RUFS 2050 - regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Den nuvarande utvecklingsplanen för Stockholmsregionen kallas RUFS 2050 och gäller fram till och med hösten 2026.

I planen prioriteras bland annat: ökat bostadsbyggande, satsningar mot ett mer transporteffektivt samhälle, kompetensutveckling och jämlik och förbättrad folkhälsa.

Den övergripande visionen i den regionala utvecklingsplanen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att nå visionen lyfter planen fyra mål som Region Stockholm tillsammans med länets kommuner och aktörer strävar mot:

  1. En tillgänglig region med god livsmiljö – satsningar för att skapa attraktiva livsmiljöer för Stockholmsregionens invånare och styra mot ett mer transporteffektivt samhälle.
  2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region – satsningar för att ta till vara kompetens och underlätta matchningen på arbetsmarknaden, fortsatt arbete på folkhälsoområdet och stärkta förutsättningar för barn och unga att klara skolan och gå vidare till studier och arbete.
  3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion – satsningar som stärker regionens forsknings- och innovationsmiljöer tillsammans med insatser som lockar fler utländska företagsetableringar och besökare och som ökar den internationella handeln.
  4. En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp – insatser som ökar elektrifieringen av transporter, utveckling av klimat- och resurseffektiva stadskärnor runt om i länet.

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen antogs av regionfullmäktige i november 2019. Planen gäller till och med hösten 2026.

  • Senast granskad: 4 april 2024