Stöd och projektmedel

Varje år delar Region Stockholm ut stöd till aktörer i Stockholms län som bidrar till länets utveckling. 

Stöd till föreningsliv

Region Stockholm stöder föreningslivet samt idrotts- och friluftslivet i länet genom ekonomiskt stöd till distriktsorganisationerna. Även ideella föreningar som verkar för att främja jämlik och förbättrad hälsa samt bidrar till att minska hälsoklyftorna i regionen kan söka verksamhetsbidrag från Region Stockholm.

Stöd till kulturliv

Ett rikt och varierat kulturliv för alla är en viktig förutsättning för länets utveckling. Därför erbjuder vi olika former av stöd till kulturlivet. De verksamheter som får stöd från Region Stockholm ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturinsatserna.

Stöd till studieförbund

Stödet till studieförbund består av ett grundstöd samt ett rörligt stöd för genomförda studiecirkeltimmar respektive kulturprogram.

Studieförbund som bedriver sin verksamhet i Stockholms län och är statsbidragsberättigade kan söka stöd från Region Stockholm. Ett grundläggande krav är att verksamheten ska ha varit aktiv i länet i minst ett år innan ansökan.

Läs mer om vårt stöd till studieförbunden

Stöd till folkhögskolor

I Stockholms län finns 29 rörelsedrivna folkhögskolor. Region Stockholm stöder samtliga folkhögskolor i Stockholms län. Staten och regionerna finansierar tillsammans folkhögskolorna i Sverige. De folkhögskolor i Stockholms län som är godkända av Folkbildningsrådet kan ansöka om stöd från Region Stockholm.

Läs mer om vårt stöd till folkhögskolor

Stöd till folkhögskolor som anordnar kurser för barn och vuxna med hörsel- och/eller synnedsättning

Särskilda bidrag kan ansökas hos Region Stockholm, regionledningskontoret av folkhögskolor som håller anpassningskurser för barn, unga och vuxna med hörsel och/eller synnedsättning samt deras närmast anhöriga bosatta och folkbordförda i Stockholms län.

Stöd till intressepolitisk verksamhet

Region Stockholm delar ut olika bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Intressepolitisk verksamhet skapar förutsättningar för god livskvalitet. Det kan till exempel innebära att arbeta med:

  • Att öka delaktighet och tillgänglighet.
  • Information om funktionsnedsättningar och konsekvenser av dem.
  • Information vid förebyggande hälsovård.
  • Breda samhällsfrågor som undanröjer hinder.
  • Samråd, remissinstans eller expertorgan för Region Stockholm.
  • Samarbete med andra intressepolitiska organisationer.
  • Stödja forskning och utvecklingsfrågor.

Stöd för underhåll och reparation av bryggor

Föreningar och samfälligheter som äger och förvaltar trafikbryggor som idag används eller planeras att användas, av Region Stockholms sjötrafik, har möjlighet att söka bidrag för medfinansiering.

Läs mer om bryggstödet

Driftstöd för dagligvarubutiker

I dagsläget får cirka 25 dagligvarubutiker i Stockholms län särskilt driftstöd. De flesta ligger på regionala kärnöar i skärgården, men även butiker på fastlandet kan söka driftstöd om de uppfyller villkoren.

Läs mer om särskilt driftstöd för dagligvarubutiker

Exportstöd för företag

STHLM GLOBAL är ett regionalt forum för exportsamverkan som erbjuder företag i Stockholmsregionen stöd för att växa internationellt. 

Läs mer om exportstöd för företag

Projektmedel för hållbar regional utveckling

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen?

Ansök om stöd för hållbar regional utveckling.

EU-projektmedel för hållbar regional utveckling

Region Stockholm har en aktiv roll i hur EU-projektmedel från Europeiska Regionalutvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden+ (ESF+) används för Stockholmsregionens utveckling. Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län ansvarar för att prioritera vilka projekt som ska få EU-medel från regionalfonden och socialfonden.

Här finns aktuella utlysningar inom fonderna och exempel på prioriterade EU-projekt. Region Stockholm har åtta ledamöter i strukturfondspartnerskapet och är värd för partnerskapets sekretariat.

Läs mer om Strukturfondspartnerskapet

 

  • Senast granskad: 15 januari 2024