Psykolog

Som psykolog inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från PTP-psykolog till specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.  

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för psykolog

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Inlärningsfas där utrymme finns för utveckling av profession och kompetens. Du utför kliniskt psykologiskt arbete under handledning. Du tillämpar psykologisk kunskap i klinisk miljö. Färdigheter som är specifika för psykolog på arbetsplatsen tränas och utvecklas med stöd av din PTP­-handledare och kollegor. Du introduceras i verksamhetens uppdrag och värdegrund samt deltar i regionalt och lokalt PTP­-program.

Formell kompetens

PTP-psykolog med godkänd psykologexamen

Evidensbaserad vård

 • Inhämta kunskap om evidensbaserade metoder av relevans för kliniskt arbete, till exempel vårdprogram/vårdprocesskartor.
 • Känna till och under handledning tillämpa evidensbaserade metoder för psykologisk bedömning, utredning och behandling.

Personcentrerad vård

 • Under handledning utföra psykologisk bedömning, utredning och behandling i partnerskap med patient och närstående. Uppmärksamma patientens egna behov och förväntningar.
 • Under handledning samverka med patient och närstående för att främja delaktighet i vården.
 • Under handledning främja patientens och närståendes egna resurser.
 • Under handledning utveckla egen förmåga att planera och prioritera psykologiska insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens uppdrag.
 • Identifiera hur attityder och värderingar kan påverka bemötande och psykologiskt arbete. Kunna tillämpa lagar, förordningar och verksamhetens principer angående jämlik vård för alla avseende diskriminering inom vården.

Samverkan i team

 • Medverka till gott samarbete och öppen dialog med psykologer, andra yrkesgrupper, vårdtagare och närstående i det interprofessionella teamet på enheten.
 • Träna på att synliggöra det psykologiska perspektivet i teamarbetet. Utveckla förståelse av den egna rollen och avgränsningar mot andra yrkesgrupper.
 • Känna till verksamhetens principer för bemötande inom teamet och därmed minska risker för diskriminering.
 • Tillämpa verksamhetens riktlinjer, vårdprogram/ vårdprocesskartor i teamet.
 • Föreläsa på enheten utifrån din kompetens där det är relevant.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Känna till verksamhetens kvalitetsarbeten som till exempel arbetssätt, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
 • Under handledning tillämpa verksamhetens rutiner för utvärdering av insatser.
 • Uppmärksamma patienters och närståendes del i förbättringsarbete.

Säker vård

 • Under handledning avgöra behov av och genomföra avvikelserapportering.
 • Under handledning utföra psykologiskt arbete utifrån riktlinjer och rutiner för att undvika risk för vårdskada samt lära sig identifiera och hantera risker för hälsa, miljö och arbetsmiljö.
 • Träna och tillämpa gällande rutiner för hot- och våldsprevention.
 • Delta i enhetens teamarbete för god och säker vård.

Informatik

 • Under handledning tillämpa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation samt träna på dokumentation.
 • Inhämta kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi och tillämpa dessa.
 • Utveckla förmågan att kommunicera strukturerat för att förmedla information exempelvis vid behandlingskonferenser, ronder och handledning.
 • Utveckla och träna förmågan att sammanställa och framföra relevant information till patienter, närstående samt professionellt nätverk.

Kompetensutveckling och utbildning

Din tjänstgöringsplan, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, upprättas i samråd med din PTP­-handledare och närmaste chef. Du deltar i regionala och lokala PTP-­program om så finns och får PTP­-handledning av psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet efter legitimation. Du genomgår introduktionsprogram och utbildningar som är obligatoriska och/eller relevanta. Du har möjlighet att delta i verksamhetens metod­ handledning.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du utför kliniskt psykologiskt arbete självständigt och utvecklar och fördjupar dina kunskaper och erfarenheter. Komplexa ärenden hanterar du med stöd av kollegor. Du är aktiv i förbättringsarbete på din arbetsplats. Du börjar utveckla en konsultativ och stödjande funktion till kollegor. Du kan handleda psykologstudenter enligt krav från gällande lärosäten.

Formell kompetens

Legitimerad psykolog

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa evidensbaserade metoder för psykologisk bedömning, utredning och behandling, med metodhandledning vid behov.
 • Vara uppdaterad inom utveckling och forskning kring verksamhetens kunskapsområde.

Personcentrerad vård

 • Självständigt utföra psykologisk bedömning, utredning och behandling i partnerskap med patient och närstående. Komplexa ärenden hanteras med stöd av kollegor.
 • Samverka med patient och närstående för att främja delaktighet i vården.
 • Främja patientens och närståendes egna resurser.
 • Arbeta för att motverka diskriminering inom vården genom att uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka bemötande och psykologiskt arbete.

Samverkan i team

 • Främja gott samarbete och öppen dialog med psykologer, andra yrkesgrupper, vårdtagare och närstående i det interprofessionella teamet på enheten.
 • Bidra till att det psykologiska perspektivet synliggörs i teamarbetet. Verka för det interprofessionella samarbetet.
 • Bidra till att verksamhetens riktlinjer, vårdprogram/ vårdprocesskartor åtföljs i teamet.
 • Handleda psykologstudent och andra professioner där det är relevant.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i verksamhetens kvalitetsarbeten som till exempel pågående förbättringsarbeten, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.
 • Tillämpa för verksamheten relevanta och tillförlitliga instrument för utvärdering av behandlingsarbete.
 • Aktivt involvera patienter och närstående i förbättringsarbete.

Säker vård

 • Använda avvikelserapportering för att identifiera risker och föreslå förbättringsområden.
 • Utföra psykologiskt arbete utifrån riktlinjer och rutiner för att undvika risk för vårdskada. Upprätthålla kunskap om risker för hälsa, miljö och arbetsmiljö.
 • Medverka aktivt i teamarbetet med att lyfta ett psykologiskt perspektiv för att säkerhetsställa god och säker vård.

Informatik

 • Självständigt tillämpa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation.
 • Tillämpa relevant informations- och kommunikationsteknologi.
 • Fördjupa förmågan att kommunicera strukturerat för att förmedla information exempelvis vid behandlingskonferenser, ronder och handledning.

Kompetensutveckling och utbildning

En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas med närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du genomgår för verksamheten obligatoriska och relevanta utbildningar. Du deltar i verksamhetens metodhandledning och har möjlighet till professionsstöd och eller mentorskap av psykologkollega i lägst nivå 3. Vid behov kan du gå en pedagogisk handledarutbildning 7,5 högskolepoäng.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du fortsätter att utföra kliniskt psykologiskt arbete, fortsätter att utveckla och fördjupa din kompetens. Komplexa ärenden hanterar du mer självständigt. Du är aktiv i och kan initiera och delta i förbättrings­ arbete på din arbetsplats. Du fortsätter att utveckla en konsultativ och stödjande funktion till kollegor. Du kan ha uppdrag på den egna arbetsplatsen eller verksamheten. Du kan ha eller utveckla spets­ kompetens inom ett särskilt område. Du kan handleda PTP­-psykolog utifrån Socialstyrelsens föreskrifter.

Formell kompetens

Legitimerad psykolog

Samt:

Klinisk erfarenhet efter PTP (minst 3 år)

Evidensbaserad vård

 • Bidra till att evidensbaserade metoder och kunskaper av klinisk relevans används på enheten.
 • Ha god kunskap inom utveckling och forskning relevant för verksamheten.

Personcentrerad vård

 • Självständigt utföra psykologisk bedömning, utredning och behandling i partnerskap med patient och närstående. Komplexa ärenden hanteras självständigt.
 • Ge stöd och intern konsultation i arbetet med patientens och närståendes delaktighet och självbestämmande i vård och psykologisk behandling, där det är relevant.
 • Ge stöd och intern konsultation i att planera och prioritera insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens uppdrag där det är relevant.

Samverkan i team

 • Medverka till utbildning på enheten utifrån din kompetens där det är relevant.
 • Ge stöd, intern konsultation och handledning till psykologkollega eller andra professioner.
 • Handleda PTP-psykolog. Ge professionsstöd eller vara mentor där det är relevant.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till verksamhetens utvecklings-, förbättrings- och kvalitetsarbete.

Säker vård

 • Bidra med ett psykologiskt perspektiv vid tillämpning av rutiner, riktlinjer och vårdprogram för att undvika risk för vårdskada.

Informatik

 • Stödja psykologkollegor i arbete med dokumentation enligt riktlinjer och rutiner. Tillämpa relevant informations- och kommunikationsteknologi.
 • Medverka vid uppdatering av patientinformation samt stärka strukturer för informationsöverföring till patienten och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas med närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du kan påbörja metodinriktad utbildning/fortbildning, specialistutbildning, psykoterapeututbildning eller forskarutbildning. Du deltar i verksamhetens metodhandledning. Vid behov kan du gå ett regionalt PTP­-handledarprogram. Du har möjlighet till mentorskap av mer erfaren psykologkollega i lägst Steg 3.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du utför kliniskt psykologiskt arbete på en mer avancerad nivå. Inom ditt specifika expertområde kan du ha ett fördjupat kliniskt ansvar, såsom kvalitetssäkring, utvärdering, metodutveckling eller implementering. Du kan ha en konsultativ roll inom ditt specifika expertområde. Du kan handleda och utbilda i specifika metoder.

Formell kompetens

Specialistpsykolog eller legitimerad psykoterapeut

Evidensbaserad vård

 • Synliggöra och delta aktivt i att evidensbaserade metoder och kunskaper av klinisk relevans används på enheten.
 • Uppmärksamma och delta aktivt i utveckling av vård och vårdprocesser utifrån evidensbaserade psykologiska metoder.
 • Vara uppdaterad inom metodutveckling och forskning inom ditt specifika expertområde.

Personcentrerad vård

 • Självständigt utföra kvalificerad psykologisk bedömning, utredning och behandling i partnerskap med patient och närstående vid komplexa ärenden.
 • Stödja och handleda kollegor i arbetet med patientens och närståendes delaktighet och självbestämmande i vård och psykologisk behandling.
 • Stödja och handleda kollegor i att planera och prioritera insatser utifrån patientens och närståendes behov samt utifrån verksamhetens uppdrag.
 • Främja arbete som motverkar diskriminering inom vården, sprida kunskap om verksamhetens värdegrund och principer.

Samverkan i team

 • Ta ansvar för att det psykologiska perspektivet synliggörs i teamarbetet och för det interprofessionella samarbeten.
 • Ta ansvar för att verksamhetens riktlinjer, vårdprogram/vårdprocesskartor åtföljs i teamet, där det är relevant.
 • Ansvara för kompetensutveckling på enheten inom eget expertområde, där det är relevant.
 • Ansvara för specialistkollegium eller ge psykoterapihandledning (om du har handledarutbildning), där det är relevant.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera och hålla i metodutvecklings- och förbättringsarbete.
 • Ansvara för utvärdering och dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete samt projekt inom verksamheten där det är relevant.

Säker vård

 • Utveckla/uppdatera rutiner, riktlinjer och vårdprogram utifrån psykologiskt perspektiv för att undvika risk för vårdskada, där det är relevant.

Informatik

 • Bidra till struktur för informationsöverföring exempelvis vid behandlingskonferenser och ronder samt handledning.
 • Medverka vid uppdatering av patientinformation samt stärka strukturer för informationsöverföring till patienten och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas med närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du uppdaterar och fördjupar dina kunskaper inom expertområdet utifrån verksamhetens behov. Du kan genomgå kurser/utbildningar på specialist­/ avancerad nivå och vid behov gå projekt­ eller process­ ledarutbildning. Du deltar i professionella nätverk.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en tjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett självständigt och fördjupat kliniskt ansvar inom ditt specifika expertområde. Du ansvarar för exempelvis kvalitetssäkring, utvärdering, handledning, metodutveckling eller implementering inom ditt uppdrag. Du har ett utbildnings­ och handledningsansvar inom ditt specifika område internt och/ eller externt.

Formell kompetens

Specialistpsykolog eller legitimerad psykoterapeut

Evidensbaserad vård

 • Utveckla metoder, rutiner och riktlinjer som underlättar psykologiskt arbete på arbetsplatsen med hänsyn till patientens behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Leda arbete med utveckling av metoder för god kommunikation med patienter, närstående och professionellt nätverk, där det är relevant.

Personcentrerad vård

 • Utveckla metoder, rutiner och riktlinjer som underlättar psykologiskt arbete på arbetsplatsen med hänsyn till patientens behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Leda arbete med utveckling av metoder för god kommunikation med patienter, närstående och professionellt nätverk, där det är relevant.

Samverkan i team

 • Främja strukturer för interprofessionellt samarbete.
 • Ta uppdrag gällande second opinion, där det är relevant.
 • Ta handledaruppdrag. Vara verksam som ”senior advisor” i komplexa frågor till kollegor, där det är relevant.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda utvärderings- och förbättringsarbete, samt utveckling av lokala kvalitetsindikatorer.
 • Bidra till att skapa nätverk mellan verksamheter regionalt och/eller nationellt.
 • Kommunicera kvalitetsarbete nationellt.

Säker vård

 • Sakkunnig i avvikelserapportering, händelseanalyser, journalgranskning och kvalitetsindikatorer.
 • Inom ditt expertområde utveckla/uppdatera rutiner, riktlinjer och vårdprocessarbete på enheten för att undvika risk för vårdskada.
 • Inom ditt expertområde utarbeta och uppdatera rutiner och riktlinjer utifrån avvikelserapportering, risk- och händelseanalyser inom verksamheten.

Informatik

 • Vara del av utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom uppdraget.
 • Medverka till metodutveckling och implementering av nya digitala kommunikationssystem som är kopplade till psykologisk behandling.

Kompetensutveckling och utbildning

Du vidmakthåller din kompetens genom att gå kurser/ utbildningar på avancerad nivå utifrån verksamhetens behov. Du kan delta i nationell och internationell utveckling inom ditt specialistområde/uppdrag, till exempel seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Steg 6

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla det kliniska arbetet. Du har övergripande ansvar för kvalitetssäkring, utvärdering, handledning, metodutveckling och implementering inom ditt område/uppdrag.

Formell kompetens

Specialistpsykolog

Evidensbaserad vård

 • Verka för att patienternas delaktighet i psykologisk bedömning, utredning och behandling säkerställs inom verksamheten, där det är relevant.
 • Ha övergripande ansvar för metoder och uppdatering av rutiner för samverkansarbete utifrån patienters behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Verka för att kunskap om diskriminering, värdegrund och principer sprids inom verksamheten.

Personcentrerad vård

 • Verka för att patienternas delaktighet i psykologisk bedömning, utredning och behandling säkerställs inom verksamheten, där det är relevant.
 • Ha övergripande ansvar för metoder och uppdatering av rutiner för samverkansarbete utifrån patienters behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Verka för att kunskap om diskriminering, värdegrund och principer sprids inom verksamheten.

Samverkan i team

 • Verka för interprofessionellt samarbete på verksamhetsnivå.
 • Driva frågor som rör kompetensutveckling för professionen.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Verka för ökad kunskapsspridning av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Utveckla systematiska förbättringsmetoder och modeller som är relevanta för verksamheten.
 • Ansvara för att patienter, patientorganisationer och/ eller referensgrupper involveras i förbättringsarbeten.
 • Kommunicera kvalitetsarbete nationellt och internationellt.

Säker vård

 • Initiera och driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som till exempel journalgranskning och uppföljning av kvalitetsindikatorer.

Informatik

 • Initiera och delta i utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Leda implementering av metoder för utveckling av informations- och kommunikationsteknologi för patientsäker kommunikation inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du kan gå kurser och utbildning kopplad till ditt ansvar inom tjänsten.

Steg 7

Doktorstjänst

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en tjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har övergripande ansvar för att leda och utveckla det kliniska arbetet utifrån ett forsknings­ perspektiv. Du ansvarar för utvecklings­ och forskningsarbete. Du stärker interaktionen mellan vård, forskning och utbildning inom ditt område. Du har en konsultativ roll och bidrar med ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten. Du handleder och stödjer kollegor i forskningsprojekt.

Formell kompetens

Legitimerad psykolog med doktorsexamen

Evidensbaserad vård

 • Kvalitetssäkra att psykologiskt arbete i verksamheten tar hänsyn till patienters och närståendes behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Kvalitetssäkra och utvärdera metoder för god kommunikation med patienter, närstående och professionellt nätverk, där det är relevant. Utvärdera och kvalitetssäkra samverkansarbete.

Personcentrerad vård

 • Kvalitetssäkra att psykologiskt arbete i verksamheten tar hänsyn till patienters och närståendes behov och förväntningar, där det är relevant.
 • Kvalitetssäkra och utvärdera metoder för god kommunikation med patienter, närstående och professionellt nätverk, där det är relevant. Kunna utvärdera och kvalitetssäkra

Samverkan i team

 • Stödja/initiera projekt gällande samarbete i team mellan professioner, patient och närstående.
 • Ta uppdrag att handleda psykologer under forskar- och specialistutbildning.
 • Verka för kliniskt samarbete med universitet/högskola.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Utvärdera och vara delaktig i utformning av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Ansvara för och leda utvecklings-, forsknings-, och kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.
 • Leda uppbyggande av forsknings- och utvecklingsprogram med ökad patientmedverkan.
 • Initiera och driva nätverk internationellt.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten nationellt och internationellt.

Säker vård

 • Utveckla metodik för kvalitetssäkring inom verksamheten för att upprätthålla hög patientsäkerhet.
 • Kvalitetssäkra och utvärdera verksamhetens arbete med rutiner, riktlinjer och vårdprogram för att undvika risk för vårdskada, där det är relevant.

Informatik

 • Kvalitetssäkra och utvärdera riktlinjer och rutiner för informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Driva utveckling av informations- och kommunikationsteknologi över verksamhetens gränser.
 • Kvalitetssäkra och utvärdera enhetens arbete med system för registrering och statistik.
 • Ansvara för implementering av metoder för utveckling av informations- och kommunikationsteknologi.
 • Kvalitetssäkra och utvärdera enhetens arbete med digitala kommunikationssystem.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom din specialisttjänst med klinisk inriktning. Du har möjlighet att bedriva egen forskning som är kopplad till klinisk verksamhet. Du kan gå pedagogisk handledarutbildning.

 • Senast granskad: 8 februari 2024