Biomedicinska analytiker, laboratoriemedicin i klinisk diagnostik

Som biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin, inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från ny i yrket till tjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för biomedicinsk analytiker

Här har vi samlat alla steg. 

Steg 1

Individuell inlärningsfas då du är ny i yrket. Här tränar och utvecklar du färdigheter som är specifika för arbetsplatsen med stöd av kollegor. Du introduceras i kvalitetsarbete och förbättringsarbete samt inhämtar kunskaper om relevanta IT-system och tillämpar kunskaperna i praktiken.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Evidensbaserad diagnostik

 • Inhämta och tillämpa kunskap om metoder/tekniker som är evidensbaserade och relevanta för arbetsplatsen och succesivt bli mer självständig.
 • Med stöd av kollegor inhämta kunskap om och hantera instrument inom arbetsplatsen utifrån gällande anvisningar.

Personcentrerad diagnostik

 • Ha ett respektfullt och professionellt förhållningsätt vid hantering av patientprov och/eller i mötet med patienter och kunder.

Samverkan i team

 • Medverka till gott samarbete och öppen dialog med kollegor.
 • Introduceras i handledningsprocessen.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Introduceras i systematiskt förbättringsarbete.

Säker diagnostik

 • Inhämta och tillämpa kunskaper om kvalitetsövervakningssystem. Vid avvikande resultat samråda med kollegor och vidta lämpliga åtgärder.
 • Inhämta kunskaper om kvalitetsledningssystemet samt tillämpa kvalitetssäkert arbete utifrån gällande anvisningar.
 • Med stöd av kollegor använda avvikelserapporteringssystem.
 • Med stöd av kollega arbeta patientsäkert, till exempel vid provtagning, hantering av prover och patientinformation.
 • Inhämta och följa riktlinjer och rutiner gällande dokumentation och spårbarhet.
 • Med stöd av kollega arbeta säkert ur fysisk arbetsmiljöaspekt, till exempel vid hantering av kemikalier, biologiskt och radioaktivt material.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom informations- och kommunikationssystem och tillämpa dessa kunskaper i arbetet.
 • Inhämta kunskaper om laboratoriedatainformationssystem (LIS) och tillämpa dessa i arbetet.
 • Med stöd av kollega ge relevant information till patient eller

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsutbildning och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå. Du får handledning av kollegor.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt inom ett eller flera diagnostikområden och introducerar och handleder kollegor och/eller studenter på arbetsplatsen. Du deltar i kvalitets- och förbättringsarbete och bidrar till utvecklingen inom ett eller flera områden.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Evidensbaserad diagnostik

 • Självständigt tillämpa kunskapsunderlag för metoder/ tekniker som är evidensbaserade och relevanta för arbetsplatsen.
 • Självständigt hantera instrument inom arbetsplatsen utifrån gällande anvisningar.

Samverkan i team

 • Delta i handledning för kollegor och/eller studenter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i det systematiska förbättringsarbetet. Inhämta och tillämpa ny kunskap om förändringar i verksamheten.

Säker diagnostik

 • Självständigt tillämpa kunskaper om analys- och undersökningsresultat, till exempel avvikelser i kvalitet och avvikande mätvärden.
 • Självständigt arbeta kvalitetssäkert utifrån anvisningar i kvalitetsledningssystemet.
 • Självständigt använda avvikelserapporteringssystem för att synliggöra risker och förbättringsområden.
 • Arbeta patientsäkert, till exempel vid provtagning, hantering av prover och patientinformation.
 • Påtala behov av utveckling av riktlinjer och rutiner gällande dokumentation och spårbarhet.
 • Arbeta säkert ur fysisk arbetsmiljöaspekt, till exempel vid kemikaliehantering och smittrisk.

Informatik

 • Fördjupa och självständigt tillämpa kunskaper inom laboratoriedatainformationssystem LIS.
 • Självständigt ge relevant och målgruppsanpassad information till patient eller kund.

Kompetensutveckling och utbildning

Du upprätthåller och utvecklar din egen kompetens genom att kontinuerligt delta i verksamhetsområdets internutbildningar enligt överenskommelse med din närmaste chef. Du får stöd av kollegor som befinner sig i samma stegnivå eller högre. Du utvecklar egen kompetens i handledning och förbättringsarbete.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du arbetar självständigt inom flera diagnostikområden där du hanterar komplexa frågeställningar och kan ha ett eller flera ansvarsområden. Du handleder kollegor och/eller studenter och arbetar aktivt för att främja samverkan i den egna arbetsgruppen samt i interprofessionella team. Du bidrar aktivt till kvalitetsarbete, förbättringsarbete eller utvecklingsprojekt.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Evidensbaserad diagnostik

 • Tillämpa en bred eller fördjupad evidensbaserad kompetens som bidrar till stabilitet och kontinuitet inom verksamheten. Hantera komplexa situationer relaterade till metoder/tekniker.
 • Handleda kollegor i hantering av instrument inom arbetsplatsen.

Personcentrerad diagnostik

 • Delta och bidra i etiska diskussioner och beslut för att förbättra för patienter och kunder där det är möjligt.

Samverkan i team

 • Delta i teamarbete och agera föredöme för den egna professionen.
 • Självständigt handleda kollegor och/eller studenter.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera systematiskt förbättringsarbete.
 • Identifiera utvecklingsmöjligheter och eventuellt medverka i utvecklingsprojekt.

Säker diagnostik

 • Stödja och handleda vid tolkning av avvikelser i kvalitet och avvikande analys- och undersökningsresultat.
 • Identifiera risker för patientsäkerhet, till exempel vid provtagning, hantering av prover och patientinformation.
 • Bidra vid utveckling av riktlinjer och rutiner gällande dokumentation och spårbarhet.
 • Identifiera och rapportera risker i den fysiska arbetsmiljön.

Informatik

 • Bidra till förbättringsarbete inom informations- och kommunikationssystem.

Kompetensutveckling och utbildning

Du upprätthåller och fördjupar din egen kompetens genom att kontinuerligt delta i interna och externa utbildningar enligt överenskommelse med din närmaste chef. Du fördjupar din egen kompetens i handledning och förbättringsarbete

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du besitter en mycket bred och/eller fördjupad kompetens som innebär att du har särskilda, samordnande eller arbetsledande uppdrag. Du handleder och utbildar internt och eventuellt externt. Du har ett eller flera större ansvarsområden inom vilka du initierar och driver förbättringsarbete, kvalitetsarbete eller utvecklingsprojekt.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Evidensbaserad diagnostik

 • Tillämpa en mycket bred och/eller fördjupad evidens- baserad kompetens inom ämnesområdet som möjliggör Självständigt hantera och analysera komplexa frågeställningar/situationer relaterade till metoder/tekniker.
 • Följa utvecklingen inom relevanta diagnostikområden.
 • Initiera och driva förbättringsarbete kring instrument inom arbetsplatsen.

Samverkan i team

 • Utveckla teamarbetet inom ansvarsområdet och/eller ansvara för samordning eller arbetsledning.
 • Utbilda kollegor och studenter internt och eventuellt externt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Driva systematiskt förbättringsarbete.
 • Genomföra omvärldsbevakning och inhämta ny kunskap inom ansvarsområdet.
 • Initiera och genomföra utvecklingsprojekt.
 • Delta i forskningsprojekt om tillämpligt.

Säker diagnostik

 • Kritiskt granska, återkoppla och identifiera förbättrings­ arbete avseende avvikelser i kvalitet och avvikande analys- och undersökningsresultat utifrån avvikelserapporter.
 • Ansvara för framtagning och uppdatering av dokument gällande riktlinjer och rutiner i kvalitetslednings- systemet där det är möjligt.

Informatik

 • Initiera förbättringsarbete inom informations- och kommunikationssystem i det egna området.
 • Vara delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbete inom laboratoriedatainformationssystem LIS.
 • Bidra vid framtagning av informationsmaterial till patient eller kund.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar och fördjupar din kompetens genom kurser, till exempel på högskola/universitet, och handledning enligt överenskommelse med din närmaste chef.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du har uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-5.

Du har väsentliga övergripande verksamhetsstödjande ansvarsområden eller besitter en för verksamheten unik kompetens. Du handleder och utbildar internt och externt. Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att initiera och leda förbättringsarbete, kvalitetsarbete eller utvecklingsprojekt.

Formell kompetens

Legitimerad biomedicinsk analytiker med magister- eller masterexamen

Alternativt:

Legitimerad biomedicinsk analytiker med motsvarande kompetens och med kompletterande utbildning/fortbildning som är definierad av verksamheten

Samt:

Pedagogisk- och/eller handledarutbildning på högskolenivå

Evidensbaserad diagnostik

 • Systematiskt söka, kritiskt värdera, sammanställa och förmedla vetenskaplig litteratur.
 • Initiera och leda det evidensbaserade arbetet inom definierat verksamhetsområde samt ha unika fördjupade kunskaper kring utvecklingen inom specialitén.

Samverkan i team

 • Leda och koordinera samarbetet i det interprofessionella teamet utifrån det laborativa perspektivet.
 • Utbilda internt och externt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, dokumentera och utvärdera systematiskt förbättringsarbete inom ett definierat ansvarsområde.
 • Analysera och implementera ny kunskap inom definierat ansvarsområde.
 • Leda utvecklingsarbete på ett övergripande plan.

Säker diagnostik

 • Leda och samordna (identifiera) förbättringsarbete avseende avvikelser i kvalitet och avvikande analys- och undersökningsresultat.
 • Leda och samordna det förebyggande arbetet med risker för patientsäkerhet.
 • Ansvara för uppdatering av riktlinjer och rutiner gällande dokumentation och spårbarhet inom det egna området.

Informatik

 • Leda förbättringsarbete inom informations- och kommunikationssystem i det egna området.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan delta i nationell och internationell utveckling och forskning inom definierat ansvarsområde och uppdrag, till exempel vid seminarier och konferenser.

Steg 6

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en tjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänster inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du bedriver forskning eller utveckling som bidrar till att förbättra verksamheten. Du ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, utbildning och forskning. Du är huvudhandledare för examensarbeten.

Formell kompetens

Biomedicinsk analytiker med doktorsexamen

Samt:

 • pedagogisk- och/eller handledarutbildning på högskolenivå
 • utbildnings- och handledarmeriter
 • kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • klinisk relevant erfarenhet (minst 7 år)

Evidensbaserad diagnostik

 • Leda utveckling och implementering av metoder och processer utifrån evidensbaserade kunskapsunderlag, metodutveckling och forskning inom definierat ansvarsområde.
 • Systematiskt söka, kritiskt värdera, sammanställa och förmedla vetenskaplig litteratur.

Samverkan i team

 • Agera länk samt leda/driva och koordinera samarbeten mellan vård, forskning och utbildning.
 • Handleda examensarbeten

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, dokumentera och utvärdera systematiskt förbättringsarbete.
 • Följa den vetenskapliga utvecklingen inom området.
 • Leda utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig
 • Kan leda forskningsprojekt.

Säker diagnostik

 • Utifrån avvikelserapporter identifiera forsknings­områden.
 • Initiera och driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Informatik

 • Driva utvecklingen av informations- och kommunikationssystem inom det egna området.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom din tjänst. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/ utbildningar på avancerad nivå utifrån överenskommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

 • Senast granskad: 7 februari 2024