Klimatfärdplan 2050

Klimatfärdplanen vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-noll klimatutsläpp. Den bidrar till att stärka genomförandet av RUFS 2050 på klimatområdet.

För att nå målet netto-noll-växthusgasutsläpp senast 2045, krävs samordnade insatser. Den regionala klimatfärdplanen är ett strategiskt verktyg i klimatarbetet och har tagits fram av Region Stockholm i nära samverkan med länets kommuner och övriga aktörer.

Klimatmål för Stockholmsregionen

Klimatmålen för Stockholmsregionen grundar sig i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och det nationella klimatpolitiska ramverket.

Stockholmsregionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både direkta och indirekta utsläpp per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen vara helt förnybar.

Klimatfärdplanens fem insatsområden

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets klimatarbete:

 1. Formalisera och förstärk regional samverkan i klimatarbetet
 2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
 3. Minska utsläppen inom transporter och bebyggelse
 4. Värna och stärk länets konkurrenskraft
 5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Åtgärder inom olika sektorer

Alla sektorer och samhällsområden måste bidra för att klimatmålen ska kunna nås. Klimatfärdplanen beskriver nuläget i länet och föreslår åtgärder inom sju områden:

 • Bebyggelse
 • Transporter
 • Industri
 • Jord- och skogsbruk
 • Markanvändning och bebyggelsestruktur
 • Regional produktion av förnybar och återvunnen energi
 • Länets direkta utsläpp och globala klimatpåverkan

Kontakta Elisabeth Lidbaum

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 7 februari 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Klimat och energi

  Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.