Sjukhusfysiker i klinisk vård

Som sjukhusfysiker inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sex steg som beskriver möjlig utveckling från ny sjukhusfysiker till specialist. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för sjukhusfysiker

Här har vi samlat alla steg.

Steg 1

Du utvecklas mot självständighet i din yrkesroll. Du tränar och utvecklar färdigheter som är specifika för arbetsplatsen med stöd av kollegor och tillämpar ämneskunskap i klinisk miljö. Du löser problem utifrån en teoretisk kunskapsram.

Formell kompetens

Legitimerad sjukhusfysiker

Evidensbaserad vård

 • Introduceras i ett vetenskapligt syn­ och förhållningssätt inom arbetsgruppens kliniska arbete.
 • Ta del av och med stöd tillämpa evidensbaserad kunskap från omvärldsbevakning, exempelvis litteratur, inom sjukhusfysik och/eller specialistområdet.
 • Orientera sig i hur verksamheten arbetar med optimering och validering av arbetssätt.

Personcentrerad vård

 • Bemöta patienter och närstående, där det är tillämpligt, på ett respektfullt och empatiskt sätt.

Samverkan i team

 • Introduceras i utvecklingsprojekt inom verksamheten/ specialistområdet.
 • Träna och utveckla sin kommunikation, såväl skriftlig som muntlig utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Ta del av grundläggande pedagogisk introduktion och förstå sin roll i handledning och utbildning inom verksamheten.
 • Inhämta och tillämpa kunskap om andra yrkesgruppers roller, funktioner och ansvarområden.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Introduceras i verksamhetens kvalitets­ och förbätt­ ringsarbeten och delta i förbättringsarbeten inom verksamhet/specialistområde.

Säker vård

 • Inhämta kunskap om risk­ och konsekvensbedöm­ ningar under handledning av kollegor.
 • Inhämta kunskap och få överblick i hur myndighets­ krav, lagar och föreskrifter, lokalt ledningssystem och riktlinjer och hälso­ och sjukvårdens organisation, styr­ ning och regelverk tillämpas inom verksamheten och specialistområdet.
 • Introduceras i hur verksamheten arbetar med patient­ och personalsäkerhet samt säkerhet för allmänhet och miljö.

Informatik

 • Inhämta kunskaper inom informations­ och kommuni­kationsverktyg och tillämpa dessa kunskaper inom verksamheten/specialistområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierar på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du arbetar självständigt samt fortsätter utveckla dina färdigheter på arbetsplatsen i samarbete med erfarna kollegor. Du löser problem utifrån teoretisk grund och från erfarenhet. Du väger teori mot praktik och kombinerar dessa till ett vidare perspektiv. Du medverkar i utvecklings- och/eller forskningsarbete inom verksamheten. Du deltar i introduktion av nyanställda kollegor, och i handledning av studenter där så är tillämpbart.

Formell kompetens

Legitimerad sjukhusfysiker

Evidensbaserad vård

 • Besitta ett vetenskapligt syn­ och förhållningsätt inom specialistområdet/verksamheten. Kan identifiera problem och utföra åtgärder utifrån Ansvara för bedömningar och prioriteringar. Delta och ta initiativ till utvecklingsarbete.
 • Självständigt tillämpa evidensbaserad kunskap inom sjukhusfysik och/eller specialistområdet, utifrån omvärldsbevakning.
 • Besitta grundläggande kunskap om optimering och validering av arbetssätt inom verksamheten/specialist­ området samt kan tillämpa kunskapen i relevant arbetssituation.

Personcentrerad vård

 • Bemöta patienter och närstående, där det är tillämpligt, på ett respektfullt och empatiskt sätt samt tillvarata deras kunskaper och erfarenheter.

Samverkan i team

 • Delta i utvecklingsprojekt inom verksamheten/ specialistområdet.
 • Med stöd visa förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med kollegor och andra yrkesgrupper utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Delta i handledning av kollegor, andra yrkesgrupper eller studenter, där så är tillämpligt. Med stöd av kollega bidra vid framtagning/revidering av utbildning.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till kvalitets­ och förbättringsarbeten inom verksamhet/specialistområde.

Säker vård

 • Delta i risk­ och konsekvensbedömningar. Arbeta proaktivt och självständigt föreslå förbättringsområden gällande strålsäkerhet.
 • Besitta grundläggande kunskap om samt kunna tillämpa myndighetskrav, lagar och föreskrifter, lokalt ledningssystem och riktlinjer. Besitta grundläggande kunskap om hälso­ och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.
 • Besitta grundläggande kunskap om och vara delaktig i arbetet med patient­ och personalsäkerhet samt säker­ het för allmänhet och miljö inom sitt specialistområde/verksamhet.

Informatik

 • Fördjupa den inhämtade kunskapen inom informa­ tions­ och kommunikationsverktyg och tillämpa dessa kunskaper inom verksamheten/specialistområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens och genomgår utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du kan påbörja din utbildning till specialistsjukhusfysiker eller motsvarande.

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du utvecklar dina färdigheter på djupet och/eller bredden. Du har definierade ansvarsområden. Du arbetar självständigt, har ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och kan hantera komplexa situationer. Du introducerar och handleder kollegor, samt studenter där så är tillämpbart.

Formell kompetens

Legitimerad sjukhusfysiker

Evidensbaserad vård

 • Besitta ett vetenskapligt syn­ och förhållningsätt och kan bemästra de flesta situationer genom problemidentifie­ring och utföra åtgärder kunnigt i alla Initiera och genomföra utvecklingsarbete samt följa aktuell forskning inom sitt arbetsområde.
 • Visa förmåga att integrera ny evidensbaserad kunskap från omvärldsbevakning inom sjukhusfysik och/eller specialistområdet i det egna arbetet.
 • Kan utarbeta, implementera, optimera och validera arbetssätt med hjälp av kollegor inom verksamheten/ specialistområdet.

Personcentrerad vård

 • Bemöta patienter och närstående, där det är tillämpligt, på ett respektfullt och empatiskt sätt samt bidra vid utveckling av metoder och arbetssätt som främjar personcentrerad vård.

Samverkan i team

 • Utarbeta och genomföra utvecklingsprojekt med hjälp av kollegor inom verksamheten/specialistområdet och multidiciplinära team.
 • Handleda och utbilda kollegor, andra yrkesgrupper och/eller studenter.
 • Planera, konsultera och samverka självständigt med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Genomföra kvalitets­ och förbättringsarbeten inom verksamhet/specialistområdet med stöd av kollegor.

Säker vård

 • Arbeta proaktivt, självständigt och systematiskt med utvärdering gällande risk­ och konsekvensbedömningar. Initiera förbättringsarbete gällande strålsäkerhet baserat på avvikelser.
 • Visa förmåga att självständigt tillämpa kunskaper om patient­ och personalsäkerhet samt säkerhet för allmänhet och miljö.

Informatik

 • Delta i utvecklingen av informations­ och kommunikationsverktyg inom verksamheten/specialistområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du breddar och fördjupar din kompetens efter överens- kommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov. Du kan ansöka om din specialistkompetens.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du har djup och/eller bred kompetens. Du ser lösningar och löser problem utifrån ett helhetsperspektiv. Du initierar och leder självständigt utvecklings- och/eller forskningsarbete inom verksamheten.

Formell kompetens

Specialistsjukhusfysiker eller motsvarande

Evidensbaserad vård

 • Tillämpa ett vetenskapligt syn­ och förhållningssätt och kan bemästra komplexa situationer genom problem­ identifiering och utföra åtgärder expertmässigt i alla delar. Utveckla metoder och riktlinjer för specifik ämnes­kompetens på vetenskapliga grunder.
 • Tillämpa en kontinuerlig omvärldsbevakning av utveck­ lingen inom sjukhusfysik och/eller specialistområdet. Synliggöra och delta aktivt i att evidensbaserade metoder och kunskaper används på arbetsplatsen.
 • På eget initiativ kunna utarbeta, implementera, optimera och validera nya arbetssätt, utgående ifrån verksam­hetens/specialistområdets behov och resurser. Kan handleda kollegor inom kompetensområdet.

Personcentrerad vård

 • Bemöta patienter och närstående, där det är tillämpligt, på ett respektfullt och empatiskt sätt samt initiera och driva utveckling av metoder och arbetssätt som främjar personcentrerad vård.

Samverkan i team

 • Hantera och genomföra stora och komplexa utveck­lingsprojekt.
 • Ha god förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med kollegor och andra yrkesgrupper utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
 • Identifiera behov av och ta fram/revidera utbildning.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera och aktivt bidra till kvalitets­ och förbättrings­arbeten inom verksamhet/specialistområde.

Säker vård

 • Kritiskt granska, återkoppla och identifiera förbätt­ ringsarbete angående strålsäkerhet utifrån avvikelser och identifierade risker.
 • Besitta djupare kunskap om och inneha bred praktisk erfarenhet av tillämpning av myndighetskrav, lagar och föreskrifter, lokalt ledningssystem och riktlinjer och hälso­- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Bidra till utveckling inom området samt handleda kollegor.
 • Besitta djupare kunskap om och inneha bred praktisk erfarenhet av tillämpning gällande patient­ och personalsäkerhet samt säkerhet för allmänhet och miljö. Bidra till utveckling inom området samt handleda kollegor.

Informatik

 • Initiera och aktivt bidra till utvecklingen av infor­mations-­ och kommunikationsverktyg inom verksamheten/specialistområdet.

Kompetensutveckling och utbildning

Du uppdaterar och fördjupar din kompetens utifrån verksamhetens behov och i samråd med din närmaste chef.

Steg 5

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du uppfyller de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-5.

Du initierar och leder fördjupat utvecklings- och/eller forskningsarbete i samarbete med andra utifrån ett helhetsperspektiv. Du kan självständigt hantera mycket komplexa frågeställningar. Du stimulerar vårdgivarens utveckling inom strålsäkerhet. Du deltar när så är möjligt i sjukhusfysikaliskt arbete/ forskning på nationell nivå.

Formell kompetens

Specialistsjukhusfysiker eller motsvarande

Evidensbaserad vård

 • Leda utveckling och implementering av metoder och riktlinjer för specifik ämneskompetens på vetenskapliga grunder.
 • Analysera och ge förslag på strategier utifrån omvärldsbevakning. Driva användandet av evidensbaserade metoder och kunskaper i verksamheten.
 • Leda och stödja arbetet med att utarbeta, implementera, optimera och validera nya arbetssätt, utgående ifrån verksamhetens/specialistområdets behov och resurser.

Samverkan i team

 • Initiera och leda stora och komplexa utvecklingsprojekt.
 • Leda utveckling av verksamheten i samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utveckla och utvärdera kvalitets-­ och förbätt­ringsarbeten inom verksamhet/specialistområde.

Säker vård

 • Initiera och driva utveckling av lokalt ledningssystem och riktlinjer.
 • Initiera och driva utveckling av patient­ och personal­säkerhet samt säkerhet för allmänhet och miljö.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom dina ansvarsområden. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/utbildningar på avancerad nivå utifrån överenskommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

Steg 6

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du uppfyller de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-6

Du har ett fördjupat och/eller övergripande ansvar att självständigt driva och utveckla det kliniska arbetet inom sjukhusfysik. Du driver när så är möjligt sjukhusfysikaliskt arbete/forskning/utbildning på nationell nivå.

Formell kompetens

Specialistsjukhusfysiker eller motsvarande

Samt:

Minst tre kliniska meriteringsområden som definieras av verksamheten

Evidensbaserad vård

 • Vara ambassadör och verka för att ett vetenskapligt syn-­ och förhållningssätt genomsyrar hela verksamheten.
 • Ansvara för att ha helhetssyn och hålla samman strategier utifrån omvärldsbevakning inom verksamheten/sina specialistområden.
 • Ha ett fördjupat ansvar för forskning och/eller utveckling inom verksamheten/specialistområden.

Samverkan i team

 • Identifiera behov av och driva utveckling av verksam­heten i samverkan med andra yrkesgrupper och aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ha helhetssyn som sjukhusfysikalisk expert och hålla samman kvalitets­ och förbättringsarbeten inom verksamhet/specialistområde.

Säker vård

 • Ha helhetssyn ur vårdgivarens perspektiv och kompetens att hålla samman utveckling av lokalt ledningssystem och riktlinjer.
 • Ha helhetssyn som sjukhusfysikalisk expert och kompetens att hålla samman utveckling av patient­ och personalsäkerhet samt säkerhet för allmänhet och miljö.

Kompetensutveckling och utbildning

Du fortsätter att kompetensutvecklas inom dina ansvarsområden. Du upprätthåller din kompetens genom att gå kurser/utbildningar på avancerad nivå utifrån överenskommelse med din närmaste chef och verksamhetens behov.

 • Senast granskad: 8 februari 2024