Söka och redovisa projektstöd till kultur

Region Stockholms projektstöd kan sökas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i Stockholms län. Projektstöd kan sökas två gånger per år.

Viktiga datum för projektstöd 

Projektstöd 2025, första omgången 

 • Ansökan öppnar: 5 september 2024
 • Sista ansökningsdag: 23 oktober 2024, kl. 23:59
 • Då tar vi beslut: 6 februari 2025

Projektstöd 2025, sista omgången

 • Ansökan öppnar: 29 november 2024
 • Sista ansökningsdag: 18 februari 2025, klockan 23:59
 • Då tar vi beslut: 3 juni 2025

E-tjänst för att söka projektstöd (stängd)

E-tjänst för att redovisa projektstöd

Syftet med stödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. De projekt som beviljas stöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Barn och unga upp till 25 år är en prioriterad målgrupp.

Vem kan söka projektstöd?

Stödet kan sökas av föreningar, bolag, stiftelser och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Du kan söka projektstöd för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet.

Exempel på projekt som kan beviljas stöd:

 • Produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär. Till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
 • Projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete och spridande av kunskap
 • Projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet
 • Internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet
 • Projekt drivna av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum. Du kan inte göra en ny ansökan om redovisning av tidigare stöd från Region Stockholm är försenad.  

Vad ska ansökan om projektstöd innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet som bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. 

Projektets budget ska vara i balans, det vill säga att utgifter och intäkter är lika stora och att resultatet blir noll. Om verksamheten har avdragsrätt för moms ska budgeten vara upprättad utan moms. Det går bara att söka ett belopp i jämt tusental kronor. 

Inga bilagor är obligatoriska i ansökan, men om du vill kan du bifoga filer, till exempel en mer detaljerad projektplan och budget.

Organisationer som söker stöd om totalt 500 000 kr eller mer per budgetår ska uppfylla Region Stockholms miljökrav.

Länk till information om miljökrav

Ansökan måste vara komplett. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

Vilka villkor gäller för projektstöd?

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du läser igenom villkoren för stödet. Läs gärna också igenom vanliga frågor och svar om våra kulturstöd.

Länk till villkor för projektstöd (pdf)

Länk till frågor och svar om kulturstöd

Hur söker jag projektstöd?

Ansöker gör du via vår e-tjänst där du loggar in och signerar med bank-id. Samma person som påbörjat ansökan måste även signera den.

Om den person som påbörjat ansökan inte är firmatecknare behöver även firmatecknare signera ansökan med hjälp av bank-id. Ange firmatecknarens namn, personnummer och e-post i ansökan.

Hur bedömer vi din ansökan om projektstöd?

Kulturförvaltningen bedömer ansökan i samråd med en rådgivande referensgrupp. Bedömningen av ansökan tar hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, exempelvis:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet, exempelvis:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Annat som vägs in i bedömningen av ansökan är om projektet arbetar med de nationella minoriteternas kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur projektet arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Vad händer om jag beviljas projektstöd?

Vi meddelar beslutet via e-post till den som är kontaktperson för ansökan. Beviljade stöds publiceras även på vår webbplats.

Har du beviljats stöd sker utbetalning cirka två veckor efter beslutsdatum

Alla som beviljas stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm.

Se instruktioner om användning av logotyp

Hur redovisar jag projektstöd?

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum. Du redovisar via vår e-tjänst.

Länk till e-tjänst för redovisning

Du loggar in i e-tjänsten med bank-id. Firmatecknare ska intyga att lämnade uppgifter i redovisningen är korrekta genom att signera med bank-id. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

I redovisningen ska det klart framgå hur projektstödet har använts.

I formuläret för redovisning anger du:

 • beskrivning av genomfört projekt
 • hur projektet har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet
 • ​ekonomisk redovisning
 • antal publik/besökare
 • åldersuppdelad statistik (0–5 år, 6–12 år, 13–18 år, 19–25 år, 26 år och uppåt)

För fullständig information se villkoren för projektstöd.

Länk till villkor för projektstöd

Vid ansökan om 500 000 kr eller mer per år behöver du även lämna in:

 • Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen.
 • Frågor om miljöarbete ska besvaras i ansökan.

Kan jag söka projektstöd för en föreställning som ska spela i skolan?

Projektstöd kan sökas för att ta fram nya scenkonstproduktioner. När det gäller stöd för att turnera med befintliga föreställningar i skolor hänvisar vi till Subventionsstöd barn och unga.

Läs mer om Subventionsstöd barn och unga

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan eller redovisning? Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till våra handläggare.

Till kontaktuppgifter

Beslutsdokument

Vill du ta del av besluten om Projektstöd i sin helhet? Ladda ner beslutsdokument för de senaste årens stöd här nedan.

Beslutsdokument

Här kan du ladda ner beslutsdokument för de senaste årens Projektstöd i pdf-format.

Projektstöd sista omgången 2024 (pdf)

Projektstöd första omgången 2024 (pdf)

Projektstöd sista omgången 2023 (pdf)

Projektstöd första omgången 2023 (pdf)

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Du kanske också är intresserad av