Sjuksköterskor i klinisk vård

Som sjuksköterska inhämtar du och reflekterar över såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap.

Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från ny sjuksköterska till klinisk specialist­ tjänst. Stegen fungerar som ett ramverk. Verksamheterna utgår från de beslutade stegen med möjlighet att förtydliga stegen för sin verksamhet. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

Kompetensstege för sjuksköterska

Ta del av alla steg här.

Steg 1

Individuell inlärningsfas där du använder och delar med dig av dina nya kunskaper och tidigare erfarenheter. Här tränar och utvecklar du färdigheter som är specifika för sjuksköterskan på arbetsplatsen, med stöd av kollegor, och blir alltmer självständig.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för omvårdnad inom verksamhetsområdet, till exempel Vårdhandboken eller nationella vårdprogram.

Personcentrerad vård

 • Identifiera fysiska, psykiska, existentiella, sociala och kulturella omvårdnadsbehov i relation till olika sjukdomar/tillstånd i partnerskap med patient och närstående.
 • Med stöd av kollegor arbeta utifrån omvårdnads­processen.
 • Med stöd av kollegor främja patientens egna resurser att hantera sin situation och finna vägar till egenvård och hälsofrämjande levnadsvanor.
 • Uppmärksamma patientens och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Med stöd av kollegor samtala med och ge information till patienten och/eller närstående utifrån hens behov och resurser.
 • Identifiera och rapportera diskriminering inom vården. Uppmärksamma hur attityder och värderingar kan påverka omvårdnaden.

Samverkan i team

 • Med stöd av kollega systematiskt initiera, prioritera och leda omvårdnadsarbetet inom det egna teamet, utifrån patienters behov.
 • Medverka till ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professio­nen och andra yrkesgrupper.
 • Vara uppmärksam på patientens och närståendes reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Delta i interprofessionellt teamarbete för att säkerställa patientens vård.
 • Med stöd av kollega planera, konsultera och samverka med andra aktörer internt och externt.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Ta del av och vara följsam till verksamhetens kvalitets­ och förbättringsarbeten som till exempel arbetssätt för kvalitetssäkring, pågående förbättringsarbete, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.

Säker vård

 • Identifiera och hantera risker så att patienten inte drabbas av vårdskada.
 • Introduceras i och tillämpa risk­ och avvikelse­rapportering.
 • Tillämpa farmakologiska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.
 • Arbeta utifrån gällande Vara följsam till gällande handlingsprogram för att förebygga smitta.
 • Med stöd av kollegor hantera medicintekniska produkter inom enheten utifrån gällande författningar och säker­hetsföreskrifter.
 • Med stöd av kollegor hantera och sköta olika typer av sjukvårdstekniska moment, utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Tillämpa kunskaper om mätvärden, undersöknings­resultat och provsvar och vid onormala resultat i samråd med kollegor i teamet vidta lämpliga åtgärder.
 • Tillämpa kunskaper kring ergonomiska arbetssätt och hjälpmedel som kan förebygga risker för patient och medarbetare.
 • Följa arbetsplatsens rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Med stöd av kollega möjliggöra en säker kommunikations­ och informationsöverföring genom hela vård­ processen, framför allt i vårdens övergångar för att samordna vården för patienten.
 • Inhämta kunskaper inom informations­ och kommu­nikationsverktyg och tillämpa dessa kunskaper i omvårdnadsprocessen för att garantera en god och säker vård.
 • Följa gällande riktlinjer och rutiner för dokumentation. Träna på att dokumentera utifrån omvårdnadsprocessen och reflektera i dialog med kollegor/mentor/ dokumentationsansvarig.
 • Utveckla sin kommunikationsförmåga genom bland annat strukturerad rapportering, till exempel SBAR.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomför verksamhetens introduktionsprogram och obligatoriska utbildningar samt andra utbildningar som verksamheten identifierat på denna nivå.

Steg 2

För uppflyttning till Steg 2 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-2.

Du behärskar vården av patienter med sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande på arbets­ platsen. Du fortsätter att utveckla dina färdigheter och arbetar självständigt i samarbete med erfarna kollegor. Du introducerar nyanställda kollegor och deltar i handledning av studenter, där så är möjligt.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska  

Evidensbaserad vård

 • Självständigt tillämpa kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta för vården inom arbetsplatsen.
 •  Vara uppdaterad inom omvårdnadsutveckling och forskning kring verksamhetens kunskapsområde.
 • Reflektera över erfarenhetsbaserad omvårdnad i förhål­lande till evidensbaserad omvårdnad.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och hantera symtom relaterade till sjukdomar/tillstånd och behandling i partnerskap med patient och närstående.
 • Självständigt arbeta utifrån omvårdnadsprocessen.
 • Självständigt främja patientens egna resurser att hantera sin situation och finna vägar till egenvård och hälsofrämjande levnadsvanor.
 • Stödja patientens och närståendes förmåga till delaktig­ het och självbestämmande i vård och behandling.
 • Självständigt samtala med och ge information till patienten och/eller närstående utifrån hens behov och resurser.
 • Motverka diskriminering inom vården genom att upp­märksamma hur attityder och värderingar kan påverka omvårdnaden.

Samverkan i team

 • Självständigt och systematiskt initiera, prioritera och leda omvårdnadsarbetet inom det egna teamet utifrån patienters behov.
 • Vara uppmärksam på patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Uppmärksamma behov av och initiera samverkan i det interprofessionella teamet.
 • Självständigt planera, konsultera och samverka med andra aktörer internt och externt.
 • Delta i handledning av sjuksköterskestudenter på grundutbildningsnivå och introducera nyanställda kollegor.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Delta i verksamhetens kvalitetsarbeten som till exempel pågående förbättringsarbeten, kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister.

Säker vård

 • Förebygga och minimera risker för vårdskada.
 • Använda risk­ och avvikelserapportering för att synlig­ göra risker, tillbud, negativa händelser och förbättrings­områden.
 • Identifiera och rapportera risker gällande hygienrutiner och delta i smittförebyggande arbete.
 • Självständigt hantera medicintekniska produkter inom enheten utifrån gällande författningar och säkerhets­föreskrifter.
 • Självständigt hantera och sköta vanligt förekommande sjukvårdstekniska moment utifrån riktlinjer och rutiner.

Informatik

 • Självständigt möjliggöra en säker kommunikations­ och informationsöverföring genom hela vårdprocessen, framför allt i vårdens övergångar för att samordna vården för patienten.
 • Fördjupa den inhämtade kunskapen inom informa­tions-­ och kommunikationsverktyg och tillämpa den i omvårdnadsprocessen.
 • Självständigt dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och enligt fastställd struktur, termer och begrepp.

Kompetensutveckling och utbildning

Du genomgår utveckling eller utbildning efter överenskommelse med din närmaste chef utifrån verksamhetens behov. Du genomför grundutbildning i handledning – VIL

Steg 3

För uppflyttning till Steg 3 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-3.

Du behärskar vården av patienter med samtliga sjukdomstillstånd förekommande på arbetsplatsen. Du arbetar självständigt, utvecklar och fördjupar dina färdigheter. Du bidrar till utveckling inom verksamheten, samt undervisar och handleder sjuksköterskestudenter och kollegor i det inter­ professionella teamet.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska  

Evidensbaserad vård

 • Bidra till utveckling så att kunskapsunderlag som är evidensbaserade och relevanta används på arbets­ platsen och/eller initierar evidensbaserat utvecklings­arbete.
 • Bidra till att relevant och aktuell omvårdnadsutveckling och forskning används på arbetsplatsen.

Personcentrerad vård

 • Självständigt identifiera och hantera symtom relaterade till komplexa sjukdomar/tillstånd och behandling i partnerskap med patient och närstående.
 • Handleda och stödja kollegor i omvårdnadsprocessen.
 • Bidra till utveckling av rutiner för arbete med hälso­främjande levnadsvanor.
 • Bidra till att arbetsrutiner finns för att stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och själv­bestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Bidra till arbetsrutiner för ett positivt arbetsklimat, gott samarbete och öppen dialog med kollegor inom den egna professionen och andra yrkesgrupper.
 • Delta aktivt i att omhänderta patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Leda och koordinera samarbetet i det interprofessio­ nella teamet inom omvårdnad samt dela med sig av kunskap och lära av andra.
 • Undervisa och handleda sjuksköterskestudenter och nyanställda kollegor i det interprofessionella teamet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Bidra till och initiera utvecklings­, förbättrings­ och kvalitetsarbete i patientvården.
 • Ta initiativ till att patienter och närstående involveras i förbättringsarbete, där så är relevant.

Säker vård

 • Självständigt hantera och sköta både vanliga och mer sällan förekommande sjukvårdstekniska moment utifrån riktlinjer och rutiner.
 • Bidra till att utarbeta/uppdatera rutiner, riktlinjer och checklistor inom arbetsplatsen.

Informatik

 • Vara delaktig i utvecklingen inom informations-­ och kommunikationsverktyg.
 • Medverka vid utformning och uppdatering av patient­information samt rutiner för informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du utvecklar din kompetens genom enstaka kurser på högskola eller universitet efter överenskommelse med din närmaste chef där hänsyn tas till verksamhetens behov av kompetens.

Steg 4

För uppflyttning till Steg 4 krävs att du uppfyllt de reella och formella kompetenskraven som finns beskrivet i Steg 1-4.

Du ser en helhet för patienten och dennes vårdförlopp. Du ansvarar för och/eller leder process­ och omvårdnadsutveckling på din arbetsplats. Du undervisar och handleder, både i det interprofessionella teamet och utanför din egen enhet.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för implementering utifrån evidensbaserat kun­skapsunderlag, omvårdnadsutveckling och forskning.
 • Delta aktivt i utveckling av vården och vårdens processer inom omvårdnad utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Personcentrerad vård

 • Utveckla rutiner för arbete med hälsofrämjande levnadsvanor.
 • Utveckla arbetsrutiner för att stödja patienter och närståendes förmåga till delaktighet och själv­ bestämmande i vård och behandling.

Samverkan i team

 • Vara stöd för verksamhetens team, där sådana finns, och systematiskt initiera, prioritera och leda omvårdnadsarbetet, utifrån patienters behov.
 • Arbeta förebyggande och utveckla goda strukturer för omhändertagande av patientens, närståendes, sina egna och kollegors reaktioner före, under och efter svåra situationer.
 • Undervisa och handleda, både i det interprofessionella teamet och utanför sin egen enhet, till exempel utbilda inom specifika omvårdnadsområden eller som mentor utanför egen enhet.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete och/eller projekt inom vårdkedjan.

Säker vård

 • Initiera uppdatering av rutiner, riktlinjer och checklistor.

Informatik

 • Initiera och bidra till utveckling som stödjer vårdproces­ sen inom informations­- och kommunikationsverktyg.
 • Initiera och bidra till framtagande och uppdatering av patientinformation samt stärka rutiner för informations­överföring till patient och närstående.

Kompetensutveckling och utbildning

Du påbörjar till exempel en magisterutbildning efter överenskommelse med din chef och utifrån verksam­ hetens behov. Du påbörjar exempelvis vårdpedagogisk/handledarutbildning motsvarande 7,5 högskolepoäng.

Steg 5

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 5 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du har även ett utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 5 år)
 • Vårdpedagogik/handledarutbildning (7,5 högskole­ poäng)

Evidensbaserad vård

 • Utveckla vården utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt delta i aktuell vårdforskning där så är möjlig.
 • Tillämpa och utvärdera bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i omvårdnad.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.
 • Delta i evidensbaserad utveckling och utformning av vårdmiljön.
 • Verka för patientmedverkan i vårdens utveckling.

Personcentrerad vård

 • Leda den övergripande utvecklingen inom sitt definie­rade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Fördjupat ansvar för att utveckla metoder för att stödja patienten och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Fördjupat ansvar för att leda utvecklingen av patient­undervisningen inom definierat vårdområde.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Delta i interprofessionellt samarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Fördjupat ansvar för handledning av studenter och kollegor i det kliniska omvårdnadsarbetet.
 • Främja kontinuitet och skapa dialog för gemensamt lärande, till exempel genom att leda team­/omvårdnads­ronder.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Leda, utvärdera och dokumentera systematiskt kvalitetsarbete och projekt inom sitt kliniska vårdområde.
 • Delta i förbättringsarbete för att använda/ implementera och värdera metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Utvärdera vårdprocesser inom sitt definierade vårdområde samt identifiera kunskapsluckor.
 • Stimulera till att patienter och patientorganisationer deltar i förbättringsarbeten och projekt.
 • Vara uppdaterad om kvalitetsregister relevant för omvårdnad och vårduppdraget.
 • Medverka i utvecklingsarbete för en patientfokuserad, kvalitets- och kostnadseffektiv omvårdnad.

Säker vård

 • Leda uppdatering av rutiner och riktlinjer inom det kliniska vårdområdet.
 • Delta i arbetet med risk­ och händelseanalyser.

Informatik

 • Bidra till utveckling av informations-­ och kommunika­tionsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Initiera och leda utveckling av riktlinjer och rutiner för dokumentation och kommunikation inom det kliniska vårdområdet.
 • Leda framtagande och uppdatering av patient­ information samt stärka metoder för säker informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du deltar i nationell och internationell utveckling och forskning inom ditt kliniska vårdområde och uppdrag, till exempel genom deltagande i möten, seminarier, professionsföreningar och konferenser.

Steg 6

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 6 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett fördjupat och övergripande ansvar att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du har även ett övergripande utbildningsansvar inom vårdområdet.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska med masterexamen eller licentiatexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings­ och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Analysera och initiera implementering av aktuell vårdforskning.
 • Ansvara för att systematiskt söka, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur.
 • Aktivt bidra till evidensbaserad utveckling och utform­ning av vårdmiljön.
 • Initiera patientmedverkan i vårdens utveckling.

Personcentrerad vård

 • Driva utvecklingen av personcentrerad vård inom sitt definierade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Fördjupat ansvar att utveckla metoder för patient­undervisningen.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Verka för interprofessionellt samarbete i klinisk verksamhet.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda kollegor i projekt­, förbättrings­ och examens­arbeten.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Driva utveckling av metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister relevant för omvårdnad och vårduppdraget, där så är tillämpligt.
 • Bistå och stimulera medarbetarna inom verksamheten att driva utvecklingsarbete och presentera resultaten av sina genomförda projekt, samt söka bidrag för genom­ förande och presentationer.

Säker vård

 • Utifrån risk- och händelseanalyser identifiera förbätt­rings-­ och forskningsområden.

Informatik

 • Implementera och utvärdera metoder för utveckling av informations­ och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder för säker vård­ och informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du går kurs och utbildning avsedd för utveckling av den kliniska specialisttjänsten. Du genomför forskningsförberedande kurser eller forskarutbildning. Du påbörjar eller fortsätter forskning.

Steg 7

Klinisk specialisttjänst

För uppflyttning till steg 7 krävs det att du söker en klinisk specialisttjänst och uppfyller de reella och formella kraven. Tjänsterna inrättas efter verksamhetens behov. Det innebär att de inte finns i alla verksamheter.

Du har ett strategiskt och övergripande ansvar för att självständigt leda och utveckla vården för definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad. Du stärker interaktionen mellan vård, forskning och utbildning inom omvårdnad. Du bistår vid handledning i vårdutveckling och omvårdnadsforskning.

Formell kompetens

Legitimerad sjuksköterska med doktorsexamen

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 8 år)
 • Kompetens som är definierad av verksamhet för tjänsten
 • Utbildnings­ och/eller handledarmeriter

Evidensbaserad vård

 • Initiera och driva aktuell vårdforskning och utveckling inom omvårdnad.
 • Utveckla och implementera evidensbaserade metoder i relation till vårdprocessen.
 • Leda utveckling av vård-­ och omvårdnadsforsknings­program med patientmedverkan.

Personcentrerad vård

 • Initiera, driva och utvärdera utvecklingen av person­ centrerad vård inom sitt definierade vårdområde i partnerskap med patient och närstående.
 • Initiera forskning relaterad till patientundervisning.

Samverkan i team

 • Aktivt arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Ansvara för implementering och utveckling av inter­ professionellt samarbete samt samarbete mellan klinisk verksamhet och universitet eller högskola.
 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer/ professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården.
 • Handleda kollegor under magister­, master­ och doktorandstudier.

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling

 • Initiera, utveckla och utvärdera systematiskt kvalitets­arbete och projekt.
 • Initiera, utveckla och utvärdera metoder för utvärdering av omvårdnad.
 • Initiera, leda och utveckla förbättringsarbete.
 • Stödja kollegors användning av kvalitetsregister och utveckling av indikatorer relevanta för omvårdnad och vårduppdraget, där så är tillämpligt.
 • Bistå och stimulera medarbetarna inom verksamheten att driva utvecklingsarbete och presentera resultaten av sina genomförda projekt, samt söka bidrag för genom­förande och presentationer.

Säker vård

 • Utifrån risk­ och händelseanalyser initiera och driva förbättringsarbete och forskning.

Informatik

 • Driva utveckling av och identifiera kunskapsluckor inom informations-­ och kommunikationsverktyg inom sitt kliniska vårdområde.
 • Säkerställa användning av evidensbaserade metoder för säker vård­ och informationsöverföring.

Kompetensutveckling och utbildning

Du bedriver egen forskning som är kopplad till verksamheten. Du genomför utbildning för utveckling av den kliniska specialisttjänsten.

 • Senast granskad: 12 februari 2024