Barnmorskor i klinisk vård

Som barnmorska upprätthåller och utvecklar du din kompetens genom både teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från ny barnmorska till tjänst med kliniskt expertansvar. Kompetensstegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för barnmorska

Steg 1

Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina nya kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning, tar del av forskning och utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Du stöder studenters lärande i specifika moment.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska.

Evidensbaserad vård

 • Inhämta och med stöd tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa inom verksamheten, till exempel riktlinjer, vårdprogram.
 • Tillämpa för verksamheten relevanta evidensbaserade metoder för personcentrerad vård.

Personcentrerad vård

 • Visa respekt för individens integritet och värdighet samt förmedla förtroende, tillit och trygghet gentemot individen och dess närstående.
 • Självständigt identifiera och förutse mindre komplexa behov relevanta för individen inom området sexuell och reproduktiv hälsa. I samråd med individen, och dess närstående där så är lämpligt, upprätta och följa upp individuella vårdplaner och genomförda åtgärder utifrån symptom, behov, önskningar och förväntningar.
 • Självständigt främja individens egna resurser att hantera sin situation och finna vägar till egenvård.
 • Säkerställa att individen får och förstår muntlig och skriftlig information utifrån hens behov och skriftlig information utifrån hens behov och resurser.  
 • Uppmärksamma och påtala diskriminering inom vår­ den genom att identifiera hur attityder och värderingar (kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) kan påverka vården.

Samverkan i team

 • Uppmärksamma, initiera och koordinera behov av interprofessionell samverkan utifrån individens
 • Utveckla sin förmåga att planera, prioritera och leda arbetet inom teamet/arbetsgruppen.
 • Medverka till gott samarbete och öppen dialog med individen, närstående och kollegor inom professionen samt andra yrkesgrupper i teamet/arbetsgruppen.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ta del av verksamhetens kvalitets­ och utvecklings­ arbeten på arbetsplatsen.
 • Tillämpa, vara uppdaterad på samt reflektera över arbetsplatsens rutiner, riktlinjer, checklistor inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

Säker vård

 • Med stöd utveckla kännedom om för verksamheten specifika läkemedel samt gällande rutiner och Med stöd tillämpa farmakologiska kunskaper och helhetsbedömning utifrån individens förutsättningar och behov för säker hantering och administrering av läkemedel samt förskrivning där så är tillämpligt.
 • Med stöd hantera relevant medicinteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Med stöd hantera de vanligast förekommande sjukvårdstekniska momenten inom enheten utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Med stöd skriva avvikelserapporter och identifiera eventuella risker för att upprätthålla hög patientsäker­ het och god arbetsmiljö.
 • Självständigt identifiera och förutse mindre komplexa risker relevanta för individen inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

Informatik

 • Inhämta kunskaper om och med stöd använda de informations­ och kommunikationsverktyg som används i verksamheten.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation inom enheten.
 • Utveckla sin kommunikationsförmåga genom struktu­ rerad rapportering, till exempel SBAR.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt som barnmorska med stöd i specifika situationer. Du är lyhörd i vårdmöten och kan genomföra åtgärder i god samverkan med berörda individer. Du medverkar i det dagliga patientsäkerhets­ och förbättringsarbetet och kan prioritera i mindre komplexa situationer. Du deltar i handledning av barnmorskestudenter samt stöttar mindre erfarna kollegor.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska.

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa inom verksamheten.
 • Vara uppdaterad inom forskning och utveckling i ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa inom den egna verksamhetens kunskapsområde.
 • Reflektera över erfarenhetsbaserade metoder och processer inom sexuell och reproduktiv hälsa i förhål­ lande till evidensbaserade metoder och processer.
 • Söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Med stöd av kollegor identifiera och förutse komplexa behov relevanta för individen inom området sexuell och reproduktiv hälsa. I samråd med individen, och dess närstående där så är lämpligt, upprätta och följa upp individuella vårdplaner och genomförda åtgärder utifrån symptom, behov, önskningar och förväntningar.
 • Motverka diskriminering inom vården genom att uppmärksamma hur attityder och värderingar (kring kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) kan påverka vården.

Samverkan i team

 • Planera, prioritera och leda arbetet inom teamet/arbetsgruppen.
 • Vara uppmärksam på individens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Delta i handledning av barnmorskestudenter och kollegor i det interprofessionella teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Tillämpa kunskap om verksamhetens kvalitets­ och utvecklingsarbeten i det dagliga arbetet på arbets­platsen.
 • Tillämpa och uppmärksamma behov av uppdatering av rutiner och riktlinjer inom verksamhetsområdet.

Säker vård

 • Ha en god kännedom om för verksamheten specifika läkemedel samt gällande rutiner och riktlinjer. Självständigt tillämpa farmakologiska kunskaper och helhetsbedömning utifrån individens förutsättningar och behov för säker hantering och administrering av läkemedel samt förskrivning där så är tillämpligt.
 • Självständigt hantera relevant medicinteknisk utrust­ ning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Självständigt hantera de vanligast förekommande sjukvårdstekniska momenten inom enheten utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Självständigt skriva avvikelserapporter och identifiera eventuella risker för att upprätthålla hög patientsäker­ het och god arbetsmiljö.
 • Med stöd av kollegor identifiera och förutse komplexa risker relevanta för individen inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

Informatik

 • Självständigt använda informations- och kommunikationsverktyg i ditt arbete.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens och genomgår utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du utvecklar och fördjupar dina färdigheter och arbetar självständigt. Du tar ett stort ansvar för verksamhetens teamarbete/arbetsgrupper. Du kan leda och prioritera i det dagliga arbetet. Du ger stöd i vårdmöten i ovanliga och pressande situationer. Du initierar och bidrar i utveckling av kliniska områden samt introducerar nya kollegor. Du handleder samt stöttar mindre erfarna kollegor. Du kan fungera som mentor.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska.

Samt:

Relevant handledarkompetens utifrån verksamhetens krav

Evidensbaserad vård

 • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa används inom verksamheten.
 • Bidra till implementering av ny kunskap utifrån kunskapsunderlag, forskning och utveckling i ämnes­ området sexuell och reproduktiv hälsa inom den egna verksamhetens kunskapsområde.
 • Bidra till att evidensbaserade metoder för person­ centrerad vård används inom verksamhetsområdet.
 • Utifrån evidens kritiskt värdera rutiner, riktlinjer, ordinationer och interventioner och initiera förbätt­ ringsåtgärder.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och förutse komplexa behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa relevanta för verksamhetsområdet.
 • Bidra till att goda strukturer finns för att stödja individen och närståendes förmåga till egenvård och självbestämmande i vård och behandling.
 • Bidra till att förbättra överföring av muntlig och skrift­lig information utifrån individens behov och resurser.
 • Bidra till att goda strukturer för att motverka diskrimi­nering finns.

Samverkan i team

 • Identifiera brister utifrån individens behov av interpro­ fessionell samverkan samt initiera förbättringsåtgärder.
 • Ha färdighet att leda och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet i verksamheten.
 • Bidra till utveckling av arbetet inom teamet/arbets­gruppen.
 • Bidra till strukturer för gott samarbete och öppen dialog med individen, närstående och kollegor inom professio­ nen samt andra yrkesgrupper i teamet/arbetsgruppen.
 • Delta aktivt i att omhänderta individens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Undervisa och handleda barnmorskestudenter och nyanställda barnmorskor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till verksamhetens kvalitets­ och utvecklings­arbete.
 • Medverka vid utarbetande/uppdatering av gällande rutiner och riktlinjer inom verksamhetsområdet.
 • Ha kunskaper kring aktuell forskning och utveckling om sexuell och reproduktiv hälsa.

Säker vård

 • Självständigt hantera de mer komplexa sjukvårds­ tekniska momenten inom enheten utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Synliggöra risker och initiera förbättringsarbete.
 • Självständigt identifiera och förutse komplexa risker inom området sexuell och reproduktiv hälsa relevanta för verksamhetsområdet.

Informatik

 • Bidra i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi inom ditt ansvarsområde.

Kompetensutveckling och utbildning

Du breddar och fördjupar din kompetens efter överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du arbetar ur ett helhetsperspektiv och planerar för individen och dess närstående i det aktuella vård­ förloppet och i dess hela vårdkedja. Du hanterar och analyserar komplexa vårdsituationer samt initierar och ansvarar för utvecklings­ och förbättringsarbete. Du kan handlägga avancerade sällanhändelser. Du tar ett stort ansvar för och leder ofta verksamhetens team/arbetsgrupper. Du ger stöd i vårdmöten som innefattar kritiska och imperativa situationer. Du fungerar som mentor.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska.

Samt:

Relevant handledarkompetens utifrån verksamhetens krav.

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering utifrån evidensbaserad kunskap, utveckling och forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Delta aktivt i utveckling av metoder och processer inom sexuell och reproduktiv hälsa inom den egna verksam­ hetens kunskapsområde.
 • Driva och ansvara för att evidensbaserade metoder för en personcentrerad vård utvecklas inom verksamhets­ området.
 • Ta initiativ till och leda reflektion över erfarenhets- baserade metoder och processer inom sexuell och reproduktiv hälsa i förhållande till evidensbaserade metoder och processer.

Personcentrerad vård

 • Utveckla arbetet med personcentrerad vård inom verksamheten.
 • Utveckla goda strukturer för att stödja individen och närståendes förmåga till egenvård och självbestäm­ mande i vård och behandling.
 • Utveckla överföring och innehåll i muntlig och skriftlig information utifrån individens behov och resurser.
 • Utveckla goda strukturer för att motverka diskriminering.

Samverkan i team

 • Utveckla goda strukturer för interprofessionell sam­ verkan utifrån individens behov.
 • Ansvara för utveckling av arbetet inom teamet/arbets­gruppen.
 • Ansvara för utveckling av strukturer för gott samarbete och öppen dialog med individen, närstående och kollegor inom professionen samt andra yrkesgrupper i teamet/arbetsgruppen.
 • Arbeta förebyggande och utveckla goda strukturer för omhändertagande av individens, närståendes, sina egna och kollegors/teamets reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Undervisa och handleda det interprofessionella teamet inom barnmorskans kompetensområde inom och/eller utanför den egna Fungera som mentor där så är möjligt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Kan leda och ansvara för kvalitets­ och utvecklings­ arbeten i olika vårdprocesser inom verksamhets­ området.
 • Initiera, leda och ansvara för framtagande och uppdatering av rutiner, riktlinjer och vårdprocesser.
 • Tillämpa och ha fördjupade kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Säker vård

 • Leda förbättringsarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.

Informatik

 • Initiera och bidra i utvecklingen av information och kommunikation inom verksamheten.
 • Initiera, leda och ansvara för utveckling av dokumenta­tionsriktlinjer.

Kompetensutveckling och utbildning

Du uppdaterar och fördjupar din kompetens utifrån verksamhetens behov och i samråd med din närmaste chef. Du kan påbörja en magister­/master­ eller annan specialistutbildning. Du kan påbörja handledarutbildning (7,5 högskole­ poäng).

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att tjänst med kliniskt expertansvar inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa. Du har även ett utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Någon av nedanstående:

 • Legitimerad barnmorska med magisterexamen
 • Legitimerad barnmorska med motsvarande kompetens som är definierad av verksamhet

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som barnmorska (minst 5 år)
 • Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling av vården utifrån området sexuell och reproduktiv hälsa samt utveckla metoder för utvärdering.
 • Tillämpa och utvärdera bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Verka för patientmedverkan i utveckling av den egna verksamheten.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av processer inom verksamheten som ökar patienters och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Identifiera behov av och utvärdera bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering. Ansvara för implementeringsprocessen av bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering och är relevanta för verksamheten.

Samverkan i team

 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Främja kontinuitet och skapa dialog för gemensamt lärande.
 • Delta i interprofessionellt samarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Fördjupat ansvar för handledning av studenter och kollegor i barnmorskans kompetensområde utifrån specifikt uppdrag inom sitt kliniska vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete och projekt inom sitt kliniska vård­ område inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Kan delta i förbättringsarbete för att utveckla kvalitetsindikatorer i samarbete med myndigheter, intresseorganisationer och vårdgivare.
 • Utvärdera vårdprocesser inom sitt kliniska vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa samt identifiera kunskapsluckor.

Säker vård

 • Leda arbetet med risk­ och händelseanalyser.
 • Leda framtagande och uppdatering av patient­ information samt stärka metoder för säker informa­ tionsöverföring.
 • Leda uppdatering av rutiner, riktlinjer och vård­ program inom sitt kliniska vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Informatik

 • Leda utveckling av information och kommunikation inom sitt kliniska vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom ditt kliniska vårdområde. Exempelvis genom att delta i nationell och internationell utveckling och forskning. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/utbildningar på avancerad nivå utifrån överens­kommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

Steg 6

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att tjänst med kliniskt expertansvar inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa. Du har även ett övergripande utbildnings­ ansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska med masterexamen eller licentiatexamen.

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som barnmorska (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings­ och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Analysera och initiera implementering av aktuell forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Aktivt delta i evidensbaserad utveckling och utform­ ning av den gemensamma vårdmiljön för vårdgivare och vårdtagare.
 • Verka för patientmedverkan i forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av personcentrerad vård i partner­ skap med individen och närstående.
 • Fördjupat ansvar att utveckla metoder för kunskaps­ överföring utifrån individens behov och resurser.

Samverkan i team

 • Implementera metoder för patientsäker kommunikation.
 • Verka för interprofessionellt samarbete i klinisk verk­samhet.
 • Handleda kollegor i projekt­, förbättrings­ och examensarbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete och projekt inom sitt ansvarsområde.
 • Kan driva utveckling av kvalitetsindikatorer.

Säker vård

 • Utifrån avvikelser identifiera utvecklingsområden.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker vård och informationsöverföring.

Informatik

 • Implementera metoder för utveckling av information och kommunikation inom sitt kliniska vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Leda utveckling av standardiserade vårdprogram inom sexuell och reproduktiv hälsa och gemensamma metoder för kommunikation.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom ditt kliniska vårdområde. Du kan exempelvis genomföra forskningsförberedande kurser eller forskarutbildning. Du påbörjar eller fortsätter forskning. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/ utbildningar på avancerad nivå utifrån överenskommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

Steg 7

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en tjänst med kliniskt expertansvar och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att tjänst med kliniskt expertansvar inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom sexuell och reproduktiv hälsa. Du stärker interaktionen mellan vård, forskning och utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa. Du främjar forskningsarbete bland kollegor i verksamheten. Du bistår vid handledning i forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Formell kompetens

Legitimerad barnmorska med doktorsexamen.

Samt:

 • Klinisk erfarenhet som barnmorska (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings­ och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Initiera och driva aktuell forskning och utveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder inom området sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Leda utveckling av vård­ och forskningsprogram med patientmedverkan, inom området sexuell och reproduk­ tiv hälsa.

Personcentrerad vård

 • Initiera, driva och utvärdera utvecklingen av person­ centrerad vård i partnerskap med individen och närstående.
 • Initiera forskning kring kunskapsöverföring utifrån individens behov och resurser.

Samverkan i team

 • Ansvara för implementering av interprofessionellt samarbete samt samarbete mellan klinisk verksamhet och universitet eller högskola.
 • Handleda kollegor under magister­, master­ och doktorandstudier.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitets­arbete och projekt.
 • Kan initiera, utveckla och utvärdera kvalitetsindikatorer.
 • Initiera, leda och utveckla förbättringsarbete.

Säker vård

 • Ansvara för ledningssystem för säker vård.
 • Säkerställa användning av evidensbaserade metoder för säker vård och informationsöverföring.

Informatik

 • Driva utveckling och identifiera kunskapsluckor inom information och kommunikation i det specifika kliniska vårdområdet inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom ditt kliniska vårdområde. Du bedriver egen forskning som är kopplad till verksamheten. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/ utbildningar på avancerad nivå utifrån överenskommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

 • Senast granskad: 8 december 2023