Röntgensjuksköterskor i klinisk vård

Som röntgensjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap inom radiografi (omvårdnad, bild och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin).

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från ny röntgensjuksköterska till tjänst med kliniskt expertansvar. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för röntgensjuksköterska

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Individuell inlärningsfas där du använder och delar med dig av dina nya kunskaper och tidigare erfarenheter. Här tränar och utvecklar du färdigheter som är specifika för radiografi på arbetsplatsen med stöd av kollegor. Du får utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa din kunskap utifrån yrkesutövning, ta del av forskning och tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografi och vården på arbetsplatsen, till exempel metodbok, Vårdhandboken

Personcentrerad vård

 • Utifrån professionellt förhållningssätt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot patienter och närstående.
 • Identifiera fysiska, psykiska, existentiella, sociala och kulturella behov som kan påverka utförande av undersökningar och behandlingar, i relation till olika sjukdomar/tillstånd, i medverkan med patient och närstående.
 • Tillgodose patientens välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.
 • Respektera patientens rätt till självbestämmande och med stöd av kollega motivera till delaktighet att genomföra undersökning och behandling.
 • På respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och närstående.

Samverkan i team

 • Med stöd av kollega systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera radiografiska arbetet inom teamet.
 • Eftersträva gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Delta i interprofessionella team.
 • Med stöd av kollega planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och informationsöverföring i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Uppmärksamma och ta del av verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbeten som till exempel arbetssätt för kvalitetssäkring, pågående förbättringsarbete, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
 • Medverka vid kalibrering och kvalitetskontroller av medicinskteknisk utrustning och tillämpa kunskaper inom strålningsfysik och teknologi.

Säker vård

 • Tillämpa strålsäkerhet till patient, närstående och medarbetare.
 • Med stöd av kollega tillämpa kunskaper inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik) som är relevanta för att optimera undersökningar avseende kvalitet och stråldos.
 • Med stöd tillämpa kunskaper om radiografiska undersökningsresultat, till exempel avvikelser i bildkvalitet och dosrelaterade mätvärden. Vid onormala resultat samråda med kollegor och vidta lämpliga åtgärder.
 • Med stöd av kollega tillämpa kunskaper i att identifiera patologi samt vidta adekvata åtgärder.
 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av medicinsk eller mekanisk vårdskada.
 • Med stöd av kollega tillämpa farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Arbeta utifrån hygienrutiner enligt Vårdhandboken och lokala föreskrifter.
 • Med stöd av kollega hantera medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Under handledning av en erfaren kollega prioritera och utföra undersökning/behandling utifrån remiss, metodbok och rutiner.
 • Med stöd av kollega övervaka patientens medicinska tillstånd före, under och efter undersökning/behandling och vidta adekvata åtgärder.
 • Med stöd av kollega tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Använda avvikelserapporteringssystem med stöd av kollegor.
 • Följa arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi och tillämpa dessa kunskaper inom radiografin.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation. Träna på att ta del av relevanta journalhandlingar, kritiskt granska egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Med stöd av kollega ge adekvat och relevant information till patient.
 • Träna på att målgruppsanpassa information och budskap.
 • Träna på strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå. Du får handledning under din introduktion av röntgensjuksköterska som befinner sig i lägst Steg 2.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du behärskar vanligt förekommande radiografiska undersökningar självständigt på arbetsplatsen. Du fortsätter utveckla dina färdigheter på arbetsplatsen i samarbete med erfarna röntgensjuk­sköterskor för att fördjupa dina kunskaper. Du tränar och utvecklar din förmåga att tillämpa medicinska prioriteringar. Deltar i introduktion av nyanställda kollegor och i handledning av studenter.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska  

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa och använda kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografin och vården på arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och hantera symtom relaterade till sjukdomar/tillstånd som påverkar utförandet av undersökning och behandling i medverkan med patient och närstående.
 • Motivera, uppmuntra och stödja patienten att genomföra undersökning och behandling.
 • På respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och närstående samt tillvarata deras kunskaper och erfarenheter.

Samverkan i team

 • Systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera radiografiska arbetet inom teamet.
 • Inom teamet, initiera och föreslå lämplig radiografisk metod utifrån patientens tillstånd eller behov.
 • Uppmärksamma och agera utifrån patientens, närståendes, dina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • I interprofessionella team, uppmärksamma och förmedla förbättringsbehov utifrån det radiografiska perspektivet.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och infor- mationsöverföring i vårdkedjan.
 • Delta i introduktion av nyanställda kollegor och handledning av studerande.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i verksamhetens kvalitetsarbeten som till exempel pågående förbättringsarbeten, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
 • Utföra kalibrering och kvalitetskontroller av medicinsk teknisk utrustning och tillämpa kunskaper inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik).

Säker vård

 • Handleda medarbetare i strålsäkerhet till patient och närstående.
 • Tillämpa kunskaper inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik) som är relevanta för att optimera undersökningar avseende kvalitet och stråldos.
 • Kritiskt granska och tillämpa kunskaper om radiografiska undersökningsresultat samt dosrelaterade mätvärden. Vid onormala resultat vidta lämpliga åtgärder.
 • Självständigt tillämpa kunskaper i att identifiera patologi samt vidta adekvata åtgärder.
 • Förebygga och minimera risker för medicinsk och mekanisk vårdskada.
 • Självständigt tillämpa farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Självständigt identifiera risker gällande hygienrutiner och smittförebyggande
 • Självständigt hantera medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Självständigt prioritera och utföra undersökning/behandling utifrån remiss, patientens status, metodbok och
 • Självständigt övervaka patientens medicinska tillstånd före, under och efter undersökning/behandling och vidta adekvata åtgärder.
 • Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Använda avvikelserapporteringssystem för att synliggöra risker och förbättringsområden.
 • Med stöd av kollega berättigandebedöma undersökning, dvs utifrån evidens kritiskt värdera prioritering, ordination och val av undersökningsmetod.
 • Följa och handleda i arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Fördjupa den inhämtade kunskapen inom informations- och kommunikationsteknologi och tillämpa dessa kunskaper inom radiografi.
 • Självständigt ansvara för att ta del av relevanta journalhandlingar, kritiskt granska egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Självständigt ge adekvat och relevant information till patient.
 • Målgruppsanpassa information och budskap.
 • Använda strukturerad rapportering.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du får stöd av röntgensjuksköterska som befinner sig i samma stegnivå eller högre.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du arbetar självständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer och undersökningar. Du har förmåga att tillämpa medicinska prioriteringar. Du bidrar till utveckling inom radiografi, samt undervisar och handleder röntgensjuksköterskestudenter och nyanställda kollegor i det interprofessionella teamet.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska  

Evidensbaserad vård

 • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografin och vården används på arbetsplatsen.
 • Utifrån evidens kritiskt värdera olika undersökningsmetoder. Vara uppdaterad inom radiografisk utveckling och forskning kring verksamhetens kunskapsområde.
 • Reflektera över evidensbaserad radiografi i förhållande till erfarenhetsbaserad.

Personcentrerad vård

 • Bidra till att evidensbaserade metoder för personcentrerad vård används inom arbetsplatsen.
 • Vara ett föredöme och coacha dina kollegor i ett respektfullt och empatiskt bemötande till patienter och närstående.

Samverkan i team

 • Inom interprofessionella teamet, initiera och föreslå lämplig radiografisk metod utifrån patientens tillstånd eller behov.
 • Främja och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet utifrån det radiografiska perspektivet samt dela med sig av kunskap och lära av andra.
 • Handleda röntgensjuksköterskestudenter och nyanställda.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • Aktivt involvera patienter och närstående i förbättringsarbete.

Säker vård

 • Handleda i bildoptimering inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik).
 • Handleda i radiografiska undersökningsresultat och dosrelaterade mätvärden.
 • Handleda i risker för medicinsk och mekanisk vårdskada.
 • Handleda i farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Handleda om gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Handleda om medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Handleda i hur prioritera och utföra undersökning/ behandling utifrån remiss, metodbok och rutiner.
 • Handleda kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Arbeta självständigt och systematiskt med avvikelserapportering och kvalitetsindikatorer för att upprätthålla hög patientsäkerhet.
 • Självständigt berättigandebedöma undersökning.
 • Bidra till att utarbeta/uppdatera rutiner och riktlinjer inom arbetsplatsen.

Informatik

 • Handleda kollegor i att ge adekvat och relevant information till patient.
 • Handleda i att hitta relevanta journalhandlingar, kritiskt granska egen dokumentation vad gäller innehåll, kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk.
 • Handleda i hur man målgruppsanpassar information och budskap.
 • Vara delaktig i utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fördjupar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov. Du får stöd av röntgensjuksköterska som befinner sig i samma stegnivå eller högre.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du ser en fördjupad helhet för patient, undersökning och behandling. Du initierar och medverkar i förbättrings-­ och kvalitetsarbeten inom radiografi.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska med påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, högskola/universitet

Alternativt:

Legitimerad röntgensjuksköterska med kompletterande fortbildning/utbildning som är definierad av verk­samheten

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografi och vård på arbetsplatsen.
 • Bidra till utveckling och implementering av undersökningsmetoder inom definierat ansvarsområde utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag och forskning. Fördjupa kunskaper kring aktuell forskning inom specialiteten och verksamhetsområdet.

Personcentrerad vård

 • Bidra till utveckling av rutiner och arbetsmetoder utifrån evidens för personcentrerad vård inom arbetsplatsen.

Samverkan i team

 • Ansvara för och systematiskt initiera, prioritera, utvärdera och leda radiografiska arbetet inom teamet.
 • Leda och koordinera reflektion/debriefing efter svåra situationer.
 • Leda och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet utifrån det radiografiska perspektivet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera till och medverka vid verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.
 • Delta vid framtagning eller utveckling av vårdprocesser för definierat ansvarsområde inom radiografi.
 • Systematiskt involvera patienter och närstående i förbättringsarbete.
 • Utföra optimering och kvalitetskontroller av medicinskteknisk utrustning och tillämpa kunskaper inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik).

Säker vård

 • Vara delaktig i undervisning angående strålsäkerhet.
 • Undervisa i bildoptimering inom strålningsfysik och teknologi (radiografisk metodik).
 • Initiera förbättringsarbete angående radiografiska undersökningsresultat och dosrelaterade mätvärden.
 • Initiera förebyggande arbete kring vårdskador och
 • Initiera förbättringsarbete kring säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Initiera förbättringsarbete gällande hygienrutiner och smittförebyggande
 • Initiera förbättringsarbete kring medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Initiera förbättringsarbete angående undersökning/ behandling utifrån remiss, metodbok och rutiner.
 • Undervisa kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Kritiskt granska, återkoppla och identifiera förbättringsarbete angående patientsäkerhet utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och kvalitetsindikatorer.
 • Handleda i berättigandebedömning.
 • Initiera uppdatering av rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen.

Informatik

 • Initiera och leda förbättringsarbete som stödjer informations- och kommunikationsteknologi inom radiografi.
 • Initiera framtagande och uppdatering av patientinformation samt stärka strukturer för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan påbörja till exempel en magisterutbildning efter överenskommelse med din närmaste chef och utifrån verksamhetens behov.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda, utveckla och implementera process­ och metodutveckling för ett definierat ansvarsområde inom radiografi. Du har även ett utbildningsansvar inom ansvarsområdet.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska med magisterexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som röntgensjuksköterska (minst 5 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling och implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografi.
 • Ansvara för utveckling av metoder och processer utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Bidra till den övergripande utvecklingen inom definierat ansvarsområde för att tillgodose patienter och närståendes behov, önskemål och förväntningar i samråd med patient och närstående.
 • Utveckla metoder utifrån evidens för personcentrerad vård, för att tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar.

Samverkan i team

 • Analysera och utveckla det radiografiska arbetet inom teamet.
 • Delta i och utveckla interprofessionellt teamarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Handleda kollegor i projekt- och förbättringsarbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, dokumentera och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete och projekt för ett definierat ansvarsområde.
 • Utvärdera vårdprocesser för definierat ansvarsområde inom radiografi.
 • Systematiskt involvera patienter och patientorganisationer i förbättringsarbeten och projekt.
 • Föreläsa inom ditt definierade ansvarsområde och uppdrag.

Säker vård

 • Identifiera utvecklingsområden avseende säker vård inom radiografi.
 • Leda arbetet så det tillämpas med radiografiska undersökningsresultat och dosrelaterade mätvärden.
 • Leda det förebyggande arbetet kring risker och vårdskador.
 • Leda arbetet för säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Leda det förebyggande arbetet gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Leda arbetet runt medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Leda arbetet med metodutveckling och rutiner.
 • Identifiera och initiera förbättringsarbete angående ergonomiska arbetssätt som förebygger risker för patient och medarbetare.
 • Undervisa i berättigandebedömning.

Informatik

 • Implementera metoder för utveckling av informations- och kommunikationsteknologi.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan delta i nationell och internationell utveckling och forskning inom ditt ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du identifierar behov av, föreslår och deltar i forsknings­ projekt. Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling i tjänsten med kliniskt expertansvar.

Steg 6

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla process­ och metodutveckling för definierat ansvarsområde inom radiografi. Du har även ett övergripande utbildningsansvar inom ansvarsområdet. Du handleder vid radiografiutveckling och forskning.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska med master alternativt licentiatexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som röntgensjuksköterska (minst 7 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Analysera och initiera implementering av kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för radiografi.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Analysera och initiera implementering av aktuell forskning.

Personcentrerad vård

 • Leda utvecklingen av personcentrerad vård i samråd med patient och närstående samt utvärdera resultat.
 • Fördjupat ansvar för modalitets- och metodutveckling utifrån evidens för personcentrerad vård.

Samverkan i team

 • Delta i och utveckla interprofessionellt teamarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Handleda kollegor i projekt-, förbättrings- och examensarbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i förbättringsarbete för att utveckla kvalitetsindikatorer i samarbete med myndigheter, intresseorganisationer och vårdgivare.
 • Utvärdera och utveckla vårdprocesser för definierat ansvarsområde inom radiografi.
 • Systematiskt involvera patienter och patientorganisationer i förbättringsarbeten och projekt.
 • Föreläsa nationellt inom ditt definierade ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Säker vård

 • Identifiera och initiera utvecklingsområden inom området säker vård.
 • Identifiera och initiera forskningsområde inom radiografiska undersökningsresultat och dosrelaterade mätvärden.
 • Identifiera forskningsområde inom radiografi och initiera metodutveckling och utveckling av rutiner.
 • Leda förbättringsarbete angående ergonomiska arbetssätt som förebygger risker för patient och medarbetare.

Informatik

 • Leda utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom definierat ansvarsområde.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan delta i nationell och internationell utveckling och forskning inom definierat ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professions­ föreningar och konferenser. Du kan påbörja eller fortsätta forskningsförberedande kurser eller forskarutbildning. Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling i tjänsten med kliniskt expertansvar.

Steg 7

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla process­ och metodutveckling för definierat ansvarsområde inom radiografi. Du stärker interaktionen mellan radiografi, forskning och utbildning. Du handleder vid radiografiutveckling och forskning.

Formell kompetens

Legitimerad röntgensjuksköterska med doktorsexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som röntgensjuksköterska (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Initiera och driva aktuell forskning inom radiografi.
 • Leda utveckling och implementering av metoder och processer utifrån evidensbaserat kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Leda utveckling av radiografiska forskningsprogram med patientmedverkan.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av personcentrerad vård i samråd med patient och närstående och utvärdera resultat.
 • Driva modalitets- och metodutveckling utifrån evidens för personcentrerad vård och utvärdera resultat.

Samverkan i team

 • Ansvara för implementering av interprofessionella team samt samarbete mellan kliniska verksamheter och universitet eller högskola.
 • Handleda kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsindikatorer och projekt på nationell nivå.
 • Systematiskt involvera patienter och patientorganisationer i förbättringsarbeten och projekt.
 • Föreläsa nationellt och internationellt inom ditt definierade ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Säker vård

 • Ansvara för att initiera och leda utveckling inom området säker vård inom radiografi.
 • Ansvara för arbetet med radiografiska undersökningsresultat och dosrelaterade mätvärden.
 • Ansvara för arbetet med metodutveckling och rutiner.

Informatik

 • Driva utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom definierat ansvarsområde.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom definierat ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier, professions­ föreningar och konferenser. Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling i tjänsten med kliniskt expertansvar  

 • Senast granskad: 12 februari 2024