Biomedicinska analytiker, klinisk fysiologi i klinisk vård

Som biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från ny i yrket till tjänst med specialistansvar. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för biomedicinsk analytiker

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Inlärningsfas där du använder och delar med dig av dina nya kunskaper och tidigare erfarenheter. Här tränar och utvecklar du färdigheter som är specifika för arbetsplatsen med stöd av kollegor. Du får utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa din kunskap utifrån yrkesutövning, ta del av forskning och tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi

Evidensbaserad vård

 • Med stöd av kollega inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården, till exempel metodbeskrivning, vårdhandboken.

Personcentrerad vård

 • Utifrån professionellt förhållningssätt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Med stöd identifiera fysiska, psykiska, existentiella, sociala och kulturella behov samt olika sjukdomar/tillstånd som kan påverka utförandet av undersökning och medverkan av
 • Tillgodose patientens välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.
 • Respektera patientens rätt till självbestämmande och med stöd av kollega motivera till delaktighet att genomföra undersökning och behandling.
 • På ett respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och närstående.

Samverkan i team

 • Med stöd av kollega prioritera och utföra arbetet inom teamet samt utvärdera samarbetet.
 • Eftersträva gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Delta i interprofessionella team.
 • Med stöd av kollega planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Uppmärksamma och ta del av verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbeten som till exempel metodbeskrivningar, kvalitetssystem, arbetssätt för kvalitetssäkring och pågående förbättringsarbete, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
 • Medverka vid eller med stöd av kollega utföra kalibrering och/eller kvalitetskontroller av medicinskteknisk utrustning.

Säker vård

 • Med stöd av kollega tillämpa kunskaper i att identifiera patologi samt vidta adekvata åtgärder.
 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av medicinsk och mekanisk vårdskada.
 • Med stöd av kollega tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Arbeta utifrån hygienrutiner enligt Vårdhandboken och lokala föreskrifter.
 • Med stöd av kollega hantera medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Med stöd av en erfaren kollega utföra undersökning utifrån remiss, metodbok och rutiner.
 • Med stöd av kollega tillse patientens medicinska tillstånd före, under och efter undersökning och vidta adekvata åtgärder.
 • Bli introducerad i patientsäkerhetsarbete och med stöd av kollegor använda avvikelserapporteringssystem.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom informations- och kommunikationssystem och tillämpa dessa kunskaper för en god och säker vård.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för Med stöd ta del av relevant dokumentation och kommunikation, kritiskt granska innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Använda informationskanaler som intranät, e-post, informationstavlor, mötesprotokoll och minnesanteckningar.
 • Med stöd av kollega ge adekvat och relevant information till patient.
 • Träna på att målgruppsanpassa information och budskap.
 • Träna på strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå. Du får handledning under introduktion av kollega i lägst Steg 2.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du fortsätter utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt i samarbete med erfarna kollegor. Du utför undersökningar i huvudsak inom tidsramen. Du tränar och utvecklar din förmåga att tillämpa medicinska prioriteringar. Du deltar vid introduktion av kollegor och handledning av studenter.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi

Evidensbaserad vård

 • Självständigt inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården på arbetsplatsen.
 • Inhämta vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och hantera fysiska, psykiska, existentiella, sociala och kulturella behov samt olika sjukdomar/tillstånd som kan påverka utförandet av undersökning och medverkan av patient.
 • Självständigt motivera, uppmuntra och stödja patienten att genomföra undersökning och behandling.
 • På ett respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och närstående samt tillvarata deras kunskaper och erfarenheter.

Samverkan i team

 • Självständigt prioritera och utföra arbetet inom teamet samt utvärdera samarbetet.
 • Etablera gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Delta aktivt i interprofessionella team genom att uppmärksamma och förmedla förbättringsbehov.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och infor- mationsöverföring i vårdkedjan.
 • Delta i introduktion av nya kollegor och handledning av studerande.
 • Uppmärksamma och agera utifrån patientens, närståendes, dina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ha god kännedom om verksamhetens kvalitetssystem, delta i verksamhetens kvalitetsarbeten som till exempel pågående förbättringsarbeten.
 • Självständigt utföra kalibrering och/eller kvalitetskontroller av medicinteknisk utrustning och medverka vid interna jämförelsekontroller och metodkontroller.

Säker vård

 • Självständigt tillämpa kunskaper i att identifiera patologi samt vidta adekvata åtgärder.
 • Förebygga och minimera risker för medicinsk och mekanisk vårdskada.
 • Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Självständigt identifiera risker gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Självständigt hantera medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Självständigt utföra undersökning utifrån remiss, patientens status, metodbok och rutiner.
 • Självständigt tillse patientens medicinska tillstånd före, under och efter undersökning och vidta adekvata åtgärder.
 • Använda avvikelserapporteringssystem för att synliggöra risker och förbättringsområden.

Informatik

 • Fördjupa den inhämtade kunskapen inom informations- och kommunikationssystem och tillämpa dessa kunskaper.
 • Självständigt ansvara för att ta del av relevant dokumentation och kommunikation, kritiskt granska egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Självständigt ge adekvat och relevant information till patient.
 • Målgruppsanpassa information och budskap.
 • Använda strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef och utifrån verksamhetens behov. Du får stöd av kollega som befinner sig i samma stegnivå eller högre.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du arbetar självständigt med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer och undersökningar. Du har förmåga att tillämpa medicinska prioriteringar. Du utför undersökningar inom tidsramen. Du introducerar och handleder kollegor samt bidrar i utvecklings­, kvalitets­ och/eller forskningsarbete.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi

Evidensbaserad vård

 • Bidra till att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården används på arbetsplatsen.
 • Utifrån evidens kritiskt värdera olika undersökningsmetoder samt vara uppdaterad inom klinisk fysiologisk utveckling och forskning.
 • Reflektera över evidensbaserad klinisk fysiologi i förhållande till erfarenhetsbaserad.

Personcentrerad vård

 • Bidra till att evidensbaserade metoder för personcentrerad vård används inom arbetsplatsen.

Samverkan i team

 • Initiera och föreslå lämplig metod utifrån patientens behov eller tillstånd inom det interprofessionella
 • Introducera och handleda kollegor samt studerande.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • Självständigt utföra interna jämförelsekontroller och delta vid gemensamma externa jämförelsekontroller.

Säker vård

 • Handleda kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Handleda om gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Handleda om medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Arbeta självständigt med avvikelserapportering och kvalitetsindikatorer för att upprätthålla hög patientsäkerhet.

Informatik

 • Bidra till förbättringsarbete inom informations- och kommunikationssystem.
 • Handleda studenter och kollegor i att ta del av relevant dokumentation och kommunikation, kritiskt granska innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Handleda studenter och kollegor i att ge adekvat och relevant information till patient.
 • Handleda studenter i hur man målgruppsanpassar information och budskap.

Kompetensutveckling och utbildning

Du breddar och fördjupar din kompetens enligt överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov. Du kan genomföra en handledarutbildning på högskolenivå. Du får stöd av kollega som befinner sig i samma stegnivå eller högre.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har en fördjupad ämnes­ och metodkunskap genom klinisk erfarenhet och kompetens att göra skriftliga tolkningar. Du initierar till och driver utvecklings­, kvalitets­ och/eller forskningsarbete inom verksamheten. Du har ett utbildningsansvar för kollegor.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi

Samt:

Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering av nya eller reviderade kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården på arbetsplatsen.
 • Bidra till utveckling och implementering av undersökningsmetoder inom definierat ansvarsområde utifrån klinisk fysiologisk utveckling och forskningen.
 • Inhämta och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt utifrån evidens för personcentrerad vård inom arbetsplatsen.

Samverkan i team

 • Ansvara för, initiera och leda utveckling av teamarbetet.
 • Ansvara för introduktion och handledning av kollegor och studerande.
 • Initiera och koordinera reflektion/debriefing efter svåra situationer.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera till, leda, dokumentera och utvärdera kvalitetsarbete för ett definierat ansvarsområde.
 • Delta vid framtagning eller utveckling av vårdprocesser för definierat ansvarsområde inom verksamheten.
 • Kommunicera kvalitetsarbete internt.

Säker vård

 • Initiera förebyggande arbete kring vårdskador och risker.
 • Initiera förbättringsarbete gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Initiera förbättringsarbete kring medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Initiera och leda förbättringsarbete av rutiner och metodutveckling inom definierat område.
 • Kritiskt granska, återkoppla och identifiera förbättringsarbete angående patientsäkerhet utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och kvalitetsindikatorer.

Informatik

 • Ansvara för uppdatering av dokument och riktlinjer i informationskanaler inom definierat område.
 • Initiera framtagande och uppdatering av målgruppsanpassad information samt stärka strukturer för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan påbörja till exempel en magisterutbildning eller andra relevanta enstaka kurser på högskola efter överenskommelse med din närmaste chef och utifrån verksamhetens behov.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du har uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-5.

Du har en fördjupad och bred ämnes­ och metodkunskap genom klinisk erfarenhet. Du har kompetens att slutsignera undersökningssvar i enlighet med verksamhetens behov. Du ansvarar för och utvecklar kompetens­ och utbildningsinsatser i enlighet med verksamhetens behov. Du är ett stöd till chefen vad gäller kompetensutvecklingsfrågor.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, med magister-/masterexamen

Alternativt:

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, med fortbildning/utbildning som är definierad av verksamheten

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för utveckling av rutiner och arbetssätt utifrån evidens för personcentrerad vård, för att tillgodose patientens och närståendes trygghet och välbefinnande.

Samverkan i team

 • Planera och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet utifrån det kliniskt fysiologiska perspektivet.
 • Undervisa och handleda inom det interprofessionella teamet såväl inom som utanför den egna enheten. Kan fungera som mentor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, leda, dokumentera och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete och projekt.
 • Utvärdera vårdprocesser för definierat ansvarsområde inom verksamheten.
 • Självständigt utföra externa jämförelsekontroller.
 • Handleda kollegor i projekt- och förbättringsarbeten.

Säker vård

 • Identifiera och initiera förbättringsarbete angående ergonomiska arbetssätt som förebygger risker för patient och medarbete.
 • Leda det förebyggande arbetet gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.

Informatik

 • Initiera och leda förbättringsarbete inom informations- och kommunikationssystem.
 • Följa upp användandet av strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan delta i nationell och internationell utveckling inom definierat metodområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Steg 6

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du har en fördjupad och bred ämnes­ och metodkunskap genom klinisk erfarenhet och teoretiska studier. Du har ett fördjupat och övergripande ansvar för att leda och utveckla process­ och metodarbete. Du handleder i utvecklings­ och forskningarbete.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, med master-/licentiatexamen

Samt:

 • Utbildnings- och handledarmeriter
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Klinisk relevant erfarenhet (minst 7 år)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för uppföljning, analys och revidering av implementerade kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården.
 • Ansvara för utveckling och implementering av metoder och processer utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Systematiskt söka, kritiskt värdera, sammanställa och förmedla vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för utveckling av rutiner och arbetssätt utifrån evidens för personcentrerad vård, samt utvärdera resultat.

Samverkan i team

 • Systematiskt analysera och utvärdera utveckling av teamarbetet.
 • Ansvara för utveckling av interprofessionellt teamarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i förbättringsarbete för att utveckla och utvärdera kvalitetsindikatorer i samarbete med myndigheter, intresseorganisationer och vårdgivare.
 • Utvärdera och utveckla vårdprocesser inom verksamheten.
 • Bidra och presentera kunskap nationellt inom ditt definierade ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Säker vård

 • Leda det förebyggande arbetet kring risker och vårdskador.
 • Leda förbättringsarbete angående ergonomiska arbetssätt som förebygger risker för patient och medarbetare.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker vård och informationsöverföring.

Informatik

 • Implementera nya arbetssätt inom informations- och kommunikationssystem.
 • Följa upp, analysera och utveckla användandet av strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan delta i nationell och internationell utveckling och forskning inom definierat ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professions­ föreningar och konferenser. Du kan påbörja eller fortsätta forskningsförberande kurser eller forskarutbildning.

Steg 7

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänster inte finns i alla verksamheter.

Du ansvarar för att stärka interaktion mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Du ansvarar för utveckling och forskning. Du handleder kollegor inom magister, master och doktorstudier.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, med doktorsexamen

Samt:

 • Utbildnings- och handledarmeriter
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Klinisk relevant erfarenhet (minst 7 år)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för uppföljning, analys och revidering av implementerade kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården.
 • Initiera och driva aktuell forskning och utveckling inom den kliniskt fysiologiska undersökningen och vården.
 • Leda utveckling och implementering av metoder och processer utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera, sammanställa och förmedla vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Driva klinisk forskning och utveckling utifrån evidens för personcentrerad vård och utvärdera resultat.

Samverkan i team

 • Systematiskt analysera och utvärdera utveckling av teamarbetet.
 • Utveckla interprofessionellt teamarbete mellan olika kliniska verksamheter och universitet eller högskola.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsindikatorer och projekt på nationell nivå.
 • Föreläsa nationellt och internationellt inom ditt definierade ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Säker vård

 • Initiera och driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
 • Utifrån avvikelserapporter identifiera forskningsområden.

Informatik

 • Ansvara för och driva utveckling inom informations- och kommunikationssystem

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom definierat ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professions­ föreningar och konferenser. Du deltar i kurs och utbildning avsedd för utveckling i tjänsten med kliniskt expertansvar.

 • Senast granskad: 8 februari 2024