Kuratorer i klinisk vård

Som kurator inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från ny kurator till tjänst på Steg 6. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för kurator

Ta del av alla steg här.

Steg 1

Du tillägnar dig kunskaper för att i samråd med kollegor, patienter och närstående utföra social- och psykosocial utredning, bedömning och behandling, samt dokumentera och utvärdera dina insatser. Du tillägnar dig kunskaper om metoder och interventioner utifrån evidensbaserad kunskap. Du har basal psykosocial kompetens grundad på teoretiska kunskaper. Du utvecklas mot en självständighet med stöd av kollegor.

Formell kompetens

Socionomexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Evidensbaserad vård

 • Söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur som är relevant för arbetsplatsen.
 • Med stöd inhämta, reflektera och tillämpa evidens­ baserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.
 • Med stöd inhämta, reflektera och tillämpa arbetssätt och metoder utifrån beprövad erfarenhet.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för patientens integritet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Uppmärksamma och informera om patientens respektive närståendes rättighet och delaktighet i vården.
 • Identifiera och rapportera diskriminering inom vården.
 • Uppmärksamma hur attityder och värderingar kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder kan påverka behandlingen.
 • Med stöd av kollegor främja patientens egna resurser att bemästra sin situation.
 • Med stöd av kollega introduceras till verksamhetens arbete kring rutiner och arbetsmetoder utifrån personcentrerad vård.
 • Med stöd bedöma och tillämpa adekvat samtalsmetodik utifrån patientens behov.

Samverkan i team

 • Inhämta kunskap om övriga professioners roll, funktion och ansvarsområde för förståelse av interprofessionell samverkan.
 • Eftersträva gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Med stöd av kollega bidra med professionens unika kunskap i teamarbetet för att optimera patientens vård.
 • Involvera patient och närstående i teamarbetet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Introduceras i verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • Introduceras i lokalt nätverk.

Säker vård

 • Introduceras i rådande lagstiftning, föreskrifter och arbetsplatsens riktlinjer kring journaldokumentation och tillämpa i arbetet.
 • Tillämpa kunskap om socialtjänstlagen (SoL) i det praktiska arbetet samt inhämta kunskap kring relevant lagstiftning för arbetsplatsen.
 • Uppmärksamma barns behov av råd, stöd, skydd och information enligt Barnkonventionen, där barn är patient eller anhörig.
 • Introduceras i kommunikations- och informations- material till patient och närstående.
 • Introduceras i och med stöd använda avvikelserapporteringssytemet.
 • Arbeta utifrån gällande hygienrutiner och förebygga smitta.
 • Introduceras i och följa arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Introduceras i risker vid kommunikation med e-hälsotjänster.
 • Med stöd av kollega planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring.

Informatik

 • Med stöd inhämta och tillämpa kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi som är relevanta på arbetsplatsen.
 • Hantera informations- och kommunikationsteknologi på ett ansvarsfullt och patientsäkert sätt.
 • Informera vårdtagare om den informations- och kommunikationsteknologi som finns tillgänglig.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå. Du kan delta i grupphandledning och får handledning under din introduktion av kuratorskollega i lägst Steg 2.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du tillämpar dina kunskaper om metoder och interventioner utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Du har god psykosocial kompetens grundad på teoretiska kunskaper. Du arbetar självständigt samt fortsätter att utveckla dina färdigheter självständigt och i samarbete med kollegor. Du medverkar i kvalitets- och förbättringsarbeten och introducerar nyanställda kollegor.

Formell kompetens

Socionomexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Evidensbaserad vård

 • Självständigt inhämta, reflektera och tillämpa evidensbaserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.
 • Självständigt inhämta, reflektera kring och tillämpa arbetssätt och metoder utifrån metoder baserade på beprövad erfarenhet.

Personcentrerad vård

 • Uppmuntra patientens respektive närståendes rättighet och delaktighet i vården.
 • Motverka diskriminering inom vården genom att uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka behandlingen.
 • Främja en god relation mellan patient och kurator, både i den fysiska miljön som i det samtalsklimat som uppstår vid mötet.
 • Förmåga att se och förmedla patientens egna resurser med ett salutogent perspektiv utifrån patientens situation.
 • Förmåga att självständigt bedöma, tillämpa och utvärdera adekvat samtalsmetodik utifrån patientens behov.

Samverkan i team

 • Tillämpa kunskapen om övriga professioners roll, funktion och ansvarsområde genom interprofessionell samverkan.
 • Ha ett gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Självständigt bidra med professionens unika kunskap i teamarbetet för att optimera patientens vård.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • På individnivå kunna reflektera över utförda åtgärder.
 • Delta i lokala nätverk.

Säker vård

 • Identifiera och hantera risker i journaldokumentationen så att patienten inte drabbas och innehållet inte kan misstolkas.
 • Vara uppdaterad om och tillämpa hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt relevant lagstiftning för arbetsplatsen.
 • Sprida kunskap om barns behov av råd, stöd, skydd och information enligt Barnkonventionen, där barn är patient eller anhörig.
 • Med stöd av kollega identifiera behov av individ­ och målgruppsanpassad kommunikation och informationsmaterial till patient och närstående.
 • Identifiera risker gällande vårdgivare och vårdtagare samt självständigt använda avvikelserapporteringssystemet.
 • Vara uppdaterad på och följa arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Identifiera och hantera risker vid kommunikation med e-hälsotjänster.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring.

Informatik

 • Självständigt inhämta och tillämpa kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi som är relevanta på arbetsplatsen.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du får stöd av kuratorskollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du fördjupar dina kunskaper inom ditt patientgruppsområde och delar med dig av dina kunskaper om metoder och interventioner utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Du bidrar aktivt i kvalitets- och förbättringsarbeten. Du handleder studenter.

Formell kompetens

Socionomexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Evidensbaserad vård

 • Söka, kritiskt värdera och förmedla vetenskaplig litteratur som är relevant för arbetsplatsen.
 • Bidra vid revidering och utformning av relevanta evidensbaserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.
 • Strukturerat förmedla inhämtad ny och relevant kunskap.
 • Uppmärksamma och föreslå förändringar av metoder baserade på beprövad erfarenhet.

Personcentrerad vård

 • Stärka patientens respektive närståendes rättighet och delaktighet i vården.
 • Stärka patientens egna resurser med ett salutogent perspektiv utifrån patientens situation.
 • Bidra vid utveckling av rutiner och arbetsmetoder på arbetsplatsen utifrån personcentrerad vård.
 • Ha fördjupad förståelse och kompetens att bedöma, tillämpa och utvärdera adekvat samtalsmetodik utifrån patientens behov.

Samverkan i team

 • Informera om egna professionens unika kunskap till övriga professioner i teamet för att optimera patientens vård.
 • Handleda studenter där det är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra i verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • På individnivå kunna utvärdera utförda åtgärder och avbryta åtgärder som inte är till nytta för patienten.
 • Bidra till att patienter och närstående involveras i förbättringsarbete.

Säker vård

 • Delta vid utveckling av journaldokumentation så att patienten inte drabbas och innehållet inte kan misstolkas.
 • Utveckla information om barns behov av råd, stöd, skydd och information enligt Barnkonventionen, där barn är patient eller anhörig.
 • Tillämpa individ- och målgruppsanpassa kommunikation och informationsmaterial till patient och närstående.
 • Bidra till att utarbeta och uppdatera arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Fördjupa den egna inhämtade kunskapen inom informations- och kommunikationsteknologi.
 • Bidra till att utarbeta och uppdatera patientsäkrade rutiner kring användandet av informations- och kommunikationsteknologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar och fördjupar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du kan påbörja metodinriktad utbildning/fortbildning. Du får stöd av kuratorskollega som befinner sig på samma stegnivå eller högre.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har hög kompetens inom psykosocialt arbete utifrån yrkeserfarenhet och teoretiska kunskaper. Du utbildar inom ditt ansvars- och/eller patientgruppsområde för egna och andra professioner. Du ansvarar för kvalitets- och förbättringsarbeten.

Formell kompetens

Socionomexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Samt:

Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

Evidensbaserad vård

 • Bidra vid implementering av nya evidensbaserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Utveckla rutiner och arbetsmetoder på arbetsplatsen utifrån personcentrerad vård.
 • Dela med sig av kunskap om samtalsmetodik till kollegor.

Samverkan i team

 • Bidra till utveckling av samarbete och dialog med andra yrkesgrupper.
 • Handleda studenter i legitimationsgrundande utbildningen där det är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera till och medverka i verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • Delta i regionala nätverk.

Säker vård

 • Bidra vid utveckling av journaldokumentation så att patienten inte drabbas och innehållet inte kan misstolkas.
 • Utveckla och ta fram individ- och målgruppsanpassat kommunikations- och informationsmaterial till patient och närstående.
 • Kritiskt granska, återkoppla och föreslå åtgärder vid upprepade avvikelser som påverkar vårdgivare och vårdtagare.
 • Initiera till och ansvara för utarbetning och uppdatering av arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.
 • Återkoppla och föreslå åtgärder vid risker med e-hälsotjänster.

Informatik

 • Bidra vid utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi.
 • Initiera till och ansvara för att utarbeta och uppdatera patientsäkrade rutiner kring användandet av informations- och kommunikationsteknologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Du tar del av och förmedlar nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt område genom möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du kan påbörja exempelvis en magisterutbildning efter överenskommelse med din närmaste chef och utifrån verksamhetens behov.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du uppfyller de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-5.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att initiera och driva utvecklings- och kvalitetsarbeten inom yrkesområdet. Du handleder kollegor i kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete.

Formell kompetens

Socionomexamen med magister-/masterexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med magister-/masterexamen

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år)

Evidensbaserad vård

 • Systematiskt söka och kritiskt värdera relevant vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för revidering och implementering av evidens- baserade arbetssätt och metoder.
 • Systematiskt granska och utvärdera metoder baserade på beprövad erfarenhet.

Personcentrerad vård

 • Ansvar att utveckla och implementera metoder för att stärka patientens respektive närståendes rättighet och delaktighet i vården.
 • Ansvara för att implementera och utvärdera samtalsmetoder.

Samverkan i team

 • Leda utveckling av samarbete och dialog med andra yrkesgrupper.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete inom definierat ansvarsområde.
 • Involvera patienter och patientorganisationer i förbättringsarbeten och projekt.
 • Delta i nationella nätverk.

Säker vård

 • Initiera till och ansvara för utveckling av journaldokumentation så att patienten inte drabbas och innehållet inte kan misstolkas.
 • Omvärldsbevaka relevant ny lagstiftning och delge på arbetsplatsen.
 • Initiera till och utveckla samverkan med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring.

Informatik

 • Initiera utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi.
 • Utvärdera användandet av informations- och kommunikationsteknologi utifrån patientsäkerhetsperspektiv.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt ansvarsområde genom möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du identifierar behov av, föreslår och deltar i forsknings- projekt.

Steg 6

Doktorstjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du uppfyller de formella och reella kraven. Doktorstjänsten inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att tjänsten inte finns i alla verksamheter.

Du ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Du ansvarar för utvecklings- och forskningsarbete, du handleder kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.

Formell kompetens

Socionomexamen med doktorsexamen

Alternativt:

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med doktorsexamen

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år)

Evidensbaserad vård

 • Systematiskt söka och kritiskt värdera relevant vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för framtagning av nya evidensbaserade arbetssätt och metoder.
 • Systematiskt granska och utvärdera metoder baserade på beprövad erfarenhet.

Personcentrerad vård

 • Initiera, driva och utvärdera utvecklingen av metoder som främjar personcentrerad vård.
 • Ansvara för att omvärldsbevaka, implementera och utvärdera samtalsmetoder.

Samverkan i team

 • Driva och implementera utveckling av samarbete och dialog med andra yrkesgrupper.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Utvärdera och driva verksamhetens forsknings-, förbättrings­ och kvalitetsarbeten inom definierat ansvarsområde.
 • Leda uppbyggande av forsknings- och utvecklingsprogram med ökad patientmedverkan.
 • Delta i internationella nätverk.

Säker vård

 • Utvärdera individ- och målgruppsanpassat kommunikations- och informationsmaterial till patient och närstående.
 • Utvärdera och säkerställa kontinuitet och informationsöverföring.

Informatik

 • Ansvara för utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt ansvarsområde genom möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du kan leda forskning kopplad till verksamheten. Du kan gå utbildning inom ramen för ditt forsknings- projekt och ansvar inom doktorstjänsten.

 • Senast granskad: 8 februari 2024