Fysioterapeuter i klinisk vård

Som fysioterapeut inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från fysioterapeut till specialisttjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för fysioterapeut

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll med stöd av kollegor. Du hanterar vanligt förekommande arbetsuppgifter och delar med dig av dina nya kunskaper och erfarenheter. Du fördjupar din kunskap utifrån yrkesutövning, tar del av forskning och utvecklar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Du stöder studenters lärande i specifika moment.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut.

Evidensbaserad vård

 • Söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Inhämta, reflektera och tillämpa evidensbaserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.
 • Tillämpa relevanta vårdprogram.

Personcentrerad vård

 • Uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka dina insatser. Bidra till att motverka diskriminering genom ett jämlikt och jämställt förhållningsätt.
 • Arbeta personcentrerat utifrån fysioterapiprocessen.
 • Uppmärksamma patientens rätt till självbestämmande.
 • Uppmuntra och stödja delaktighet och självbestämmande i vård och behandling. Processen bidrar till ett ömsesidigt lärande.
 • Använda adekvat bedömningsinstrument utifrån patientens behov.
 • Tillsammans med patient och eventuellt närstående sätta, dokumentera och utvärdera individuella mål.
 • Tillsammans med patient och eventuellt närstående, välja och utvärdera relevanta interventioner utifrån satta mål.

Samverkan i team

 • Inhämta och tillämpa kunskap om övriga professioners roll, funktion och ansvarområde.
 • Eftersträva gott samarbete och dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Utifrån teamets målsättning planera, prioritera och koordinera arbetsterapeutiska interventioner för att säkerställa att patienten får rätt insats i rätt tid.
 • Planera, konsultera och samverka med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Uppmärksamma och tillämpa verksamhetens förbättringsarbeten, kvalitetsindikatorer och eventuella kvalitetsregister.
 • Uppmärksamma systematiska förbättringsmetoder- och modeller relevanta för verksamheten.
 • På individnivå kunna utvärdera utförda åtgärder och avbryta åtgärder som inte är till nytta för patienten.
 • Uppmärksamma och delta i lokalt nätverk.

Säker vård

 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Introduceras i och använda avvikelserapportering.
 • Arbeta utifrån gällande hygienrutiner och förebygga smitta.
 • Hantera medicinskteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Följa och uppdatera dig om arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Inhämta och tillämpa kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi som används inom verksamheten.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation.
 • Träna på dokumentation enligt fysioterapiprocessen och reflektera i dialog med kollegor, mentor eller dokumentationsansvarig.
 • Inhämta kunskap och utveckla din kommunikationsförmåga genom bland annat strukturerad informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå. Handledning under introduktion av kollega i lägst Steg 2.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt samt fortsätter att utveckla dina färdigheter självständigt och i samarbete med kollegor. Du bidrar till utveckling inom ett process- och/eller ansvarsområde. Du introducerar och handleder nyanställda kollegor samt studenter på arbetsplatsen och i det interprofessionella teamet.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut.

Evidensbaserad vård

 • Tillämpa evidensbaserade arbetssätt och metoder samt bidra vid implementering av detta på arbetsplatsen.
 • Bidra vid revidering och utformning av relevanta vårdprogram.

Personcentrerad vård

 • Arbeta aktivt med attityder och värderingar för att motverka diskriminering och verka för ett jämlikt och jämställt förhållningssätt.
 • Självständigt arbeta personcentrerat utifrån fysioterapiprocessen.
 • Medverka i processer som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet i självbestämmande i vård och behandling.
 • Självständigt använda adekvata bedömningsinstrument utifrån patientens behov.

Samverkan i team

 • Arbeta interprofessionellt och introducera nya kollegor i interprofessionell samverkan.
 • Vara uppmärksam på patientens, närståendes, dina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Självständigt utifrån teamets målsättning planera, prioritera och koordinera fysioterapeutiska interventioner för att säkerställa att patienten får rätt insats i rätt tid.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta och bidra i förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Använda systematiska förbättringsmetoder- och modeller som är relevanta för verksamheten.
 • Aktivt delta och bidra vid nätverksträffar.
 • Bidra till att patienter, närstående och anhöriga involveras i förbättringsarbete.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten internt.

Säker vård

 • Förebygga och minimera risker för vårdskada.
 • Självständigt hantera avvikelserapportering.
 • Identifiera risker gällande hygienrutiner och smittförebyggande arbete samt vidta adekvata åtgärder.
 • Självständigt hantera medicinskteknisk utrustning inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Bidra till att utarbeta och uppdatera rutiner, riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.

Informatik

 • Självständigt använda informations- och kommunikationsteknologi i ditt arbete.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår utveckling och utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du får stöd av kollega som befinner sig på lägst Steg 3.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3

Du arbetar självständigt med en fördjupad helhet för patienten samt olika processer och flöden. Du hanterar och analyserar komplexa situationer och ansvarar för process och/eller utvecklingsarbete på din arbetsplats. Du utbildar inom ditt ansvarsområde.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut.

Samt:

Pedagogik eller handledarutbildning på högskolenivå.

Evidensbaserad vård

 • Delansvarig för implementering av evidensbaserade arbetssätt och metoder på högskolenivå.

Personcentrerad vård

 • Ansvara för att tillämpa processer som ökar patienters och närståendes möjlighet till delaktighet i självbestämmande i vård och behandling.
 • Delta vid utvärdering och implementering av bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering.

Samverkan i team

 • Ge stöd till patient, närstående och kollegor vid reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Främja utveckling och utvärdering av teamets arbetssätt.
 • Bidra till utveckling av samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till utvecklingen av förbättringsarbete och lokala  kvalitetsindikatorer.
 • Bidra till att förbättra systematiska förbättringsmetoder och modeller som är relevanta för verksamheten.
 • På gruppnivå kunna utvärdera åtgärder och baserat på utvärderingen bidra till kvalitetsförbättring.
 • Initiera till och ansvara för nätverksträffar.
 • Bidra till att patientorganisationer eller referensgrupper involveras i förbättringsarbete.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten externt.

Säker vård

 • Fortlöpande undersöka, analysera och åtgärda patientsäkerhetsrisker.
 • Kritiskt granska, återkoppla och initiera åtgärder utifrån avvikelserapporter, risk- och händelseanalyser inom verksamheten.
 • Utbilda i medicinteknisk utrustning utifrån gällande författningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Utbilda i ergonomiska arbetssätt som kan förebygga risker för patienter och medarbetare.
 • Initiera uppdatering av riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.

Informatik

 • Bidra i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi inom ditt ansvarsområde.
 • Bidra i kvalitetsarbete gällande dokumentation enligt fysioterapiprocessen.
 • Bidra i kvalitetsarbete för patientsäker kommunikation inom ansvarsområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar och fördjupar din kompetens genom kurser, till exempel på högskola eller universitet efter överenskommelse med din närmaste chef med hänsyn till verksamhetens behov av kompetens. Du får stöd av kollega som befinner sig på lägst Steg 4.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har ett fördjupat ansvar, initierar, leder och utvecklar processer och/eller ansvarsområden inom yrket. Du utbildar inom det specifika process- och/eller ansvarsområdet.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut med magister, masterexamen eller motsvarande.

Samt:

Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år).

Evidensbaserad vård

 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för implementering och utvärdering av evidensbaserade arbetssätt och metoder på arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Delta vid utveckling och implementering av bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering.
 • Utveckla rutiner och arbetsmetoder för att säkerställa att individuella mål tillämpas.
 • Delta vid framtagning av rutiner och metoder för hur patienten ska bli delaktig vid val och utvärdering av relevanta metoder.

Samverkan i team

 • Leda interprofessionell samverkan.
 • Leda utveckling av samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda förbättringsarbete och utveckling av lokala kvalitetsindikatorer.
 • På gruppnivå kunna utvärdera åtgärder och baserat på utvärderingen leda kvalitetsförbättringsarbete.
 • Utveckla utformning av nätverk.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten nationellt.

Säker vård

 • Delta i övergripande förebyggande patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.
 • Utarbeta och uppdatera rutiner och riktlinjer utifrån avvikelserapportering, risk- och händelseanalyser inom ditt verksamhetsområde.
 • Ansvara för utveckling, anpassning och implementering av ergonomiska arbetssätt.
 • Leda uppdatering av riktlinjer och checklistor på arbetsplatsen.

Informatik

 • Initiera och delta i utveckling av informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Initiera och delta i kvalitetsarbete gällande dokumentation enligt fysioterapiprocessen.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt område genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du har möjlighet till intern mentor. Du deltar och bidrar vid datainsamling till utveckling och/eller forskning.

Steg 5

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar att initiera, leda och utveckla processer och/ eller ansvarsområden inom yrket. Du har ett övergripande utbildningsansvar inom ansvarsområdet. Du handleder kollegor under specialistutbildning samt projekt- och utvecklingsarbeten.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut med specialistexamen.

Samt:

 • Klinisk relevant erfarenhet (minst 5 år).
 • Utbildnings- och/eller handledarmeriter.
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten.

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för att systematiskt och kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Ansvara för implementering och utvärdering av evidensbaserade arbetssätt och metoder inom verksamhetsområdet.
 • Ansvara för revidering och utformning av relevanta vårdprogram.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av processer inom verksamheten som ökar patienters och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Identifiera behov av och utvärdera bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering. Ansvara för implementeringsprocessen av bedömningsinstrument som bidrar till personcentrering och är relevanta för verksamheten.

Samverkan i team

 • Utveckla interprofessionell samverkan.
 • Utifrån evidens om teamarbete ansvara för undervisning och handledning i teamets arbetssätt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Verka för ökad kunskapsspridning av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Utveckla systematiska förbättringsmetoder och modeller som är relevanta för verksamheten.
 • Initiera och driva nätverk nationellt.
 • Ansvara för att patienter, patientorganisationer och/ eller referensgrupper involveras i förbättringsarbeten.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten nationellt och internationellt.

Säker vård

 • Driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som till exempel journalgranskning och uppföljning av kvalitetsindikatorer.
 • Leda arbete med risk- och händelseanalyser.
 • Ansvara för att relevant medicinteknisk utrustning implementeras i verksamhetsområdet.
 • Utveckla och implementera föreskrifter och riktlinjer inom verksamhetsområdet.

Informatik

 • Utveckla och implementera informations- och kommunikationsteknologi inom verksamheten.
 • Utveckla och implementera kvalitetsarbete gällande dokumentation enligt fysioterapiprocessen.
 • Utveckla och implementera patientsäker kommunikation inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt området genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du har möjlighet till mentor. Du går kurser och utbildning kopplat till ditt ansvar inom specialisttjänsten.

Steg 6

Specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Specialisttjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att specialisttjänsterna inte finns i alla verksamheter.

Du ansvarar för att stärka interaktionen mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning inom yrkesområdet. Du ansvarar för utvecklings- och forskningsarbete. Du handleder kollegor under magister-, master- och doktorandstudier.

Formell kompetens

Legitimerad fysioterapeut med doktorsexamen.

Samt:

 • Klinisk erfarenhet (minst 8 år).
 • Utbildnings- och handledarmeriter.
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten.

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling och utvärdering av evidensbaserade arbetssätt och metoder inom verksamhetsområdet.
 • Delta i arbete med nationella riktlinjer och vårdprogram.

Personcentrerad vård

 • Omvärldsbevaka och utveckla metoder kring patientens delaktighet i vården.

Samverkan i team

 • Driva och implementera utveckling av samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Utvärdera och vara delaktig i utformning av förbättringsarbeten och kvalitetsindikatorer.
 • Ansvara för och leda förbättringsarbete, utvecklings-, forsknings-, och kvalitetsarbete på verksamhetsnivå.
 • Initiera och driva nätverk internationellt.
 • Leda uppbyggande av forsknings- och utvecklingsprogram med ökad patientmedverkan.
 • Kommunicera kvalitetsarbeten internationellt.

Säker vård

 • Initiera och driva övergripande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Informatik

 • Driva utveckling av informations- och kommunikationsteknologi över verksamhetens gränser.
 • Leda och ansvara för kvalitetsarbete för patientsäker kommunikation inom verksamheten.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och/eller internationell utveckling och forskning inom ditt område genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser. Du har möjlighet till mentor. Du går kurser och utbildning kopplad till ditt ansvar inom specialisttjänsten.

 • Senast granskad: 8 februari 2024