Projektmedel för hållbar regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som bidrar till att främja en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Inom Region Stockholms anslag kan projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling finansieras.

Strategiska insatsområden i RUFS 2050

För att beviljas projektmedel ska projektet bidra till att uppfylla en eller flera av de utpekade insatsområden som utgår från målen i RUFS 2050. 

  • Stärka forskning, innovation och smart specialisering 
  • Stärka utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  • Stärka och utveckla export, internationalisering och investeringar
  • Underlätta strategisk kompetensförsörjning 

Prioriterade insatser 2021–2022

Insatserna ska möta identifierade utmaningar och leda till förändring genom omställning och attraktionskraft i spåren av Coronapandemin samt bidra till snabb omstart för regionens näringsliv och till stärkt kompetensförsörjning utifrån hållbarhetsaspekterna.

Under perioden 2021–2022 ska nedanstående typer av insatser särskilt prioriteras

  • Insatser som främjar innovativa lösningar och affärsmodeller inom främst forsknings- och innovationsföretag, besöksnäring och tillverkningsindustrin. 
  • Insatser som bidrar till hållbar omställning och till att öka regionens resiliens och robusthet. 
  • Insatser för omställning av personal för att stärka kompetensförsörjningen, till exempel matchning och validering. 
  • Insatser som stärker utrikes födda och ungdomars ställning på arbetsmarknaden.

Projektansökan

Vi vill gärna läsa din projektidé. Använd blanketterna intresseanmälan 1 och 2 under Bilagor. Skicka intresseanmälningsbilagorna till projektstod.rlk@regionstockholm.se. Bedöms intresseanmälan uppfylla kraven går ansökan vidare i processen.

Vem kan ansöka?

Projektmedel kan sökas av offentliga och privata aktörer som kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.

Det är inte möjligt att få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag och privatpersoner.

Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen. För att se vilka villkor som gäller och för vad du kan söka medel för läs mer under bilagan “Allmänna villkor”.

När kan du ansöka?

Ansökningar sker löpande under året. Det kan även förekomma utlysningar. Från inkommen ansökan är handläggningstiden cirka två månader.

Projektansökan bedöms och prioriteras utifrån tillhörande regelverk. För att ansöka om projektmedel som medfinansiering i ett EU-projekt eller i en utlysning av nationella medel hos till exempel Tillväxtverket, behöver intresseanmälan lämnas in i god tid innan respektive utlysning stänger.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?