Läget i Stockholmsregionen 2022

Rapporten för 2022 presenterar en analys av Stockholmsregionens långsiktiga utveckling och en mer aktuell lägesbild av året. Uppföljningen innehåller även en redogörelse av energiläget och en jämförelse med andra europeiska storstadsregioner.

Vad visar årets uppföljning av RUFS 2050?

Stockholmsregionen är fortsatt Sveriges tillväxtmotor och ligger bra till i internationella jämförelser. Men, tillgången till bostäder, energi och kompetens är tillsammans klimatomställningen och de inomregionala skillnaderna kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling.

Utvecklingen går i rätt riktining på flera områden:

 • fler invånare och företag har tillgång till snabbt bredband.
 • en allt större andel elever går ut gymnasiet inom tre år.
 • andelen högutbildade på arbetsmarknaden ökar och skillnaderna mellan i andel förvärvsarbetende utrikes- och inrikesfödda fortsätter att minska.
 • både energianvändningen och andelen insamlat hushållsavfall per person minskar succesivt.
 • fler företag har startats, efter en nedgång mellan 2017–2019.

På andra områden är trenden inte lika tydlig och positiv:

 • Bostadsbyggandet ligger på historiskt höga nivåer, men når inte upp till målet om att bygga 22 000 bostäder per år i regionen.
 • Återvinningen av hushållsavfall har ökat marginellt, ungefär en tredjedel återvinns vilket ligger klart under målet om 70 procent.
 • Invånarnas upplevelse av trygghet varierar år från år.

Fem identifierade fokusområden

Fem nyckelområden står i fokus för det gemensamma satsningarna i Stockholms län under de kommande åren:

 1. Främja bostadstillgången för olika grupper:
  Att matcha bostadsutbudet med demografin är en utmaning och en majoritet av länets hushåll har inte de finansiella förutsättningar som krävs för att efterfråga nyproducerade bostäder.
 2. Öka omställningstakten för minskad klimatpåverkan:
  Om Stockholmsregionen ska uppfylla sin del av Parisavtalet behöver de direkta koldioxidutsläppen till följd av aktiviteter inom Stockholmsregionen minska med 12 procent per år.

 3. Säkra energiförsörjningen för grön omställning och tillväxt:
  Elförsörjningen behöver säkras för att möjliggöra en grön omställ­ning av transportsektorn och attrahera fler näringslivsetableringar till Stockholmsregionen.

 4. Förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden: 
  Strukturomvandlingen inom vissa branscher på arbetsmarknaden gör att en del personalgrupper riskerar att slås ut parallellt med att långtidsarbetslösheten fortsätter att vara hög.
 5. Minska de inomregionala skillnaderna:
  Skillnaderna handlar bland annat om deltagandet på arbetsmarknaden, skolresultat, otrygghet, valdeltagande och levnadsvillkor.
 • Senast granskad: 30 juni 2023

Rekommenderad läsning

 • Regional utvecklingsplan

  RUFS 2050 är den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som gäller till och med år 2026.
 • Två bilar svänger av från Hamngatan i kvällsljus

  Läget i Stockholmsregionen 2021

  Uppföljningen pekar på att utvecklingen under kommande år framför allt kommer att påverkas av befolkningstillväxten, pandemin och klimatomställningen.
 • Interaktiv uppföljning av RUFS 2050

  Följ utveckling och indikatorer kopplat till målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) i vårt interaktiva verktyg.