad audionom.

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering av nya eller reviderade kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för verksamhetsområdet.
 • Delta vid implementering av nya mät-/anpassningsmetoder. Initiera audiologiska utvecklingen och/eller forskningen.

Personcentrerad vård

 • Stödja kollegor i att vägleda patienten hur denne med egna resurser ska kunna hantera och förstå sin situation.
 • Utveckla arbetsrutiner för att stödja patienten och närståendes förmåga till delaktighet och själv- bestämmande i vården.

Samverkan i team

 • Leda samarbetet (planera, konsultera, samverka) i det interprofessionella teamet samt dela med sig av kunskap och lära av andra.
 • Arbeta förebyggande och utveckla goda strukturer för omhändertagande av patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Undervisa och handleda, både i det interprofessionella teamet och utanför sin egen enhet, där så är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda kvalitets- och förbättringsarbete.

Säker vård

 • Leda arbetet med framtagandet av nya rutiner och riktlinjer.
 • Initiera förebyggande arbete kring vårdskador och risker.
 • Implementera och utvärdera nya medicintekniska produkter.
 • Implementera och utvärdera nya mät- och anpassningsmetoder.

Informatik

 • Initiera och bidra till förbättringsarbete som stödjer informations- och kommunikationsverktyg inom verksamheten.
 • Initiera och delta vid framtagande av patientinformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du påbörjar till exempel en magisterutbildning efter överenskommelse med din chef och utifrån verksamhetens behov. Du påbörjar exempelvis pedagogisk/handledar­ utbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att klinisk specialisttjänst inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde. Du har även ett utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Legitimerad audionom med magisterexamen inom audiologi.

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom yrket (minst 5 år)
 • Pedagogisk/handledarutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för vården inom vårdområdet.
 • Ansvara för implementering av mät-/anpassningsmetoder. Delta i den audiologiska utvecklingen och forskningen.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur och delge Delta i aktuell forskning och klinisk utveckling inom vårdområdet.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för att utveckla metoder för att stödja patienten och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vården.
 • Verka för patientmedverkan i vårdens utveckling.

Samverkan i team

 • Delta i interprofessionellt samarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Fördjupat ansvar för handledning av studenter och kollegor i det kliniska arbetet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Driva och utvärdera kvalitets- och förbättringsarbete.
 • Delta i utveckling av metoder för utvärdering av det kliniska arbetet.
 • Stimulera till att patienter och patientorganisationer deltar i förbättringsarbeten och projekt.
 • Vara uppdaterad och delge enhetens resultat om kvalitetsregister relevant för verksamheten.

Säker vård

 • Driva arbetet med framtagandet av nya rutiner och riktlinjer.
 • Leda förebyggande arbete kring risker och vårdskador.
 • Inhämta och granska information och kunskap om nya medicintekniska produkter för att säkra utvecklingen inom verksamheten.
 • Inhämta och granska information och kunskap om nya mät- och anpassningsmetoder för att säkra den audiologiska utvecklingen inom verksamheten.
 • Delta i arbetet med risk- och händelseanalyser.

Informatik

 • Initiera och leda utveckling av riktlinjer och rutiner för dokumentation och kommunikation inom det kliniska vårdområdet.
 • Bidra till utveckling av informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Leda framtagande och uppdatering av patientinformation samt stärka metoder för säker informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom ditt specialistområde och uppdrag, till exempel genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du påbörjar forskningsstudier.

Steg 6

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänst inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde. Du har även ett övergripande utbildningsansvar inom vårdområdet. Du bistår vid handledning i vårdutveckling och forskning.

Formell kompetens

Legitimerad audionom med masterexamen inom ämne relevant för verksamheten alternativt licentiatexamen eller godkänd halvtid doktorand

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för uppföljning, analys och revidering av implementerade kunskapsunderlag som är evidens- baserade och relevanta för vården inom vårdområdet.
 • Ansvara för utveckling och implementering av mät-/ anpassningsmetoder utifrån evidensbaserat kunskaps- underlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur och delge sina kollegor. Med handledning driva aktuell forskning och klinisk utveckling inom vårdområdet.

Personcentrerad vård

 • Lyfta etiska dilemman utifrån patient-/närstående- perspektiv som uppstår i vårdsituation inom vårdområde.
 • Driva utvecklingen av personcentrerad vård inom sitt definierade vårdområde i samarbete med patient och närstående.
 • Initiera patientmedverkan i vårdens utveckling.

Samverkan i team

 • Leda interprofessionellt samarbete i klinisk verksamhet.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda i projekt-, förbättrings- och/eller examensarbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete och projekt.
 • Driva utveckling av metoder för utvärdering av det kliniska arbetet.
 • Stimulera till att patienter och patientorganisationer deltar i förbättringsarbeten och projekt.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister relevant för vårdområdet, där så är tillämpligt.

Säker vård

 • Utifrån risk- och händelseanalyser identifiera förbättrings- och forskningsområde.

Informatik

 • Implementera och utvärdera metoder för utveckling av informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling av den kliniska specialisttjänsten. Du genomför forskningsförberedande kurser eller forskarutbildning. Du påbörjar eller fortsätter forskning.

Steg 7

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänst inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde. Du stärker interaktionen mellan vård, forskning och utbildning. Du handleder i vårdutveckling och forskning.

Formell kompetens

Legitimerad audionom med doktorsexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som barnmorska (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings­ och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för uppföljning, analys och revidering av implementerade kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för vården inom vårdområdet.
 • Leda och ansvara för utveckling och implementering av mät-/anpassningsmetoder utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur och delge sina kollegor. Driva aktuell forskning och klinisk utveckling inom vårdområdet.

Personcentrerad vård

 • Lyfta etiska dilemman utifrån patient-/närståendeperspektiv som uppstår i vårdsituation inom vårdområde.
 • Initiera, driva och utvärdera utvecklingen av personcentrerad vård inom sitt definierade vårdområde i samarbete med patient och närstående.
 • Leda patientmedverkan i vårdens utveckling.

Samverkan i team

 • Ansvara för implementering och utveckling av interprofessionellt samarbete samt samarbete mellan klinisk verksamhet och universitet eller högskola.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda under magister-, master- och doktorandstudier.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete och projekt.
 • Initiera, utveckla och utvärdera metoder för utvärdering av det kliniska arbetet.
 • Stimulera till att patienter och patientorganisationer deltar i förbättringsarbeten och projekt.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister och utveckling av indikatorer relevanta för vårdområde, där så är tillämpligt.

Säker vård

 • Utifrån risk- och händelseanalyser initiera och driva förbättringsarbete och forskning.

Informatik

 • Driva utveckling av och identifiera kunskapsluckor inom informations- och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Ansvara för användning av evidensbaserade metoder för säker informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du bedriver egen forskning som är kopplad till verksamheten. Du genomför utbildning för utveckling av den kliniska specialisttjänsten.

 • Senast granskad: 7 februari 2024