Frågor och svar om projektmedel

Här får du information och svar på de vanligaste frågorna som kan hjälpa dig att fylla i din ansökan.

Vem kan ansöka?

Projektmedel kan sökas av offentliga och privata organisationer, till exempel kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar som arbetar för att främja en hållbar regional utveckling i Stockholmsregionen.

Varför har Region Stockholm gått över till fasta utlysningsperioder?

Från och med våren 2023 har Region Stockholm fasta utlysningsperioder för projektstöd. Det gör det enklare att planera för dig som söker  stöd och möjliggör en mer effektiv hantering av oss. Det blir också tydligare vad du kan söka medel för och när du kan vänta dig att få besked.

Hur ofta sker utlysningarna?

Utlysningar av projektstöd sker två gånger om året. 

Hur mycket kan jag söka?

Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen. 

Vad kan jag söka stöd för och inte?

Du kan söka stöd för ett projekt inom de sju utpekade strategiska insatsområdena. Du kan söka för antingen en förstudie eller för ett genomförande projekt. Mer information om våra insatsområden hittar du i vår Ansökansguide.

Du kan däremot inte få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag eller privatpersoner. Kostnader för investeringar och utrustning ersätts generellt inte heller.

Kan jag samtidigt ansöka om EU-finansiering för regional utveckling?

Region Stockholm ser positivt på att du söker både regionala utvecklingsmedel och EU-finansiering för ditt projekt. Om du ansöker om EU-finansiering från ERUF, ESF+ eller Interreg kan du också söka medfinansiering från Region Stockholm, om utlysningarnas syfte överensstämmer med varandra.  

Om du även söker EU-finansiering ska du bifoga denna ansökan till oss. Tänk på att Region Stockholms utlysning kan stänga före EU-programmen och att du därför kan behöva vara tidig ute med din ansökan om EU-medel.

Projekt som söker medfinansiering i EU-program kan i vissa fall söka upp till 60 procent.

Kan företag söka projektmedel?

Företag kan inte söka projektmedel.

Driver du ett företag och är intresserad av företagsutveckling, utlyser Region Stockholm regelbundet affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet.

Var skickar jag in min ansökan?

Ansökan skickar du in via portalen Min Ansökan (öppnas i nytt fönster). I ansökningsguiden hittar du instruktioner för hur du ska göra för att lämna in ansökan.

Länk till sidan om projektmedelsansökan med dokumentet ansökningsguiden

Vilka frågor ska jag besvara i minansokan.se?

Förutom information om organisationsnummer, utbetalningssätt och kontaktuppgifter behöver du svara på följande frågor:

 • Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
 • Ge en sammanfattande beskrivning i Projektbanken
 • Vad är projektets målgrupp(er)?
 • Vad förväntar du att de planerade aktiviteterna i projektet ska leda till för målgruppen på kort sikt?
 • Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar du dig att projektet uppnår på lång sikt?
 • Hur ska projektet organiseras och styras? 
 • Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
 • På vilket sätt är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
 • Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?

Du ska även fylla i en aktivitetsplan och budget för projektet. Om du klickar på “i” till höger om frågorna får du mer information.

Vilka bilagor ska finnas med min ansökan?

Din ansökan ska innehålla följande bilagor:

 • Mall ekonomiskverktygslåda (detaljerad budget) där det framgår hur du beräknar faktiska projektkostnader enligt beräkningsmodellen
 • Minimis-deklaration
 • Medfinansieringsintyg (om flera aktörer medfinansierar)
 • Signeringsunderlag samt underlag som styrker firmatecknarrätt
 • Mall Projektpitch om projektet innehållande
 • Vid medfinansiering i EU-projekt ska samtliga obligatoriska underlag även skickas in till Region Stockholm, till exempel riskanalys, inköp och upphandlingsplan med mera. Samverkansprojekt behöver inkludera ett samverkansavtal.

Länk till sida om projektmedelansökan och dokument

Kan vi vara fler som ansöker om projektstöd?

Ja, det är en fördel att vara flera aktörer som ansöker om projektstöd, men det måste alltid finnas en huvudprojektägare.  

Hur bedömer Region Stockholm min ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån flera olika kriterier. I ansökningsguiden kan du läsa mer om varje bedömningskriterie.

När kommer besked om att ansökan är beviljad eller inte?

När ansökansperioden är slut går Region Stockholms handläggare och sakkunniga igenom alla ansökningar. Under den här tiden kan vi höra av oss till dig med frågor eller be dig att komplettera något i din ansökan.

Om din ansökan understiger 300 000 kronor så tas beslut om godkännande eller avslag hos Region Stockholms utvecklingsdirektör, genom ett så kallat delegationsbeslut. 

Om din ansökan överstiger 300 000 kronor fattas beslutet hos Region Stockholms utskott och nämnder den 24:e och 25:e april. 

Arbetsgången ger Region Stockholm möjlighet att meddela beslut för medfinansiering i ERUF och ESF+ till Tillväxtverket.

När betalas beviljat stöd ut?

Region Stockholm betalar endast ut stöd för upparbetade kostnader. Du ansöker om utbetalning vid de halvårsvisa avstämningar som du lämnar in. I enstaka fall går det att ansöka om förskottsutbetalning.  

 • Senast granskad: 25 januari 2024

Rekommenderad läsning