Undersköterskor i klinisk vårdadministration

Som undersköterska inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av fem steg som beskriver möjlig utveckling från undersköterska till specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördel- ningen av antal medarbetare per steg och tjänst.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för undersköterska

Ta del av alla steg här.

Steg 1

Individuell inlärningsfas där du ges utrymme till utveckling och fortbildning. Här tränar och utvecklar du färdigheter som är specifika för undersköterskan på din arbetsplats med stöd av kollegor. Du får utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa dina kunskaper utifrån yrkesutövning.

Formell kompetens

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan likvärdig utbildning görs en individuell bedömning av kompetensen.

Evidensbaserad vård

 • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är relevant inom omvårdnadsarbetet med stöd av kollegor, till exempel Vårdhandboken.
 • Ha kännedom om de vanligt förekommande diagnoserna och tillstånden som är relevanta inom arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Tillämpa ett etiskt förhållningssätt samt visa respekt för patientens autonomi och integritet.
 • Träna på att förstå behovet av att stödja patientens och närståendes förmåga till delaktighet i omvårdnad och behandling.
 • Vara uppmärksam på grundläggande patientnära omvårdnadsbehov (fysiska, psykiska, existentiella, sociala samt kulturella) och hälsorisker.
 • Med stöd av kollega utföra patientnära omvårdnad utifrån ordinerade omvårdnadsåtgärder, patientens behov och önskemål samt rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
 • Identifiera och rapportera diskriminering inom vården. Uppmärksamma hur attityder och värderingar kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder kan påverka omvårdnaden.
 • Ha förståelse för behovet av stöd till patient och närstående i kris.
 • Träna på att hantera komplexa vårdsituationer och reflektera med stöd av kollegor.

Samverkan i team

 • Delta i teamarbete för att säkerställa patientens vård.
 • Träna på att utifrån undersköterskans ansvarsområde utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ta del av information om arbetsplatsens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete i den patientnära vården.

Säker vård

 • Träna på att assistera och utföra undersökningar och behandlingar som är relaterade till patientnära omvårdnad.
 • Träna på att observera patienten efter undersökning och behandling utifrån gällande riktlinjer.
 • Med stöd av kollega träna på att hantera arbetsplatsens medicintekniska utrustning utifrån gällande författ- ningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Arbeta utifrån gällande hygienriktlinjer för att förebygga smitta samt smittspridning.
 • Följa rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet.
 • Introduceras i avvikelserapportering.
 • Träna på att identifiera patientsäkerhetsrisker och vårdskador och rapportera dessa.
 • Träna ergonomiska arbetssätt och användning av hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och
 • Ta del av arbetsplatsens hot- och våldsförebyggande arbete.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi och tillämpa dessa kunskaper för att garantera en god och säker vård.
 • Träna på att dokumentera och rapportera omvårdnadsåtgärder.
 • Introduceras i användandet av befintlig patientinformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du behärskar den patientnära omvårdnaden av patienter med sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande på din arbetsplats. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt i den patientnära omvårdnaden i samarbete med mer erfarna kollegor. Du introducerar nyanställda kollegor och deltar i handledning.

Formell kompetens

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan likvärdig utbildning görs en individuell bedömning av kompetensen.

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa kunskapsunderlag som är relevant inom omvårdnadsarbetet.
 • Självständigt tillämpa kunskaper om de vanligt förekommande diagnoserna och tillstånden som är relevanta inom arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Utveckla ditt etiska förhållningssätt samt din förmåga att förstå patientens behov av autonomi och integritet.
 • Stödja patientens och närståendes förmåga till delaktighet i omvårdnad och behandling.
 • Observera och rapportera patientnära omvårdnadsbehov och hälsorisker.
 • I samråd med patient och teamet följa upp individuella omvårdnadsplaner och genomföra ordinerade omvårdnadsåtgärder samt rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
 • Motverka diskriminering inom vården genom att uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka omvårdnaden.
 • Med stöd av kollega möta och förstå patient och närstående i kris.
 • Hantera komplexa vårdsituationer och reflektera över dessa.

Samverkan i team

 • Medverka till gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom och mellan yrkesgrupper i vårdteamet samt se din egen roll i teamet.
 • I samråd med erfaren kollega utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i teamet utifrån undersköterskans ansvarsområde.
 • Delta i handledning av studerande från Vård- och omsorgsprogrammet.
 • Delta i introduktion av nya medarbetare.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.

Säker vård

 • Förbereda, assistera vid undersökningar och behandlingar som är relaterade till patientnära omvårdnad utifrån gällande rutiner.
 • Observera patienten efter undersökning och behandling och rapportera avvikelser.
 • Hantera arbetsplatsens medicintekniska utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Identifiera och rapportera risker gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Medverka vid uppdatering av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet.
 • Rapportera i avvikelsesystemet.
 • Identifiera patientsäkerhetsrisker och vårdskador samt rapportera dessa och initiera förebyggande åtgärder.
 • Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbete.
 • Tillämpa arbetsplatsens hot- och våldsförebyggande metoder och policy.

Informatik

 • Fördjupa den inhämtade kunskapen inom informations- och kommunikationsteknologin och tillämpa den.
 • Självständigt dokumentera omvårdnadsåtgärder.
 • Använda dig av befintlig patientinformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du genomgår Skolverkets webbaserade nationella handledarutbildning.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3

Du arbetar självständigt i teamet, behärskar den patientnära omvårdnaden, utvecklar och fördjupar dina färdigheter. Du handleder studerande och nyanställda kollegor i det interprofessionella teamet. Du deltar aktivt i ett definierat ansvarsområde eller ombudsområde på din arbetsplats.

Formell kompetens

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan likvärdig utbildning görs en individuell bedömning av kompetensen.

Evidensbaserad vård

 • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är relevanta används på arbetsplatsen.
 • Utveckla och fördjupa dina kunskaper om diagnoser och tillstånd inom arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Stödja patientens autonomi och integritet.
 • I dialog med patient och närstående möjliggöra och motivera till egenvård och delaktighet.
 • Identifiera, förutse och rapportera patientnära omvårdnadsbehov och hälsorisker.
 • Självständigt och i samråd med patient och teamet följa upp individuella omvårdnadsplaner och genomföra ordinerade omvårdnadsåtgärder samt rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska.
 • Delta och bidra i etiska diskussioner och beslut på enheten.
 • Självständigt möta och förstå patient och närstående i kris.
 • Reflektera och anpassa eget agerande i komplexa vårdsituationer.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för ett gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom och mellan yrkesgrupper i vårdteamet.
 • Utföra relevanta prioriteringar och bedömningar i teamet utifrån undersköterskans ansvarsområde.
 • Handleda studerande från Vård- och omsorgsprogrammet.
 • Handleda nya medarbetare och delta i handledning av studenter inom andra professioner.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Aktivt medverka i utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.

Säker vård

 • Förbereda, assistera eller utföra undersökningar och behandlingar relaterade till patientnära omvårdnad utifrån gällande rutiner.
 • Observera patienten efter undersökning och behandling, rapportera avvikelser samt initiera åtgärder.
 • Handleda kollegor avseende arbetsplatsens medicintekniska utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Identifiera, rapportera risker och lära ut gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete.
 • Medverka vid framtagande av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet.
 • Rapportera och komma med förslag till åtgärder i avvikelsesystemet.
 • Delta i utvecklingen av vårdskadeförebyggande arbete.
 • Stödja kollegor i hot- och våldssituationer.

Informatik

 • Vara delaktig i utvecklingen av användandet inom informations- och kommunikationsteknologin.
 • Delta i utveckling av lokala rutiner gällande dokumentation av omvårdnadsåtgärder.
 • Medverka vid utformning och uppdatering av patientintformation samt arbetssätt för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter eller utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har fördjupat dina färdigheter, har en helhetssyn gällande patienten och vårdförloppet. Du arbetar självständigt med utökat definierat ansvarsområde. Du bidrar i utvecklingen inom ditt ansvarsområde eller ombudsområde.

Formell kompetens

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Gymnasieutbildningen ska innefatta programfördjupning för yrkesutgången hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionshinderområdet. Vid annan likvärdig utbildning görs en individuell bedömning av kompetensen.

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling av kunskapsunderlag inom det utökade ansvars- eller ombudsområdet.

Personcentrerad vård

 • Identifiera och förebygga hälsorisker genom att motivera patienter till förändrade levnadsvanor.
 • Informera och undervisa patienter och närstående inom patientnära omvårdnad.
 • Initiera och bidra i etiska diskussioner och beslut på enheten.

Samverkan i team

 • Arbeta för att tydliggöra undersköterskans omvårdnadsarbete i det interprofessionella samarbetet. Delta aktivt i interprofessionella diskussioner.
 • Utifrån den patientnära omvårdnaden vara ett stöd i prioritering och fördelning av arbetet i teamet inom undersköterskans ansvarsområde.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i övergripande projekt eller utvecklingsområde.
 • Arbeta med kvalitetsindikatorer och uppföljningar för att upprätthålla en hög patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Säker vård

 • Ansvara för medicinskteknisk utrustning inom definierat ansvarsområde på din arbetsplats.
 • Initiera och delta i framtagande och uppdatering av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet.
 • Delta i förbättringsarbeten utifrån risk- och händelseanalyser.

Informatik

 • Initiera och medverka vid framtagande och uppdatering av patientinformation samt utveckla arbetssätt för informationsöverföring till patienten och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår kompetenshöjande aktiviteter eller utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

Steg 5

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs att du söker en specilisttjänst med definierat kliniskt ansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att tjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för ditt definierade ansvars­ område. Du har även ett utbildningsansvar inom ansvarsområdet.

Formell kompetens

Gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Vid annan likvärdig utbildning görs en individuell bedömning av kompetensen. Specialistundersköterskeutbildning eller påbyggnadsutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten. Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 5 år).

Evidensbaserad vård

 • Driva och ansvara för utveckling, implementering och utbildning inom ditt identifierade ansvarsområde.

Personcentrerad vård

 • Aktivt delta och ha ansvar för att utveckla arbetssätt som syftar till att stärka och stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i omvårdnad och behandling samt förutse patientens behov av omvårdnad.
 • Initiera utveckling av metoder för att förebygga hälsorisker genom att motivera patienter till förändrade levnadsvanor.
 • Självständigt utforma och genomföra undervisning till patienten och närstående, enskilt eller i grupp inom ditt specialistområde. Inkludera patienter och patientorganisationer inom området.
 • Initiera och driva etiska diskussioner och beslut på enheten.

Samverkan i team

 • Nätverka med andra vårdprofessioner i syfte att förbättra vården.
 • Handleda specialistundersköterskestuderande.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda kvalitetsarbeten inom ditt specialistområde med möjlighet till delaktighet för patienter och patientorganisationer.
 • Återkoppla resultat från mätningar och initiera åtgärder utifrån kvalitetsindikatorer och uppföljningar.

Säker vård

 • Initiera och vara drivande i framtagande och uppdatering av rutiner och riktlinjer för att upprätthålla en god patientsäkerhet.
 • Driva förbättringsarbeten utifrån risk- och händelseanalyser.

Informatik

 • Initiera och driva framtagande och uppdatering av patientinformation samt utveckla arbetssätt för informationsöverföring till patienten och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

Möjlighet ges till fördjupade studier inom ditt ansvars­ område efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Följa nationell och internationell utveckling och forskning inom specialist­ området genom deltagande i möten och seminarier.

 • Senast granskad: 12 februari 2024