Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen stärker bland annat kopplingen mellan stad och land och möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.

Strategin innehåller en nulägesanalys och en genomgång av behov och möjligheter, där fyra insatsområden är vägledande för genomförandet:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla ett lokalt näringsliv
  • Stärka levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Strategin kopplar till den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och är ett fördjupande och kompletterande verktyg som till exempel beskriver en hållbar landsbygdsutveckling med fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser också att värdefull jordbruksmark behöver värnas för kommande generationer.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin har tagits fram av Region Stockholm tillsammans med regionala och lokala aktörer som till exempel Länsstyrelsen i Stockholm, landsbygds- och skärgårdskommunerna, LRF och Skärgårdsstiftelsen.

Handlingsplan 

Till strategin har Region Stockholm tagit fram ett genomförandedokument i samband med länets kommuner och aktörer. Handlingsplanen lyfter prioriteringarna av strategins viktigaste insatsområden.

Kontakta Therese Strimell

Har du frågor? Hör av dig till Therese Strimell, Strateg, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024