Beviljade projektmedel

Här presenteras projekt som beviljats projektmedel under 2023.

Beviljade projekt 2023 - höst

Listade i bokstavsordning.

Archipelago Remote Services ACROSS

Projektägare

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Syfte

Att utveckla och testa en digital metod för scenkonst, musikundervisning och annan verksamhet på distans. Med fokus på skärgården syftar projektet att öka deltagandet i kulturlivet.

Beviljat belopp

2 446 900 kronor

Startdatum

2023-12-31

Slutdatum

2026-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0152

Besökskraft Stockholmsregionen steg 2

Projektägare

Region Stockholm

Syfte

Att i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansforum som ökar besöksnäringens tillväxt, undanröjer tillväxthinder och utvecklar konkreta insatser.

Beviljat belopp

3 463 898 kronor

Startdatum

2023-11-01

Slutdatum

2026-10-31

Diarienummer

RS 2023-0425

Cykelskola för fler

Projektägare

Sthlm Bike Cykelklubb

Syfte

Att anordna en kringresande cykelskola där personer som inte kan eller har råd att lära sig cykla får en kostnadsfri cykelskola.

Beviljat belopp

377 500 kronor

Startdatum

 2023-09-07

Slutdatum

2024-05-31

Diarienummer

KRN 2023-0155

Förstudie SPOK Stockholm

Projektägare

Svensk Form Stockholm

Syfte

Att ta fram en förstudie som undersöker behov och möjligheter av att etablera en regional plattform för att främja utveckling av lokal produktion inom tillverkning och kulturella kreativa näringar - från slöjd till industri.

Beviljat belopp

182 000 kronor

Startdatum

2023-09-01

Slutdatum

2023-12-31

Diarienummer

RS 2023-0425

Hållbart skogsbruk och stärkt lokalt näringsliv

Projektägare

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Syfte

Att ta fram incitament, metoder och affärsmodeller för hållbart skogsbruk samt se äver behovet av att öka jämställdheten och attraktiviteten inom skogsnäringen. 

Beviljat belopp

299 812 kronor

Startdatum

2023-09-01

Slutdatum

2025-05-31

Diarienummer

KRN 2023-0158

Kulturmiljö i skärgården och på landsbygden - hållbara besöksmål

Projektägare

Region Stockholm

Syfte

Att uppdatera och digitalisera ett program för värdefulla regionala kulturmiljöer i skärgården och på landsbygden. 

Beviljat belopp

300 000 kronor

Startdatum

2023-06-12

Slutdatum

2024-06-07

Diarienummer

KRN 2023-0159

Matråd Roslagen -tvärsektoriell tankesmedja och aktionsnod

Projektägare

Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening

Syfte

Att i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansplattformer för att utveckla och testa småskaliga lokala lösningar inom livsmedelssystemet. 

Beviljat belopp 

150 000 kronor

Startdatum

2023-05-01

Slutdatum

2024-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0160

Skärgårdsredaktionen

Projektägare

Skärgårsstiftelsen i Stockholms län

Syfte

Producera bilder och innehåll som kommunicerar en gemensam värdering för skärgården. Materialet ska tillgängliggöras för aktörer i skärgården.  

Beviljat belopp

1 215 000 kronor

Startdatum

2023-09-01

Slutdatum

2025-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0154

Upplev Hovgården

Projektägare

Ekerö kommun

Syfte

Att genomföra insatser för att främja världsarvet Hovgården på Adelsö i Mälaren. 

Beviljat belopp 

300 000 kronor

Startdatum 

2023-07-01

Slutdatum

2024-04-30

Diarienummer

KRN 2023-0156

Värdeskapande besök i skogen

Projektägare

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Syfte

Att koppla utvecklingen av hållbart friluftsliv i skogen med ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skogen. 

Beviljat belopp

294 717 kronor

Startdatum

2023-09-01

Slutdatum

2025-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0157

WaterShed Safety Plan for controlling diffuse pollution

Projektägare

Kungliga Tekniska högskolan

Syfte

EU-projekt som ska skapa en modell för att minska flödet av näringsämnen som bidrar till övergödning och föroreningar i Östersjön. 

Beviljat belopp 

1 610 850 kronor

Startdatum

2024-03-01

Slutdatum

2028-02-29

Diarienummer

KRN 2023-0153

Beviljande projekt 2023 - vår

Listade i bokstavsordning.

Ekeröleden 2030

Projektägare

Ekerö kommun

Syfte

Sedan 30 år tillbaka bedriver Ekerö kommun en färjeverksamhet som kopplar ihop Ekerö och Botkyrka kommun för olika trafikslag. Färjan betalas helt av dess användare, det är biltrafiken som skapar det ekonomiska underlaget för driften medan linjebussar, cyklister och gående kan använda färjan avgiftsfritt. År 2030 öppnas Förbifart E4, som skapar en snabbare förbindelse mellan Ekerö och Storstockholms södra delar för bil- och busstrafik. Ekerö kommun antar att betalningsviljan för en färja då kommer minskas rejält och därmed faller hela affärsmodellen för länken.

Beviljat belopp

190 000 kronor

Startdatum

2024-01-02

Slutdatum

2024-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0129

Jordbruksmark som förutsättning för lokal produktion och ökad livsmedelsberedskap

Projektägare

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Syfte

Ökad medvetenhet och fördjupad kunskap om jordbruksmarkens betydelse ur ett lokalt och regionalt perspektiv, på kort respektive lång sikt samt möjliggörande av en lagenlig och resurshushållande exploatering av jordbruksmark.

Beviljat belopp

249 875 kronor

Startdatum

2024-01-01

Slutdatum

2025-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0129

KlassKassan-Lokalt-Såklart!

Projektägare

Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening

Syfte

Att förändra konsumenters köpbeteende och främja lokala producenter i Stockholmsregionen genom att skapa en mer miljömässigt och socialt hållbar intäktskanal för skolbarnens "klasskassa" och idrottande barn och ungdomars föreningsverksamhet. Detta genom att utveckla en metod och en flexibel infrastruktur där lokalproducerade ätbara produkter säljs av barnen via katalog och webshop. Projektet ska bygga upp och testköra en lösning som är enkel att skala upp, flexibel och anpassningsbar i innehållet av lokala producenter och lätt att sprida till skolklasser och idrottsföreningar i hela regionen.

Beviljat belopp

150 000 kronor

Startdatum

2023-09-01

Slutdatum

2024-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0129

Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt

Projektägare

Region Stockholm

Syfte

Att fördjupa samarbetet mellan företag, offentliga aktörer och akademi på Klimatarena Stockholm, med fokus att utveckla och skala upp cirkulära byggprojekt i Stockholms län. Främja cirkulär ekonomi inom bygg- och anläggningssektorn och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och minskad resursanvändning.

Beviljat belopp

1 500 000 kronor

Startdatum

2024-01-01

Slutdatum

2026-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0129

Matlust Living Lab

Projektägare

Södertälje kommun

Syfte

Att öka och tillhandhålla strategisk kompetens för små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. Företagen ska få ökade möjligheter att arbeta med innovation.

Beviljat belopp

4 610 000 kronor

Startdatum

2023-11-01

Slutdatum

2026-12-31

Diarienummer

KRN 2023-0129

Scaleups

Projektägare

Kista Science City AB

Syfte

Att utveckla ett program för att stödja scaleups i att accelera sin tillväxt och bidra till att lösa utmaningar identifierade i Agenda 2030.  

Beviljat belopp

2 999 862 kronor

Startdatum

2024-01-01

Slutdatum

2026-12-31

Diarienummer

RS 2023-0393

  • Senast granskad: 20 december 2023